Psikoloji Final 21. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Sigorta, sağlık hizmetleri ya da birçok sosyal sorumluluk amaçlı reklamlarda bireyin kendisi, sevdikleri ve çevreyle ilgili güvenlik duygusunun sarsılabileceği bir tehlikenin ortaya çıkabileceği ve bu durumdan kurtulmak için reklamda önerilen davranışın yapılması gerektiği üzerinde durulması hangi kuramın pazarlama alanını etkilemesine örnek oluşturmaktadır?


Davranışçı kuram
Psikanaliz yaklaşımı
Bilişsel kuram
İhtiyaç hiyerarşisi kuramı
Psikoseksüel gelişim kuramı

2.Soru

I. Beyin kabuğu frontal, pariyetal, oksipital ve temporal gibi loblara ayrılmıştır

II. Pariyetal, oksipital ve temporal loblarda duysal ve ilişkilendirme alanları bulunur

III. Beyin kabuğunun iki tarafı korpus kallosum sinir lifleri ile birbirinden bağımsızlaşmıştır 

IV. Frontal lobda motor, ön motor ve ön ilişkilendirme korteksi yer alır

V. Beyin kabuğunun sağ ve sol iki tarafı farklı fonksiyonlarda uzmanlaşmıştır

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi beyin kabuğuna ilişkin doğru olmayan bir ifadedir?


I

II

III

IV

V


3.Soru

Değişen dünyada iş gücünün değişim göstermesi, şirketleri daha başka coğrafyalara yönelterek yeni ortamlarda ve kültürlerde çalışmayı yanısıra getirmiştir. Bu değişimler göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisi küresel anlamda iş gören şirketlerin göz önünde bulundurması gereken gelişmelerden biridir?


Dış kaynak kullanımı ve iş gücü göçleri farklılaşması
Ekonomik düzene ilişkin değerlerın değişmesi
Uluslararası görevlerin ortaya çıkması
Farklı kültürlerden insanlarla çalışmanın ihtiyaç haline gelmesi
Ekonomik eksenin ülke dışına kayması

4.Soru

Bir yöneticinin, işe yeni başlayan bir kişinin departmanındaki iş bölümünü yeniden düzenlemesi, yönetim işlevlerinden hangisine bir örnektir?


Planlama

Örgütleme

Yöneltme

Denetleme

Değerlendirme


5.Soru

Kendisine ulaşan sinyalleri işleyerek beyin kabuğuna aktaran yapı aşağıdakilerden hangisidir?


 Talamus

Amigdala

Hipokampus

Serebellum

Bazal Gangliyonlar


6.Soru

Unutma ile ilgili ilk çalışma hangi psikolog tarafından yapılmıştır?


Burrhus Frederic Skinner

Aaron Beck

Albert Bandura

Hermann Ebbinghous

Stanley Milgram


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çalışan-işveren ilişkisine tekilcilik yaklaşımıyla bakan çalışma psikologlarına getirilen eleştirilerden biridir?


Çalışan-işveren ilişkisine daha çok işverenin tarafında olmak
İşveren ve çalışanların ortak çıkarlara sahip olduğunu düşünmek
Çalışanların çalıştıkları örgütü bir nevi aile gibi görmelerini teşvik etmek
Bir kurumda çalışan herkesin ortak amaçlar etrafında birleştiğini düşünmek
Yumuşak insan kaynakları yaklaşımını benimsemek

8.Soru

Aşağıdaki ifadede boşluğu dolduracak kavram hangi seçenekte yer almaktadır?

Bilimsel bir çalışmada bir kavramın alabileceği değerleri sayılara dönüştürme işine …………………………………………. denir.


Değerlendirme

İşlemsel tanımlama

Sayısallaştırma

Kavramsallaştırma

Ölçümsel güvenilirlik


9.Soru

Bir ürüne talebi arttırmak için bir kez veya belirli aralıklarla gerçekleştirilen kısa süreli tutundurma çabasına ne denir?


Pazarlama iletişimi

Marka

Reklam

Satış promosyonu

Kişisel satış


10.Soru

Araştırmacıların gözlemlediği çalışanların davranışlarını araştırmanın manipulasyonlarına bağlı olarak değil gözlem altında bulunmalarına veya bir başkasının ilgisine tepki olarak düzenlemelerine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Bilimsel yönetim

Hawthorne etkisi

Taylorizm

En iyi yol

Sosyal Darvinizm


11.Soru

Örgütlerdeki sosyal sistemlerle teknolojinin etkileşiminin performansı etkilediği anlayışına dayanan kuram aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyo-Teknik Sistemler Kuramı

Yönetim Sistemleri ve Bağlı Pinler Modeli

İhtiyaçlar Hiyerarşi Kuramı

Sosyal İhtiyaçlar Kuramı

Teori X ve Teori Y Kuramları


12.Soru

Melike kocası Mazhar’ı çok kıskanıyor ve onun kendisini başka kadınlarla aldatacağını, terk edeceğini düşünüyor. Bu konuda sürekli kavga 


Kıskançlık kısırdöngüsü
Temel atıf hatası
Kendi kendini gerçekleştiren kehanet
Mütekabiliyet
İlişkisel kutuplaşma

13.Soru

Bir uyaranın fark edildiği en düşük enerji seviyesi hangi isim ile tanımlanmaktadır?


Mutlak eşik

Reel eşik

Nominal eşik

Algısal eşik

Duyumsal eşik


14.Soru

Örgütlerdeki sosyal sistemlerle teknolojinin etkileşiminin performansı etkilediği anlayışına dayanan kuram aşağıdakilerden hangisidir?


sosyo-teknik sistemler kuramı

Alan içi bileşik yönergeler kuramı

Yaşam alanı kuramı

Örgütsel gelişim kuramı

Yönetim sistemleri ve bağlı pinler kuramı


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Frederic W. Taylor tarafından soldiering (kaytarma) davranışını önlemek için geliştirilen tekniklerden birisi değildir?


Zaman-hareket çalışmalarıyla her işin nasıl yapılması gerektiğinin standarda bağlanması

Parça başı ücretlendirme yöntemi

Dinlenme araları verilmesi

İşçinin işte geçirdiği zamanın ücretlendirilmesi

İşçilerin daha iyi organize edilmesi


16.Soru

İnsanların başarılarını içsel ve kalıcı, başarısızlıklarını ise dışsal ve geçici sebeplere bağlama eğilimi hangi kavram ile açıklanmaktadır?


Kendine bağlayan atıf hatası

Kendine yontan atıf hatası

Genel atıf hatası

Temel atıf hatası

Belirgin atıf hatası


17.Soru

I. Şüphecidir.II. Hoşgörülüdür.III. Çalışmak bir araçtır.IV. Katılımcı bir ruha sahiptir.Yukarıdaki özelliklerden hangisi ya da hangileri Y kuşağının özelliklerindendir?


I ve II
I, II ve III
II ve IV
II, III ve IV
I, III ve IV

18.Soru

Bir ürün veya hizmeti bir kişi veya gruba tanıtmak, tutundurmak veya doğrudan satmak işlemine ne ad verilmektedir?


Doğrudan pazarlama

Kişisel satış

Halkla ilişkiler ve medyada görünüm

Pazarlama iletişimi

Bütünleşik Pazarlama İletişimi


19.Soru

Bir klinik psikolog zihinsel hastalıkların kökeninde bilinçaltı sebepleri incelerken diğer bir psikolog ise kalıplaşmış düşüncelerin zihinsel hastalıklara etkisini incelemektedir. Bu iki psikologun incelemelerinde hareket ettikleri psikolojik yaklaşım sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?


Psikodinamik yaklaşım ile bilişsel yaklaşım

Klinik psikoloji ile gelişimsel psikoloji

Nörobilimsel yaklaşım ile Eklektisizm

Sosyokültürel yaklaşım ile insancıl yaklaşım

Biyolojik yaklaşım ile davranışsal yaklaşım


20.Soru

“İnsanları nasıl anlarız, onlar hakkında izlenimlere ve yargılara nasıl varırız?” gibi sorulara cevap vermeye çalışan ve sosyal psikolojinin alt dalı olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kişi algısı
Sosyal etki
Sosyal biliş
Sosyal kutuplaşma
Sosyal kolaylaşım