Rehberlik Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ilköğretimde rehberlik programının dayandığı felsefi temellerle ilgili doğru bir bilgidir?


Rehberlik uzmanı velilerdense öğretmenlerle iş birliği içinde olmalıdır.

Ergenlere ve yetişkinlere verilecek eğitimden daha az karmaşıktır.

Rehberlik uzmanlarının ölçme araç ve gereçlerini hazırlama değil rehberlik etkinliklerini programlama gibi görevleri vardır.

Her okulda hedefler aynı olduğundan rehberlik hizmetleri değişken değil, aynıdırç

Çocukların gelişimini kontrol altına almak değil, onu desteklemek ve kolaylaştırmak amaçlarındandır.


2.Soru

Orta öğretim seviyesi öğrencileri için aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru değildir?


Yaşam felsefesi oluşturmak zorundadırlar.

Belirsizlik ve kararsızlık yaşarlar.

Merak ve değişim arzusu duyarlar.

Gerçekçi planları vardır.

Demokratik bir çevreye ihtiyaç duyarlar.


3.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi ihtiyaçlar piramidinde daha aşağıda bulunan bir ihtiyaçtır?


Güvenli bir ortamda olma

Sevme ve sevilme

Bir gruba ait olma

Statü sahibi olma

Saygınlık kazanma


4.Soru

Öğrencilerin acil sorunları ve gereksinimleriyle ilgilenmesi, Kapsamlı gelişimsel rehberlik programları içinde yer alan ana unsurlardan hangisinin tanımıdır?


Rehberlik müfredatı

Müdahale hizmetleri

Bireysel planlama

Sistem desteği

Müşavirlik


5.Soru

I. Anadillerini güzel konuşmalarını sağlamak
II. Yabancı dil öğrenimine başlamalarını sağlamak
III. Sınıf farklarından kaynaklı yetersizlikleri gidermek
IV. Düzenli çalışma ve işbirliği yapma alışkanlığı kazandırmak
Yukarıda verilenlerden hangileri Okul Öncesi eğitimin işlevleri arasında gösterilebilir?


I, II ve III

I, III ve IV

II, III ve IV

I,II ve IV

I, II, III ve IV


6.Soru

''........................ sahip olan bir okul öncesi öğretmeni, bu dönemde, çocuğun her yönüyle sağlıklı olarak gelişmesi, okul ortamına uyum sağlaması, potansiyellerini ortaya koyabilmesi ve yetenek alanlarını keşfedebilmesi için özgür, rahat, sıcak ve güvenli bir atmosfer yaratmaya çalışır.'' cümlesinde boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir?


Modern sanat anlayışına

Hayat bakışına

Zorunlu eğitim

Rehberlik anlayışına

Sosyolojik bakış açısına


7.Soru

 1. Gelişim nöbetleşe devam eder.
 2. Tüm bireylerin gelişimi aynıdır.
 3. Özelden genele doğrudur.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri gelişimin evrensel ilkelerindendir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

Yalnız III

I ve III


8.Soru

 • Örgün eğitimi tamamlayarak iş yaşamına atılmak.
 • Meslek yaşamında kendine bir yer edinmek.
 • Bir eş seçerek yuva kurmak ve evliliğe uyum sağlamak.
 • Anne baba olmak.

Yukarıda yer alan gelişim görevleri hangi döneme aittir?


Yükseköğretim dönemindeki gençlerin gelişim görevleri

Okul öncesi çocukların gelişim görevleri

Yaşlılık dönemi gelişim görevleri

Orta yetişkinlik dönemi gelişim görevleri

İlköğretim birinci kademedeki çocukların gelişim görevleri


9.Soru

Okulöncesi eğitimde rehberlik hizmetlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Okulöncesi dönemde rehberlik hizmetleri diğer etkinlikler içerisinde gelişigüzel olarak sunulur. 
Okulöncesi dönemdeki rehberlik etkinlikleri ilköğretim dönemi rehberlik etkinlikleri ile aynı özelliklere sahiptir.
Okulöncesi eğitimde rehberlik hizmetleri kişisel gelişim odaklı olmalıdır. 
Okulöncesi dönemde rehberlik etkinlikleri daha çok sözel anlatıma dayalı olmalıdır. 
Okulöncesi dönemde öğretmenlerin rehberlik anlayışına dayalı olarak öğrenciler için özgür bir ortam yaratmalıdır. 

10.Soru

Aşağıdaki etkinliklerden hangisi öğrenciyi tanıma hizmeti olarak değerlendirilir?


Öğrencilerin gidebilecekleri üst eğitim kurumlarını tanıma çalışmaları
Öğrencilerin akademik durumu hakkında bilgi edinme çalışmaları
Öğrencileri eğitsel kollara yerleştirme çalışmaları
Öğrencilerin ihtiyaçlarına göre program hazırlama çalışmaları
Öğrencilerin yardım alabilecekleri kurumlar hakkında bilgi edinme çalışmaları

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir grupta yer alan öğrencilerin, kendilerini ve birbirlerini nasıl gördüklerini belirlemeye yarayan tekniktir?


Anekdot
Kim bu?
Otobiyografi
Sosyometri
Sosyodrama

12.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi Yükseköğretimdeki öğrencilerin rehberliğe ihtiyaç duyabileceği alanlardan biri değildir?


Zaman yönetimi

Arkadaşlık ilişkileri

Yeni bir ortama uyum sağlama

Madde bağımlılığı

Din eğitimi


13.Soru

 1. Meslek hayatına hazırlamak
 2. Hayata hazırlamak
 3. Yüksek öğrenime hazırlamak
 4. Ara insan gücü yetiştirmek
 5. Toplumun isteklerinin baskısını azaltmak

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri orta öğretimin amaçlarındandır?


I,II ve III

II,III,IV ve V

I,II,III ve IV

III ve V

III,IV ve V


14.Soru

Üniversiteye yeni gelen öğrencilere yönelik sunulması gereken en temel rehberlik  ve psikolojik danışma hizmeti aşağıdakilerden hangisidir?


Bireyi tanıma
Oryantasyon
Çevre ile ilişkiler
Bireyle psikolojik danışma
Grup rehberliği 

15.Soru

Yöneltme hizmetlerinin ilkeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Yöneltme hizmetleri tüm öğrencilere yönelik sunulur.
Yöneltme hizmetlerinin sonuçları izlenir ve değerlendirilir.
Yöneltme hizmetleri okulöncesi eğitimden itibaren başlar.
Yöneltmede yalnızca öğrencinin görüşleri dikkate alınır.
Yöneltme hizmetlerinde çevresel koşullar dikkate alınır.

16.Soru

 1. Kriz danışmanlığı
 2. Rehberlik
 3. Personel gelişim

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Gelişimsel Rehberlik Programının Sistem desteği unsurunda danışmanın rollerindendir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve III

II ve III


17.Soru

Aşağıda verilen ergenlik dönemi gelişim görevleri ve uzman eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?


Seksüel enerjinin sosyal yönden onaylanan etkinliklere sarfedilmesi (yöneltilmesi)- Freud

Kimlik kazanma, kendini tek bir birey olarak algılama kabul etme- Erikson

Formal işlemler, soyut düşüncelerle ilgilenme, kuramsal durumlar üzerinde düşünme- Piaget

Kendi cinsi ve karşı cinsle doyum verici ilişkiler kurma ve sürdürme- Freud

Mesleki önceliklerin kristalleşmesi, geçici seçimler (mesleksel) yapma- Super


18.Soru

''Okul öncesi dönemde okulun görevi çocuğun ............ ve ........... yardımcı olmaktır.'' cümlesinde boş bırakılan yerlerde aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


büyümesine- gelişmesine

büyümesine- güzelleşmesine

boy atmasına- serpilmesine

ciddileşmesine- akıllanmasına

gelişimine- sosyalleşmesine


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireyin ruh sağlığının bozulması durumunda devreye girecek uzmanlardan biridir?


Psikolojik danışmanlar

Rehberlik hizmeti sunan öğretmenler

Klinik psikologlar

Özel eğitim uzmanları

Gelişim psikologları


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okul yöneticileriyle birlikte yapılacak olan konsültasyon etkinliklerinden biridir? 


Akademik sorunları olan öğrencileri belirleme ve müdahale etme 
Özel ihtiyacı olan öğrencileri belirleme 
Olumlu okul, ev işbirliği geliştirme 
Okul aile işbirliğini geliştirici bir takım çalışması oluşturma 
Çözüm bulucu ve iyileştirici programlar geliştirme