Psikoloji Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tüketici tutumlarının değiştirilebilmesi için var olan kuramlardan birisidir?


Sosyal Kaygı Kuramı

Bölümlendirme Olasılığı Kuramı

Denge Kuramı

Bilişsel Uyumsuzluk Kuramı

Aktif Öğrenim Kuramı


2.Soru

Bir iş görüşmesinde adayları değerlendiren işveren kendisi ile aynı okuldan mezun olan kişilere daha fazla yakınlık duymaktadır. Bu durumda işverenin doğru karar vermesine hangisi neden olur?


Algıda seçicilik
Hale etkisi
Karşılaştırma etkisi
Kalıp yargılar
Hepsi

3.Soru

Kişiler yaptıkları iş salt bir ekonomik aktivite olarak görüldüğünden işin doğasından uzaklaşabilmekte ve yabancılaşma yaşamaktadır. Bu yaklaşımı ortaya koyan düşünür hangi seçenekte verilmiştir?


Weber

Marx

Taylor

McGregor

Herzberg


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Bilimsel Yönetim akımı ile ilişkili değildir?


Hawthorne etkisi
Therbligs
Soldiering
En iyi yol
Zaman ve hareket çalışması

5.Soru

Bir babanın çocuğu ile yeterince ilgilenmemesini "beni dinlemiyor, ne desem tersini yapıyor" diye gerekçelendirmesini açıklayan kavram hangisidir?


İçsel atıf

Kendi kendini gerçekleştiren kehanet

Sosyal biliş

Şema

Dışsal atıf


6.Soru

Bilimsel yönetim anlayışında üretim artışı nasıl gerçekleşir?


Personel seçiminde seçici olma
Beşeri sermayenin eğitimi
İş saatine göre ücret ödeme
İşgücüne katılımı artırma ile
İşlerin parçalara ayrılarak özelleştirilmesi ile

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal yargı kuramı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?


Bireylerin bir konu ya da nesne hakkındaki tutumları kendilerini o konu ile ne kadar bağlantılı gördükleri ile yakından ilgilidir.

Bireyin tutumları arasındaki farklılığın boyutu ile bir mesajın tutum değiştirmedeki başarısı arasında ters U şeklinde bir ilişki vardır.

Bireyler, kabul etme alanına yakın düşen mesajları yorumlarken bu tür mesajların içeriklerinin kendi fikirlerine (gerçekte olduğundan) daha yakın olduğunu düşünürler.

Bireylerin tutumları; kabul etme, bağlantısızlık ve reddetme şeklinde üç alandan birinde olacaktır.

İknaya yönelik, merkezî ikna yolu ve çevresel ikna yolu adı verilen iki yol bulunmaktadır.


8.Soru

Eşitsizlik olduğunu, kendisine haksızlık yapıldığını düşünen bir çalışan aşağıdaki davranışlardan hangisini sergilemez?


Ortaya konan emekte değişiklik yapma

Elde edilen çıktılar üzerinde oynama

Kendisine bakışını değiştirme

Motivasyonunu arttırma

Başkalarıyla ilgili düşüncesini değiştirme


9.Soru

Psikologların  her zaman deneysel yöntemi tercih etmemelerinin bir nedeni var mıdır?


İlgili kavramlar her zaman manipüle edilemezler, 

Deneysel çalışmalar her zaman mümkün değildir,

Var olanı tasvir etmekle ilgilenmezler,

Değişkenlere müdahale edilebilir, 

Mevcut ilişkiler gözlenemez,


10.Soru

Bilimsel yönetim anlayışını getirenler arasında en çok adı anılan kişi aşağıdakilerden hangisi olmuştur?


Frank ve Lillian Gilberth

Henry Gantt

Harrington Emerson

Frederic W. Taylor

Elton Mayo


11.Soru

Ali ve Ayşe iş arkadaşıdır. Ali Ayşe' den daha şüpheci ve daha girişimci bir ruh haline sahiptir. Ali muhtemelen ........ kuşağını temsil etmektedir. Boşluğa hangi ifade gelmelidir?


X kuşağı
Y kuşağı
Z kuşağı
T kuşağı
U kuşağı

12.Soru

Bir birey finansal veya diğer kayıplardan kaçınmak için örgütte kalmayı zorunluluk olarak görüyorsa nasıl bir bağlılık durumu bulunmaktadır?


Duygusal Bağlılık

Devamlılık Bağlılığı

Normatif Bağlılık

Zorunlu Bağlılık

İstekli Bağlılık


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mevcut ve potansiyel mü¨şterilerin isteklerini ve ihtiyaçlarını teşhis etmek, uyarmak veya tatmin etmek için markalarla ilgili enformasyonun ve anlamların grafik, ses, müzik, işaret, yazı gibi sembollerin yardımıyla kitlesel ve birebir iletişim araçlarıyla aktarımıdır?


Pazarlama İletişimi
Reklam
Halkla İlişkiler
Pazarlama
Marka Yönetimi

14.Soru

Üniversitenizin kuşbakışı fotoğrafı, nasıl bir temsil türüdür?


Analog temsil
Sembolik temsil Dilsel temsil Fiziksel ilişkisi olmayan temsil Soyut temsil
Dilsel temsil Fiziksel ilişkisi olmayan temsil Soyut temsil
Fiziksel ilişkisi olmayan temsil Soyut temsil
Soyut temsil

15.Soru

Eğitim fakültesi mezunu Ayşe Hanım, kamu personeli seçme sınavına (KPSS) girmiş fakat yeterli puanı alamadığı için öğretmen olarak atanamamıştır. Bunun üzerine işsiz kalmamak için bir markette kasiyer olarak çalışmaya başlamıştır. Ayşe Hanımın bu durumu aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?


Ucuz iş gücü
Eksik istihdam
Örgütsel adalet algısı
İş güvencesi
Yönetim uygulamalarının ölçümü

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi psikoloji biliminin özelliklerinden biri değildir? 


Bilgilerin diğer insanlarla paylaşılması 
Bilgilerin eleştiriye kapalı olması 
Bilgilerin birikerek gelişmesi 
Bilgilerin gözlem ve akıl yürütmeye dayalı olması 
Bilgilerin genellenebilir olması 

17.Soru

İnsanın yalnızca gözlenebilir hareket ve davranışlarına ve bunların nasıl öğrenildiğine odaklanan psikoloji yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?


Bilişsel yaklaşım

Davranışsal yaklaşım

Psikodinamik yaklaşım

Biyolojik yaklaşım

İnsancıl yaklaşım


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anlık bir tüketici davranışıdır?


Otomobil almak isteyen bir tüketicinin bütün markaları inceledikten sonra otomobili alması
Ev almak isteyen bir tüketicinin muhitteki fiyatları geniş çaplı olarak araştırdıktan sonra evi alması
Tatile gitmek isteyen bir tüketicinin tüm turizm şirketlerini gezdikten sonra kararını vermesi
Televizyon almak isteyen bir tüketicinin indirimde gördüğü bir televizyonu satın alması
Cep telefonu almak isteyen bir tüketicinin farklı markalardan cep telefonu kullanıcılarıyla görüştükten sonra cep telefonu alması

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, iş değişikliği yapan bir bireyin yeni örgütte uyum sağlaması gereken durumlardan biri değildir?


Örgütün vizyonu

Kullanılan jargon

Örgütte kullanılan semboller

Mesleki bilgi ve beceriler

Örgüt çalışanlarının alışkanlıkları


20.Soru

İş yerinde çalışma sırasında yaşanan olumsuz bir duygudur. Bunu ortaya çıkaran faktörler bulunmaktadır. Bir iş yerinde işler yetişmiyor ve kişi evine götürüp bilgisayarında çalışmaya devam ediyorsa, değişik aktivitelere zaman ayıramıyorsa aşağıdakilerden hangi faktör etkili olmuştur?


Rol çatışması
İş aile çatışması
İş yükü ve iş yoğunluğu
İşte verilen kararlara katılamama
Performans kriterlerinin yeteri kadar açık olmaması