Psikoloji Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin incelediği konular arasında değildir?


Duygu çeşitleri

Zeka gelişimi

Dil öğrenimi

Kişilik özellikleri

Eğitim kurumları


2.Soru

  1. Güvenlik ihtiyaçları
  2. Fizyolojik ihtiyaçlar
  3. Değer ihtiyaçları
  4. Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları
  5. Sevgi/ait olma ihtiyaçları

Maslow’un  İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı’nda insanların ihtiyaçlarını sırasıyla nasıldır?


II-I-V-III-IV

II-V-I-IV-III

V-I-II-IV-III

III-I-V-II-IV

I-III-II-V-IV


3.Soru

Çalışma psikolojisi neden önemlidir?


İş güvencesi için
Çalışan insanları ve örgütleri anlamak toplumun gelişimi ve sağlığı için
Personel seçimi için
Eğitim programlarının kalitesini artırmak için
Statü farklarını azaltmak için

4.Soru

Ülkemizde iş gücüne katılabilecek olan bireylerin yüzde kaçı istihdam edilmektedir?


%60

%58

%49

%32

%45


5.Soru

Stanley Milgram'ın 1960'lı yıllardaki deneyleri hangi sosyal davranışı açıklamaya yöneliktir?


İtaat

Sosyal kaytarma

Grup kutuplaşması

Saldırganlık ve şiddet

Yardım davranışı


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de gelişmiş ülkelere göre sendikalaşma oranı çok düşük olmasının nedenlerinden değildir?


işgücünün büyük bir bölümünün enformel sektörde olması

Endüstrinin büyük bir bölümünün küçük şirketlerden oluşması

Örgütlenmenin önünde bürokratik engeller olması.

Sendikalardan habersiz olunması.

İşçilerin işten atılmaktan korkmaları.


7.Soru

Aşağıda loblar ve loblara ilişkin baskın görev dikkate alındığında yapılan adlandırmalara ilişkin eşleştirmeler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?


Frontal - Somatik-duyusal korteks

Pariyetal - Görme korteksi

Oksipital - İşitme korteksi

Temporal - Görme korteksi

Pariyetal - Somatik-duyusal korteks


8.Soru

Stanley Milgram'ın deneklere ceza-öğrenme arasındaki ilişkiyi ölçtüğünü  söylediği deneyi temelde neyi ölçmeyi hedeflemiştir?


İtaat

Saldırganlık

Öğrenme

Ceza

Ayrımcılık


9.Soru

8- Aşağıdaki ifadelerden hangisi sendikaların sosyal fonksiyonu ile ilgilidir?


İşyeri düzeyinde çalışma şartlarının iyileşmesi
Ulusal düzeyde çalışma şartlarının iyileşmesi
Toplu pazarlık sürecinde eşitlik
Toplu pazarlık sürecinde adalet
Emeğin dayanışma bilincinin güçlenmesi

10.Soru

"Dendrit" kelimesi hangi dildeki "dendron" kelimesinde türetilmiştir?


Almanca

Fransızca

İtalyanca

Rusça

Yunanca


11.Soru

ilginin zihinsel temsilleri
üzerinde yapılan
manipülasyonlar psikologlar
tarafından ne olarak
tanımlanmaktadır?


Kavram

Prototip

Önerme

Zıhın

Düşünce


12.Soru

İnsan nasıl bir varlıktır? Ruh nedir? İnsanın nihai amacı nedir? gibi sorular bilimsel psikoloji doğmadan önce de cevapları aranan sorular olmuştur. Bu belirleme psikoloji biliminin doğmasında aşağıdaki faktörlerden hangisinin etkili olduğunu göstermektedir?


Doğa bilimlerinin

Din olgusunun

Deneysel yöntemlerin

Felsefenin

İdeolojik tutumların


13.Soru

İşitme sürecine ilişkin yer kuramı aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?


Farklı perdeden seslerin sinirlere ulaşma zamanlarının da farklı olması

Kişinin sesin kulak salyangozunda oluşturduğu titreşimin yoğunluğuna göre sesin kaynağının mesafesini belirleyebilmesi

Farklı ses perdelerinin farklı sinirsel grupları uyarması

Sesin dalgasının perdeye dönüştürülerek algılanması

Sesin havada oluşturduğu basınç düzeyinin işitme sistemindeki titreşimleri belirlemesi


14.Soru

alan kuramı kime aittir


kurt lewin

mcgillard

maslow

hawthorne

hiçbiri


15.Soru

Bireysel ve örgütsel ihtiyaçları ve istekleri tatmin etmek üzere belli bir bedel karşılığı değiş-tokuş edilecek fikirlerin, mal ve hizmetlerin biçimlendirilmesi, fiyatlandırılması, tanıtılması, dağıtımı gibi süreçlerin araştırmaya ve planlamaya dayalı şekilde yönetilmesidir (Perreault ve McCarthy, 2000).” Şeklinde tanımı verilen ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Pazarlama

Kişisel satış

Satış promosyonu

Pazarlama iletişimi

Doğrudan pazarlama


16.Soru

Ödül sistemi, bağımlılık gibi süreçlerde etkili olan, miktarının şizofren gibi hastalıklar için önemli olduğu bilinen nörotransmiter hangisidir?


Dopamin

GABA

Serotonin

Glutamat

Asetilkolin


17.Soru

Hawthorn etkisi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?


Gözlenme ve ilgilenilme algısının verimi artırması

Taylorizmin çalışanlarda yabancılaşmaya yol açması

Üretim bandında çalışmayı tanımlayan fordist üretim biçiminin kaliteyi artırması

Çalışanların ücretlerindeki artışın talebi canlandırması nedeniyle karlılığı dolaylı yoldan artırması

Özeleşmenin verimliği artırması


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tüketicinin karar verme sürecini oluşturan basamaklardan birisi değildir?


Problem teşhisi

Bilgi arayışı

Alternatif değerlendirme ve bütünleştirme

Satın alma öncesi değerlendirme

Satın alma sonrası değerlendirme


19.Soru

Neden-sonuç ilişkilerini tespit etmek için kullanılan araştırma yöntemi hangisidir?


Korelasyon
Deney
T testi
Regresyon
Yapısal eşitlik modeli

20.Soru

Bireylerin değer sistemlerini anlamaya yönelik çalışmaların başında Shalom Schwartz tarafından geliştirilen model gelir. Modele göre, insanların evrensel gereksinimleri olarak tanımlanabilecek, farklı ihtiyaçları temsil eden farklı değerler vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu değerler arasında sayılmaz?


Güç

Hazcılık

Uyarılım

Özyönelim

Çıkarcılık