Pazarlama İletişimi Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Ürünler, kullanıcı türlerine göre sınıflandırıldığında “tüketim ürünleri ve endüstriyel ürünler” olmak üzere iki kategori ortaya çıkmaktadır. Tüketim ürünleri teknik açıdan endüstriyel ürünlere kıyasla daha basit olsalar da her iki kategori arasındaki temel farkı belirleyen değişken aşağıdakilerden hangisidir?


Ürünün kullanım amacı
Ürünün kalitesi
Ürünün satın alınma miktarı
Ürünün faydaları
Ürüne yönelik talep

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan pazarlamanın zayıf yönlerindendir?


Seçicilik
Sıklık
Esneklik
Zamanlama
İçerik

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hammaddelere örnek olarak gösterilebilir?


Pamuk

Boya

Kömür

Vida

Çekiç


4.Soru

Bir ürünün satış sonrası hizmetler, ürün desteği, teslimat ve kredi seçenekleri, garanti ögelerini içeren yararlara ne ad verilir?


2. Katman

1. Katman

Zenginleştirilmiş Yarar

Gerçek Yarar

Çekirdek Yarar


5.Soru

“Satış yapmak ve müşteri ilişkileri oluşturmak amacıyla bir işletmenin satış gücü tarafından gerçekleştirilen kişisel sunuşlar” şeklinde tanımlanan pazarlama iletişimi karmasına ait araç aşağıdakilerden hangisidir?


Reklam

Kişisel Satış

Satış tutundurma

Halkla İlişkiler

Doğrudan Pazarlama


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hedef kitle belirlenirken dikkat edilmesi gereken kriterler arasında yer almaz?


Ölçülebilir olma

Yeterli olma

Uygun olma

Yerli olma

Ulaşılabilir olma


7.Soru

Doğrudan pazarlama uygulamalarında kullanılan medyalardan biri de kataloglar ya da posta paketleri şeklindeki doğrudan postadır. Doğrudan posta uygulamasının etkililiği üzerinde rol oynayan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?


Veri tabanları
Telepazarlama
Televizyon
Radyo
Doğrudan satış

8.Soru

I. Müşteri trafiğinin artırılması II. Yeni ürün sunumu.III. Rekabetin dengelenmesi IV. Satın alma sıklığının ve oranının artırılmasıV. Satış temsilcilerine yeni uygulamaları tanıtmakYukarıda yer alan maddelerden hangileri satış tutundurmanın nihai tüketicilere yönelik amaçlarındandır?


Yalnız I
I, II, III
II, IV
Yalnız V
II, III, IV

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nihai tüketicilere yönelik bir satış tutundurma aracıdır?


Satış noktası malzemeleri

Alışveriş kartları

Yarışmalar

Bayi toplantıları

Ticari indirimler ve armağanlar


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişimi planlama sürecinin aşamalarından biri değildir?


Amaçlar

Uygulama

Planlama

Kontrol

Taktikler


11.Soru

Son yıllarda, satış tutundurma pazarlama iletişiminin en dinamik alanlarından birihâline gelmiştir. Belirli bir süre önce reklam, toplam tutundurma bütçesinin %60’ını temsil ederken, son dönemlerde satış tutundurma faaliyetleri %65-75 civarında yer tutmaktadır (Kotler, 2003). SatışTutundurma Enstitüsü (Institute of Sales Promotion,ISP) verilerine göre, Birleşik Krallık'ta toplam satış tutundurma harcamaları 1988 yılında 2,5 milyar pound iken (Yeshin, 1998), sadece fiyat indirimlerine konu olan ürünlerin toplam miktarı 2009 yılınnda 22.3 milyar dolara ulaşmıştır. Son dönemlerde marka yöneticileri, satış tutundurma için reklamdan daha fazla para harcamaktadırlar (DelVecchio vd. 2006). Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurmanın artan bu öneminin nedenleri arasında sayılamaz?


Ölçmenin kolay olması
Reklamın etkisinin algılanmasındaki güçlükler
Farklılaştırmanın eskisi kadar kolay olmaması
Tüketici davranışlarında süreklilik olması
Tüketicilerin kısa dönemli yaklaşımlara sahip olması

12.Soru

I. Ürün ve markayı güncel tutması II. Doğrudan bir teşvik aracı olmasıIII. Satışlarda kalıcı iyileşme sağlaması IV. Rekabet avantajı sağlaması V. Satış dengesizliklerini gidermesi Satış tutundurmanın faydalarına değinen yukarıdaki maddelerden hangileri kavramın satın alma eylemini hemen gerçekleştirmesi kapsamında değerlendirilebilir?


I, II
Yalnız II
II, III, IV
Yalnız V
IV, V

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dağıtım kanalı üyelerinin yerine getirdiği fonksiyonlardan biri olan ve heterojen ürünleri homojen ürünlere bölme olarak tanımlanan fonksiyondur?


Sınıflara ayırma

Biriktirme

Parçalara ayırma

Ambalajlama

Çeşitleme


14.Soru

Ürün yaşam süreci kavramı, ürünleri bir insana benzeterek her ürünün ömrü boyunca bazı evrelerden geçtiğini belirtmektedir. Aşağıdakilerden hangisi ürün yaşam sürecinde yer alan evrelerden biri değildir?


Büyüme
Giriş
Gerileme
Diriliş
Olgunluk

15.Soru

Satış tutundurmanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Tüketicilerin belirli bir şekilde davranış göstermelerini sağlamak

Tüketicilerin beğendikleri ürünü sonradan satın almalarına yardımcı olmak

Satıcının güvenilirliği

İşletmenin rekabet içinde olması

İşletmenin prestijli bir marka olmak istemesi


16.Soru

I. Hedef kitleye bir soru yöneltilmesi
II. Hedef kitleye mesajın başında ve sonunda ürünü satın alıp kullanmasını haklı çıkaracak gerekçeler söylenmesi
III. Hedef kitlenin ürünü ya da hizmeti kullanmasını gerektiren nedenler gösterilmesi
Yukarıdaki maddelerden hangisi veya hangileri mesajın nasıl söyleneceğinin belirlenmesiyle ilgilidir?


Yalnız I

I ve II

II ve III

Yalnız III

Hepsi


17.Soru

Pazarlama iletişiminde tüketim ürünleri farklı sınıflarda toplanmaktadır. Aşağıdakilerden hangi ürün diğer tüketim ürünlerinden farklı bir kategoride yer almaktadır?


Kolayda ürünler.
Özellikli ürünler.
Endüstriyel ürünler.
Beğenmeli ürünler.
Aranmayan ürünler.

18.Soru

Firmaların fiyatlama stratejilerini etkileyen farklı değişkenler bulunmaktadır. Bu değişkenler firmaların pazarlama amaçlarından, tüketici algılarına, talepten, maliyete, dağıtım kanallarından, rekabete kadar çeşitlilik göstermektedir. B firması bir ürününü yukarıdaki değişkenlerden hareketle fiyatlandırmıştır. Ürün kalitesinin orta buna rağmen fiyatın yüksek olduğu bu ürüne yönelik zaman içerisinde çeşitli tüketici şikayetleri ortaya çıkmaya başlamış ve bu durum da firmanın ve ürünün itibarını olumsuz bir şekilde etkilemeye başlamıştır. Fiyat-kalite ilişkisi bağlamında söz konusu firmanın yürüttüğü strateji aşağıdakilerden hangisidir?


Yüksek fiyat stratejisi
Orta değer stratejisi
Yüksek değer stratejisi
Ucuz gösterme stratejisi
Ekstra fiyat stratejisi

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan pazarlamanın güçlü yönlerindendir?


İmaj Sorunu
Kişiselleştirme
Keskinlik
İçerik
Kalite

20.Soru

Birbirine benzeyen yüzlerce ürünün üretilmesi, rekabetin artması ve ürün ile hizmetlerin zaman içerisinde daha fazla ticari bir anlam kazanmasıyla beraber firmalar ürün ve hizmetlerini farklılaştırmak için “tüketici deneyimi” kavramı üzerinde durmaya başlamışlardır. Bu bağlamda genellikle tüketici deneyimini artırmak için planlanan ve yönetilen ürün katmanı aşağıdakilerden hangisidir?


Gerçek yarar
Zenginleştirilmiş yarar
Marka ismi
Çekirdek yarar
Tasarım