Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I.   Maliyetlerinin düşük olması II.  Yanıt alma oranlarının yüksek olması III. Karmaşık konuların soruşturulmasını mümkün kılmaları                                                                                                                                                                          Yukarıdakilerden hangisi/hangileri veri toplamada sıklıkla kullanılan tüm görüşme yöntemlerinin avantajları arasında yer almaktadır?


Yalnız I

I ve II

Yalnız II

II ve III

Yalnız III


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iki miktar arasındaki ilişkiyi ifade eder ve a/b şeklinde formüle edilir?


Sayı

Hız

İnsidans

Prevelans

Oran


3.Soru

Belirli bir hastalıktan ölenlerin sayısının aynı hastalığa yakalanmış olanların sayısına bölünmesiyle aşağıdaki ölçümlerden hangisi elde edilmektedir? 


Kaba doğum hızı

Kaba ölüm hızı

Neonatal ölüm hızı

Postneonatal ölüm hızı

Fatalite hızı


4.Soru

Sağlık hizmetlerinin talep ya da profesyonellerin kanaatlerine göre şekillenmesi aşağıdaki sonuçların hangisine sebep olabilmektedir?


Sosyal sağlık adaletinin sağlanması

Aşırı sağlık hizmetinin sunulması 

Kaynakların en faydalı şekilde dağıtılması

Uygun sağlık hizmetlerini sunulması

Sorunların tespiti ve müdahalenin sağlanması


5.Soru

Epidemiyolojinin potansiyel yararlarında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Ölçme ve sayımla rakamsal düşünmeye başlamamıza yardım etmesi

İnsidans ve prevalans ölçütleriyle öncelik sıralaması yapmamıza katkı vermesi

Olguların gecikmeden belirlenmesi yaklaşımı ile hizmetlere değer katması

Hizmetlerin etki derecesini belirlememizi sağlaması

Elde edilen yararlarda maliyet hesaplamasının yapılmaması


6.Soru

Araştırma gruplarına katılımcı atamada herkese eşit şansın verildiği yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


Seçim yanlılığı

Randomizasyon

Körleme

Hawthorne etkisi

Plasebo


7.Soru

"Araştırmanın, türü, nerede, hangi zaman diliminde, kimler arasında, ne tür araç-gereç ve yöntemler kullanılarak yapılacağı ayrıntılı olarak tanımlanmalıdır. Araştırma evreninin kimlerden oluşacağı, örneklem seçilip seçilmeyeceği eğer seçilecek ise hangi yöntemle seçileceği, ne tür ve nasıl veri toplanacağı, bu verilerin kimler tarafından toplanacağı, gözlem ve ölçümlerin hangi araç-gereç ile nasıl yapılacağı ve nereye kaydedileceği, toplanan verilerin kimler tarafından nasıl analiz edileceği gibi ayrıntılar belirlenmelidir." Yukarıda verilen tanım sağlıkla ilgili araştırmaların hangi aşamasına aittir?


Konunun belirlenmesi 

Amacın ortaya konması 

Uygulamaların planlanması

Değerlendirme aşaması

Rapor ve makale yazılması 


8.Soru

Kişilerin kendileri ile ilgili bir araştırma yapıldığını bildiklerinde gerçekte olduğundan daha farklı davranmaları aşağıdakilerden hangisidir?


Randomizasyon

Çift körleme

Körleme

Plasebo

Hawthorne Etkisi


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kuruluşlarında kanıta dayalı yönetimin ilk adımları arasında sayılamaz?


Herkes tarafından anlaşılamayan ölçümler

İyi belirlenmiş amaçlar

İyi hazırlanmış insan kaynakları planları

Açık ve net bir biçimde hazırlanmış iş tanımları

Kolay okunabilir işe devam çizelgeleri


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi verilerin işe yaraması için sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?


 Amaca uygun olmalıdır.

Tam olmalıdır.

Kesin olmalıdır. 

Zamanında toplanmış olmalıdır.

Yüksek bir maliyeti olmalıdır. 


11.Soru

Bilimsel bir araştırmada, araştırma sorusunun doğru ve yeterli şekilde cevaplanması için gerekli verilerin ne zaman, hangi analiz biriminden ve hangi koşullarla toplanacağının planına verilen isim nedir?


Araştırma Tasarımı

Neden-sonuç ilişkisi

Hipotez kurma

Varsayımda bulunma

Varyans


12.Soru

Hangisi verilerin işe yaraması için sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?


Zamanında toplanmış olmalıdır.

Veriler amaca uygun olmalıdır.

Kesin olmalıdır.

Tam olmalıdır.

Maliyeti yüksek olmalıdır.


13.Soru

Randomize kontrollü deneylerde, kişilerin olduklarından farklı davranacakları veya tepki verecekleri için müdahalenin etkisini tespit etmek zorlaşacağı için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmaktadır ?


Seçim yanlılığı

Randomizasyon

Körleme

Hawthorne etkisi

Plasebo


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Sağlıkla ilgili araştırmaların başlıca aşamalarından biri değildir?


Konunun belirlenmesi

Kaynakların taranması

Amacın ortaya konması

Uygulamaların planlanması

Araştırma konusu nedir, hangi sorulara yanıt aranacaktır