Stratejik Performans Yönetimi Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Toplam satış gelirinin %70-95'i tek bir işten gelen işletmeler hangi çeşitlendirme stratejisini benimsemiştir?


Esas iş ağırlıklı çeşitlendirme

İlişkili-kısıtlı çeşitlendirme

Tek işte yoğunlaşma

İlişkili-bağlı çeşitlendirme

İlişkisiz çeşitlendirme


2.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi temeli eğitime dayanan geliştirmenin örgütsel performans ile olan ilişkisi ilkeleri arasında sayılmaz?


Becerilerin gelişimi

Çalışanların gelişmesi

Yönetim konusunda eğitim

Denetleme konusunda eğitim

Yöneticilerin gelişmesi


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde herhangi bir insan kaynakları uygulamasının etkinliği diğer insan kaynakları uygulamalarının etkinliğine bağlıdır?


İKY faaliyet alanları içindeki uyum

İKY faaliyet sistemi içindeki dikey uyum

Dikey uyum

Yatay uyum

İKY faaliyet alanları arasındaki uyum


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Sonuç Kartı kullanan işletmelerin sağlayacağı temel faydalardan biri değildir?


İnsan kaynaklarına yönelik olarak yürürlüğe konulan operasyonel uygulamalarla, insan kaynakları çıktıları arasındaki ayrımı güçlendirir.

İnsan kaynakları yöneticilerinin stratejik sorumluluklarını etkili bir şekilde yönet- melerini sağlar.

İnsan kaynaklarının, stratejinin uygulanmasına olan katkısını değerlendirir.

U¨st yönetimden ve insan kaynakları departmanından gelen mesajların tutarlılığı ve

netliği

Değer yaratılmasını ve maliyetlerin kontrolünü sağlar. 


5.Soru

Becerikli çalışanları ve yöneticileri kendine çekme ve bünyesinde tutma becerisi, aşağıdaki insan kaynakları amaçlarından hangisidir?


Genel işletme stratejisini desteklemek ve güçlendirmek

Çevresel değilişimlerle baş etmek

Rekabet avantajı sağlamak ve sürdürmek

Yöneticilerin katılımını sağlamak

Stratejik planları eyleme dönüştürmek


6.Soru

Dağıtım kanalındaki bazı basamakların ortadan kaldırılmasıdır. E-ticaretin gelişmesiyle birlikte işletmelerin, ürünlerini doğrudan pazarlama
fırsatları artmıştır. Üreticiler, aracıları atlayarak müşteriye ulaşmaya çalıştırılması

Yukarıda verilen tamın aşağıdakilerden hangisine aittir?


Dağıtım Kanallarına Erişim

Ölçek Ekonomileri

Sermaye Gerekleri

Araçsızlaştırma

Ölçekten Bağımsız Maliyet


7.Soru

  1. İnsan kaynakları stratejilerinin örgütsel özelliklere göre şekillenmesi
  2. İnsan kaynakları stratejilerinin, örgütün belirli yeteneklerinden daha fazla yararlanmasının sağlanması
  3. Örgüt stratejileri ile insan kaynakları stratejileri arasında daha güçlü bir uyumun olması
  4. İnsan kaynakları stratejilerinin belli zaman aralıklarıyla test edilmesi

Durumsallık (uyum) yaklaşımına göre, insan kaynakları stratejileri, yukarıdaki hangi koşulların gerçekleşmesi durumunda örgütsel performansı arttırmaktadır?


I ve II

II, III ve IV

I, II ve III

I, II ve IV

I, II, III ve IV


8.Soru

I. İçsel ve dahili uyum

II. Durumsallık yaklaşımı

III. Dışsal ve harici uyum

Yukarıda verilen ifadelerin anlamı sırasıya aşağıdakilerden hangisidir?


Yatay uyum-dikey uyum- en iyi uyum

Yatay uyum-en iyi uyum- dikey uyum

Dikey uyum-yatay uyum-en iyi uyum

en iyi uyum-dikey uyum-yatay uyum

En iyi uyum-yatay uyum-dikey uyum


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Koşul Bağımlılık Kuramı'nda örgütsel yapının daha çok üzerinde durulan boyutlarından biri değildir?  


Yönetişim

Biçimselleşme

Standartlaşma

Hiyerarşi

Merkezileşme


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel ekoloji kuramının temel çalışmasına “Neden birbirinden bu kadar farklı türde örgüt var?” sorusuyla başlamışlardır?


Michael T. Hannan

Tom Burns 

George M. Stalker

Alfred D. Chandler, Jr

Gardiner C. Means


11.Soru

Üretim sisteminin amaçlarını gerçekleştirme derecesi olarak tanımlanan ve fiili sonuçlar ile planlanan sonuçların oranlanmasına dayanan finansal esaslı performans değerlendirme ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?


Kârlılık

Etkinlik

Verimlilik

Etkililik

Rasyonellik


12.Soru

Örgütlerde stratejik yönetim süreci ile ilgili çalışmaları başlatan ve bu sürecin her safhasında yer alan, stratejik faaliyetlerden sorumlu olan örgüt çalışanı, yönetici veya sahiplerine ne ad verilir?


Yönetmen

Yönetici

Vizyoner

Stratejist

Politikacı


13.Soru

Aşağıdaki hangisi düşük düzeyde merkezileşme ve uzmanlaşma, kesin olarak tanımlanmamış görevler, biçimsel olmayan kurallar ve keskin olmayan bir hiyerarşiye sahiptir?


Organik yapı

Mekanik yapı

İşlevsel yapı

Çok bölümlü yapı

İşleme özlü varlıklar


14.Soru

Çeşitlendirmenin söz konusu olduğu esas iş gelirinin, toplam gelirin &70'inden daha düşük olduğu ve esas iş ile diğer işler arasında hiçbir yetenek ve kaynak bağının olmadığı durumdur. Bu strateji aşağıdakilerden hangisine girmektedir?


İlişkili çeşitlendirme

ilişkisiz çeşitlendirme

Bağımlı temel strateji

Bağımsız temel strateji

Aktif  temel stratejiler


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örgütün geleceğe ulaşabilmek için kaynaklarını seferber edebilme isteğini ifade etmektedir?


Rekabet

Plan

Politika

Taktik

Stratejik niyet


16.Soru

Hizmet geliştirme, pazar belirleme,müşteri yönetimi gibi ölçütlere sahip olan Balanced Scorecard boyutu aşağıdakilerden hangisidir?


İçsel süreç

Müşteri

Finansal

Yenilik

Öğrenme ve gelişme


17.Soru

I. Küreselleşme

II. Yatay uyum

III.  Ekonominin gelişmesi 

IV. Rekabetin yoğunlaşması

V.  Stratejik değişim

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri örgütlerde insan kaynaklarının stratejik önemini ortaya çıkaran unsurlardır?


I, III, IV

II, V

III

I, III, V

II, IV


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çalışanların uzmanlık temelinde ar-ge, pazarlama, üretim, insan kaynakları yönetimi, muhasebe ve finans gibi farklı alanlarda gruplandığı yapıdır?


Çok bölümlü yapı

Tek bölümlü yapı

İşlevsel yapı

Mekanik yapı

Organik yapı


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yüksek performanslı çalışma sistemini takip etmek için kullanılabilecek performans göstergelerinden biridir?


Düşük ve yüksek performans arasındaki ücret farklılığı

Kazalardan dolayı kaybedilen çalışma saati

Kaza maliyetleri

Her bilgi talebinin cevaplanma süresi

Performans değerlendirilmelerinin zamanında yapılma oranı


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin özelliklerinden biri değildir?


Uzun dönemli sonuçlara odaklanmaktadır

Kısa vadede yüksek düzeyde kâr elde etmeye odaklanır

Sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü elde etmeyi amaçlamaktadır,


Rakipler, çevresel koşullar ve örgütsel özelliklere göre konumlandırma yapmaktadır 

• Mevcut durumların yanı sıra muhtemel durumların da düşünüldüğü yönetimsel bir süreçtir.