Pazarlama İletişimi Final 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Satış tutundurma, çeşitli faydalarının yanı sıra birtakım sınırlılıklara da sahiptir. Özellikle fiyat indirimlerinden dolayı markaya yönelen tüketiciler markayı daha önceden satın almış olan tüketicilerdir. Dolayısıyla satış tutundurmanın yeni müşteriler elde etme üzerinde çok etkili olmadığı belirtilmektedir. Satış tutundurmanın belirtilen sınırlılığını aşmak için aşağıdakilerden hangisi en etkili yöntemlerden biridir?


Satış tutundurma aracılığıyla müşteri sadakati oluşturmak
Satış tutundurma faaliyetlerini aynen devam ettirmek
Satış tutundurma araçlarının çeşitliliğini artırmak
Satış tutundurma aracılığıyla işletmenin pazar payını yükseltmek
Satış tutundurmayı, pazarlama iletişiminin diğer unsurlarıyla birlikte kullanmak

2.Soru

Her bir ürün için geçerli olan soyut ve somut özellikler tüketicilere bir iletişim stratejisi oluştrularak aktarılır. Bu iletişim stratejisinde hangi özellikleri ön plana çıkarılacağı belirlenir. Söz konusu özellikler, somut ve soyut olarak 'ye ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi ürünün soyut özelliklerinden biridir?


Prestij
Renk
Özellikler
Dayanıklılık
Tat

3.Soru

Tüketicilerin farkında olmadıkları ya da farkında olsalar bile satın almayı düşünmedikleri ürünler aranmayan ürünlere ne ad verilir?


Aranmayan Ürünler

Kolayda Ürünler

Beğenmeli Ürünler

Özellikli Ürünler

Günübirlik ürünler


4.Soru

Pazarlama iletişim elemanlarından biri olan ve özellikle endüstriyel hedef kitlelere yönelik olarak kullanılan, satıcı ile potansiyel alıcının yüz yüze geldiği iletişim çabalarını ifade eden kavram aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?


Reklam

Kişisel satış

Halkla ilişkiler

Satış tutundurma

Doğrudan pazarlama


5.Soru

Doğrudan pazarlama ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Reklamdan faydalanmaz.

Uygulamaları etkileşimlidir.

Tek yönlü bir iletişim söz konusudur.

Veri tabanında habersiz müşterilerin bilgileri vardır.

Mevcut müşterileri tutma amacı taşımaz.


6.Soru

Satış tutundurmanın diğer tutundurma karması elemanlarından farkı nedir?


Satış tutundurma karması sonrayı değil, şimdiyi hedefler.
Tutumsal olması.
Etkisinin uzun dönemde görülmesi.
Uzun dönemde tüketicilerin işletmeye bağlılığı.
Tüketicilerin markaya bağlılığı.

7.Soru

Tüketicilerle anında bir tepki elde etmenin yanında, müşteri ilişkileri oluşturmak adına da farklı reklam mecralarının kullanıldığı pazarlama iletişimi aracı aşağıdakilerden hangisidir?


Doğrudan pazarlama

Reklam

Halkla ilişkiler

Kişisel satış

Satış tutundurma


8.Soru

"Reklam: Mesajların belirli bir kaynak tarafından gönderildiği, bir örgüt, ürün, hizmet ya da fikir hakkında belirli bir ücret ödenerek gerçekleştirilen ve kişisel olmayan iletişim biçimidir."Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi reklamın zayıf bir yönünü göstermektedir?


Coğrafik olarak farklı yerlerde bulunan tüketicilere mesajları düşük maliyetle ulaştırabilme
Tek yönlü iletişime dayanması
Ürünler için uzun dönemli imaj oluşturma olanağı sunması
Tüketicilere reklamı yapılan ürünleri standart ve yasal olarak görme olanağı sunması
Büyük ölçekli reklamların tüketicilere, satıcının ölçe¤i, popülaritesi ve başarısı hakkında olumlu şeyler yansıtması

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Satış tutundurmanın nihai tüketiciye yönelik amaçları içinde yer alır?


Yöneticilerin kısa dönemli yaklaşımlara sahip olması

Ölçmenin kolay olması

Reklamın etkisinin algılanmasındaki güçlükler

Veri tabanı oluşturma

Satış yapmanın önemi


10.Soru

“Satış tutundurma faaliyetleri, özellikle de mağaza içinde yürütülen faaliyetler mağazaya daha fazla sayıda müşterinin gelmesine olanak sağlayacaktır. Bu sayede, her ne kadar tüketici mağazaya belirli bir amaçla gitmiş olsa da sadece satış tutundurmaya konu olmuş olan ürünlerin değil, diğer ürünlerin de müşteriler tarafından görülmesi sağlanmış olacaktır”.
Bu bilgilerden yola çıkarak satış tutundurmanın hangi amacı vurgulanmıştır?


Müşteri Trafiğinin arttırılması

Stokların Azaltılması

Rekabetin Dengelenmesi

Farklı Faaliyetlere Destek Sağlanması

Veri Tabanı Oluşturulması


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bütçenin belirlenmesinde sıklıkla kullanılan ve işletmenin gerekli harcamaları saptamasından sonra yatırım geri dönüş oranını hesaplamasıyla gerçekleşen yönteme verilen isimdir?


Satışların yüzdesi yöntemi

Rakiplere göre bütçeleme yöntemi

Yatırımın karlılığı yöntemi

Ayırabildiği kadar bütçeleme yöntemi

Amaç ve görev yöntemi


12.Soru

Ürünün katmanlarındaki ikinci düzey aşağıdakilerden hangisidir?


Tüketicinin üründen elde ettiği temel yarar

Gerçek yarar

Satın alma opsiyonu

Satın alınan ürünün kalitesi

Ürünün fiyat ve kalitesindeki doğru oran


13.Soru

SWOT analizine göre Avrupa pazarında yer alan bir işletmenin Avrupa’da pazar payının düşük olması, Avrupa pazarı ve kültürünü çok iyi tanımaması aşağıdakilerden hangisi kapsamında ele alınmalıdır?


Güçlü yönler

Zayıf yönler

Fırsatlar

Tehditler

Alternatifler


14.Soru

Farklılık yaratabilmek ve rakip işletmelerden bir adım önde olabilmek için verilen mesajlar aşağıdakilerden hangisi özellikle yapılmalıdır?


Mesajın orijinal olması ve mesajda verilen sözün tam olarak yerine getirilmesi

Mesajın tüketiciye dayalı olması

Mesajın üreticiye yönelik olması

Mesajın pazarlama unsuruna yönelik olması

Mesajın kişisel satış türüne uygun olması


15.Soru

Ürünlerin sınıflandırmasına göre kullanım ömürleri boyunca çok kez kullanılabilen ürünlere verilen isim aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?


Dayanıksız ürünler

Tüketim ürünleri

Endüstriyel ürünler

Kolayda ürünler

Dayanıklı ürünler


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ürünün zenginleştirilmiş yararlarından biridir?


Ambalaj

Kalite düzeyi

Teslimat ve kredi

Tasarım

Marka ismi


17.Soru

Satış tutundurma faydaları içerisinde tüketicinin satın alma dürtüsünü harekete geçirerek hızlı karar vermesini sağlayan fayda aşağıdakilerden hangisidir?


Satış noktalarında ürün ya da markaya ek satış alanları kazandırma.
Satın alma sıklıklarının artmasını sağlama.
Fiyat dışı rekabetin egemen olduğu pazarlarda pay almaya olanak sağlama.
Farklılaşmaya destek olma ve markanın konumlandırmada etkili olmasına olanak sağlama.
Kampanyayı kaçırmak istemeyen tüketicilerin hızlı bir şekilde karar vermelerini ve satın alma eylemini gerçekleştirmelerini sağlama.

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tüketicilere yönelik satış tutundurma  faaliyetlerinden  biri değildir?


Markalar arasında geçişin sağlanması
Sadık müşterilerin ödüllendirilmesi
Belirli bir markanın denenmesinin sağlanması
Markanın kullanımının arttırılması
Müşteri veritabanı oluşturulması 

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nihai fiyatın belirlenmesinde en çok uygulanan yönteme verilen isimdir?


Maliyet odaklı fiyatlama

Rekabet odaklı fiyatlama

Talep odaklı fiyatlama

Psikolojik fiyatlandırma

Değişken fiyatlandırma


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri pazarlama iletişimi planlama sürecindeki aşamaları oluşturmaktadır?1- Durum analizi2- Amaçların belirlenmesi3- Pazarlama iletişimi ögelerinin değerlendirilmesi4- Mesaj ve medya stratejisinin belirlenmesi5- Pazarlama iletişimi bütçesinin belirlenmesi6- Uygulama ve değerlendirme7- Kontrol mekanizmasının belirlenmesi


1, 2 ve 3
1, 3 ve 4
1, 3, 5, 6 ve 7
1, 2, 3, 4, 5 ve 6
Hepsi