Pazarlama İletişimi Ara 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Halkla ilişkilerin en önemli fonksiyonlarından biridir. İnşa edilişi uzun yıllar alan kurumsal itibar ve marka imajına yönelik olumsuz etkilerin tespiti ile ilgilidir ve bu tespit sonrası reaktif ve pro-aktif stratejiler devreye sokulur. Burada halkla ilişkilerin hangi fonksiyonundan söz edilmektedir?


Yatırım ve finansal ilişkiler
Çalışanlarla ilişkiler ya da iç iletişim
Kontrol
Kriz Yönetimi
Hasar Kontrolü

2.Soru

Bir halkla ilişkiler programında aşağıdakilerden hangisi bir hedef olarak seçilebilir?


Bütçe sınırlarını aşmamak

Öncelikleri hesaba katmak

Tüketici, kullanıcı ya da ilgilileri eğitmek

Net olmak

Kurumsal hedeflere öncelik vermek


3.Soru

Satış sunuşları yanında reklam, duyurum gibi diğer pazarlama iletişimi çalışmalarında da yol gösterici model aşağıdakilerden hangisidir?


AIDA modeli

İhtiyaç tatmini modeli

Problem Çözümü Teorisi

Etki-Tepki Modeli

SWAT modeli


4.Soru

Toplumsal bir konuda bilgi vermek ve destek sağlamak için yapılan reklamlar hangi reklam türüne ait bir özelliktir?


Kar amacı gütmeyen kuruluşlara reklamlar
Siyasal reklam
Aracı reklam 
Sosyal Sorumluluk reklamı 
Hizmet işletmesi reklamı

5.Soru

Halkla ilişkiler ve İletişimde Mükemmellik kitabının editörü James E. Grunig, halkla ilişkiler ve pazarlama arasındaki keskin ayrımlardan söz eder.Aşağıdakilerden hangisi bu ayrımlardan biridir?


Halkla ilişkiler profesyonelleri pazarlama ve reklam profesyonellerinin aksine hedef pazar, tüketiciler ve müşteriler kavramlarını kullanma eğilimindedirler.
Halka ilişkiler profesyonelleri ilgili çevre, alıcı ve paydaş kavramlarını kullanmayı tercih ederler.
Pazarlama ve reklam profesyonelleri halkla ilişkiler profesyonellerinin aksine ilgili çevre, alıcı ve paydaş kavramlarını kullanma eğilimindedirler.
Pazarlamanın ana amacı, organizasyonun misyonunu yerine getirme yeteneğini kısıtlayan ya da artıran hedef kitlelerle ilişki yapılandırarak organizasyon için para biriktirmektir.
Halkla ilişkilerin ana amacı, talep eğrisinin eğimini artırarak organizasyonun para kazanmasını sağlamaktır

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Bütünleşik Pazarlama İletişimini klasik pazarlama iletişimi çalışmalarından ayıran özelliklerden biridir?


Tüketici ve müşterilere odaklanma

Birimler arasında üstünlük sağlama mücadelesi

Planlama yaklaşımının getirdiği kısıtlılıklar

Uzmanlık alanlarında uzmanlığı yitirme korkusunun ön planda olması

BPİ’nin klasik pazarlama iletişimine göre daha maliyetli olması


7.Soru

“Hedef kitle, şirket ya da liderin bu sorundan sorumlu olmadığı, bu sorunun öngörülemediğine yönelik ikna edilmeye çalışılması” aşağıdakilerden hangi iyileştirici taktiğin adıdır?


Suçsuzluğun İfade Edilmesi

Tüketiciden Saklanması

Özür Dileme

Sorumluluktan Kaçınma

İletişimden Kaçınma


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kotler'e göre reklamın amaçlarının toplnadığı dört başlıktan biri değildir?


Bilgi vermek

İkna etmek

Üretimi arttırmak

Hatırlatmak

Pekiştirmek


9.Soru

Satıcılar, alıcılar ve rakipler yılın herhangi bir zaman dilimin­de birkaç günlüğüne bir araya geldiği ve tüm bir pazarın tek bir çatı altında toplandığı yerleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Doğrudan pazarlama

Halkla ilişkiler

 Sponsorluk

Kişisel Satış

Sergi ve Fuarlar


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Pazarlama İletişimi karması öğesidir?


İletişim
Empati
Anlayış
Kişisel Satış
Algı

11.Soru

Bir halkla ilişkiler çalışması hazırlanırken birbiri ardınca sıralanan bir dizi aşamanın geçilmesi gerekir.Aşağıdakilerden hangisi bu aşamalardan biri değildir?


Belirli bir sorunu ya da fırsatı açıkça tanımlayabilmek ve konuyla ilgili hedef kitleleri belirlemek için araştırma yapmak ve bilgi toplama
Bir strateji oluşturmak amacıyla planlama ve programlama
Talep eğrisinin eğimini artırarak organizasyonun para kazanmasını sağlamaktır.
Stratejiyi uygulamak için iletişim ve eylem
Kitlenin tepkisini belirlemek ve varsa sonraki basamakta ne yapılacağını kararlaştırmak için değerlendirme.

12.Soru

Günümüzde satış ile ilgili profesyonelleri ifade etmek için satışçı kavramı dışında pek çok unvan kullanılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu unvanlara örnek değildir?


Yeni iş geliştirme yöneticisi
Müşteri yöneticisi
Müşteri temsilcisi
Satış temsilcisi
Genel müdür

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reklamın ikna etme süreçlerinden değildir?


Rakipler arasında en fazla bu üründen yararlanabileceğine inandırmak

Ürünün yeni bir kullanış tarzını göstermek

Tüketiciyi ürün sayesinde hoşlanmadığı şeylerden kurtarabileceğine inandırmak

Ürünü hatırlatıcı sembol ve işaretleri yerleştirmek

İşletmenin pazarlamaya yönelik alanlarında sorun oluşturmak


14.Soru

Çeşitli halkla ilişkiler tanımlarında üzerinde durulan unsurlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Sürdürülebilir olmayan bir programı yürütür.

Planlı olması gerekmez.

Sadece organizasyonun içindeki davranışları yönlendirir.

Tek yönlü bir iletişim sürecidir.

Ölçülebilir değişiklikler yaratır.


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal halkla ilişkilerde yıllık etkinlikler içerisinde yer almaktadır?


Şirketin ürünlerini satmak
Çalışanlarla ilişkileri geliştirmek
Hissedarların sadakatini sağlamak
Hisse senedi sahiplerinin onayını kazanmak
İşletme tanıtımı yapmak

16.Soru

Bireysel reklam, ortaklaşa reklam gibi alt kategorileri bulunan reklam sınıflandırmasının neye göre yapıldığı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?


Hedef pazar açısından

Talep açısından

Mesaj açısından

Coğrafi açıdan

Ödeme açısından


17.Soru

Her ne kadar literatürde tipik bir satış sürecinden bahsedilse de satış sürecinde izlenecek spesifik adımlar bir dizi faktöre göre değişir. Tipik bir satış sürecinde aşağıdakilerden hangisi gözlemlenmez?


Rakip firmayı inceleme
İlginin yaratılması
Satın alma aşaması
Satın alma sonrası ve devamı
Satın alma öncesi

18.Soru

İhtiyaç tatmini teorisinin ve bilimsel problem çözme yaklaşımının bir birleşimi olarak tanımlanan model aşağıdakilerden hangisidir?


SWAT modeli

Etki-Tepki Modeli

Problem Çözümü Teorisi

Oyun Teorisi

Murphy Kanunu


19.Soru

Belirli bir ürün grubuna karşı talep uyandırmaya çalışan reklam türü aşağıdakilerden hangisidir?


Tüketici reklamları 
Seçiçi talep reklamı 
Ticari reklamlar 
Bilgisel reklamlar 
Brincil talep reklam 

20.Soru

Aşağıdakilerden  hangisi Bütünleşik pazarlama iletişiminin  faydalarından biri değildir?


Mesajlarda tutarlılık sağlaması 
Tarafsız pazarlama önerileri sunması 
Bütünlük yaratması 
Verimliliği arttırması 
Maliyet avantajı