Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Örnek seçiminin ilk aşamasında yapılması gereken eylem aşağıdakilerden hangisidir?


Evrenin listelenmesi

Evrenin tanımlanması

Örnekleme yöntemine karar verilmesi

Örnek büyüklüğünün hesaplanması

Örneklem birimlerinin seçilmesi


2.Soru

Değişik sayıdaki önemli nedenleri daha az önemde olan nedenlerden ayırmak için yararlanılan temel kalite aracı metotudu aşağıdakilerden hangisidir?


Neden-Sonuç Diyagramı (İshikawa Diayagramı)

Pareto Analizi

Kontrol C¸izelgeleri (C¸etele Tablosu)

Saçılma (Dağılma-Serpilme) Diyagramı

Histogram


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uygulamanın planlanması aşamasında sorulan sorulardandır?


Araştırmanın amacı nedir?

Hangi sonuçlar bulunmuştur?

Neden bu konu seçilmiştir?

Kullanılacak işlemler işe yarıyor mu?

Araştırmanın türü nedir?


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  varyansın kare köküdür?


Değişken

Standart sapma

Dağılım aralığı

Standart hata

Çeyrek


5.Soru

Evrenin bütün birimleri ölçüme alınmadığı için bir yanılma payımız oluşacaktır. Bu yanılma payı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


Standart hata

Standart ölçüm

Standart sapma

Değişken

Standart parametre


6.Soru

Kişi ya da nesnelere ilişkin, ölçülebilen, gözlenerek tanımlanabilen her türlü özellik ya da durumu tanımlayan terim aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?


Değişken

Ölçek

Tür

Plan

Rapor


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi temel kalite araçlarındandır?


Ölçme tablosu 

Kalite diyagramı

Pareto analizi

İçerik analizi

Bütünleştirme analizi


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örnekleme sürecinin aşamalarındoğru olarak sıralamaktadır?


 Seçilen birimlerden veri toplanması-Evrenin tanımlanması -Evrenin listelenmesi-Örnekleme yönteminin belirlenmesi-Örnek büyüklüğünün hesaplanması-Örneklem birimlerinin seçilmesi

Evrenin listelenmesi --Örnekleme yönteminin belirlenmesi-Örnek büyüklüğünün hesaplanması-Evrenin tanımlanması-Örneklem birimlerinin seçilmesi-Seçilen birimlerden veri toplanması

Örnekleme yönteminin belirlenmesi -Evrenin tanımlanması-Evrenin listelenmesi-Örnek büyüklüğünün hesaplanması-Seçilen birimlerden veri toplanması-Örneklem birimlerinin seçilmesi

Örnek büyüklüğünün hesaplanması-Örnekleme yönteminin belirlenmesi- Evrenin tanımlanması-Evrenin listelenmesi-Örneklem birimlerinin seçilmesi-Seçilen birimlerden veri toplanması

Evrenin tanımlanması -Evrenin listelenmesi-Örnekleme yönteminin belirlenmesi-Örnek büyüklüğünün hesaplanması-Örneklem birimlerinin seçilmesi-Seçilen birimlerden veri toplanması


9.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sağlık araştırmalarında raporlama ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?


Yönetimle ilgili araştırmalarda nitel yöntemlere olabildiğince çok yer verilmelidir.

Rapor tamamlandıktan sonra veriler ve dokümanlar atılabilir.

Her aşamada objektif olunmalıdır.

Araştırma raporunu çalıştığı alanla ilgili olarak rapor konusunda yetkin herkes hazırlayabilir.

Amaç işe yarayacak, olabildiğince kaliteli bilgilere, kanıtlara ulaşmak olmalıdır.


10.Soru

Normal dağılımda Merkezi değerden sağa ve sola bir standart sapma mesafesinde gidilerek oluşturulan sınırlar içine dağılımdaki toplam birim sayısının yüzde kaçı düşer?


%99

%96

%68

%70

%75


11.Soru

Neonatal dönem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Belirli bir toplumda, bir yıl içerisinde meydana gelen canlı doğumların sayısına denilmektedir.

Belirli bir toplumda bir yıl içerisinde meydana gelen canlı doğum sayısına denilmektedir. 

Yaşamın ilk 24 ayına denilmektedir. 

0-59 ay içindeki çocuklara denilmektedir. 

Yaşamın ilk 4 haftasındaki döneme denilmektedir. 


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinde klinik kaliteyi iyileştirmek için yapılacak sağlık reformlarından birisi olamaz?


Kalitenin düzenli olarak ölçülmesi

Reformlarda hasta odaklı yaklaşım

Organizasyonda yer alan herkesin görüşünün alınması

Stratejik planlama yapılması

Kaliteyi yükseltebilmek adına kar odaklı stratejik planlama yapılması


13.Soru

I. Sürecin seçimi

II. Sürecin standartlaştırılması

III. Sürecin istatistiksel olarak kontrol altına alınması

IV. Sürecin yeterlilik çalışması

V. Sürecin geliştirilmesi

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde istatistiksel süreç kontrolü basamakları doğru şekilde sıralanmıştır?


I, IV, III, II, V

I, V, IV, III, II

III, II, I, V, IV

I, III, IV, II, V

IV, V, I, III, II


14.Soru

I.   Evrenin özellikleri

II.  Araştırma bütçesi

III. Gözlemciler arası farklılık

Örnekleme yöntemi belirlenirken yukarıdakilerden hangisi/hangileri etkili olmaktadır? 


Yalnız I 

I ve II

Yalnız II

II ve III

Yalnız III


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi verilerin özetlenmesinde kullanılan tablolara ait bir özelliktir?


Birden çok değişkenin verisi sunulacaksa eksenlerde ya da pasta diliminde değişik renkler veya tarama stilleri kullanmalıdır.

Nicel bir veri sunuluyorsa x ve y eksenleri uygun şekilde ölçüme ayrılmalıdır.

Değişken isimleri ana başlıkta yer alırken, değişkenin kategorilerinin isimleri de satırlarda ve/veya sütunlardaki ilk kutular içinde yer almalıdır.

Her bir eksenin kendine ait başlığı bulunmalıdır.

Çubuklar kullanılmışsa her çubuğun, pasta dilimi kullanılmışsa her dilimin neyi gösterdiği mutlaka belirtilmelidir.


16.Soru

Merkezi değer ölçütü olarak tanımlanan, dağılımda en çok kişinin aldığı değere ne denir ? 


Tepe değeri

Dağılım aralığı

Varyans

Standart sapma

Çan eğrisi


17.Soru

Yapılan bir araştırmada seçeneklerde yer alan değişkenler incelenmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu araştırmada bağımsız bir değişkendir?


Hastanın cinsiyeti

Hastanın boyu

Hastanın eğitim durumu

Hastanın mesleği

Hastanın gelir düzeyi


18.Soru

Bakım kalitesinin ölçülebilir yönü olan ve belirli sağlık kararları, hizmetleri ve sonuçlarının uygunluğunu değerlendirmek için sistematik olarak geliştirilmiş olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Standart

Kriter

Değerlendirme

Performans

Referans


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Sağlık sektöründe sık kullanılan olasılıksız örnekleme yöntemlerinden değildir?


 Kartopu örnekleme

 Kota örnekleme

Kolaycı örnekleme

Amaçlı örnekleme

Araştırma örnekleme


20.Soru

Araştırma sonunda rapor yazımı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Uygun kaynaklardan gerekli bilgiyi toplayıp derledikten sonra raporun amacına yönelik kritik bilgi ve bulgular da derlenmelidir.

Eğer amaç iyi ortaya konursa, tartışılacak bilgiyi derlemek ve raporun muhataplarını tanımlamak kolaylaşacaktır.

Raporun nasıl kullanılacağı ve kimlere sunulacağı önceden düşünülmelidir.

Rapor hazırlayan kişiden beklenen sadece bulgu aktarımıdır.

Araştırma sonunda rapor yazımına başlamadan önce bir çerçeve plan yapılmalıdır.