Stratejik Performans Yönetimi Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

"Örgütün, arzu ettiği geleceğe ulaşabilmek için tüm kaynaklarını, avantaj ve yeteneklerini seferber edebilme isteği veya motivasyonu" olarak tanımlanabilecek kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Stratejik yönetim

Stratejik düşünce

Strateji kültürü

Örgütsel bağlılık

Stratejik niyet


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir vizyonun sahip olması gereken özelliklerden biridir?


İşletmenin içine değil dışına dönüktür.

İşletmede çalışan herkes ile ilgilidir.

Hiçbir zaman ortadan kalkmaz ve ulaşılmaz.

Tüm faaliyetlerin algılanması ve değerlendirilmesi gerekmektedir.

Uzun dönemli bir amaçtır.


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Balanced Scorecard sisteminin geleneksel örgüt performans ölçüm sitemlerinden üstünlüğünü net olarak ifade etmektedir?


Örgüt çalışanlarını performans değerlendirme sürecinin dışında tutması

Örgütün performansını somut göstergelere dayandırması.

Örgüte kârlılık konusunda belirleyiciler sunması

Örgüte , soyut varlıklarının değerlerini ölçme ve değerlendirme olanağı sunması

Örgüt performansını stratejik amaçlardan ayrı tutması.


4.Soru

"Öncelikle örgütün vizyonunu, misyonunu ve genel amaçlarını açıklığa kavuşturmakta, anlaşılarak benimsenmesini kolaylaştırmak" ifadesi stratejik insan kaynakları yönetiminin hangi amacına hizmet eder?


Rekabet avantajı sağlamak ve sürdürmek

Günlük sorunlar üzerinde fazlasıyla yoğunlaşmaktan kaçınmak

Yöneticilerin katılımını sağlamak

Genel işletme stratejisini desteklemek ve güçlendirmek

Stratejik planları eyleme dönüştürmek


5.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri "En İyi Uygulamalar Yaklaşımı" için geçerlidir?

i. İnsan kaynakları yönetimi ile performans arasındaki ilişki doğrudan bir ilişki değildir, çevresel faktörler gibi üçüncü değişkenlere bağlı olarak değişir. 

ii. Her zaman ve her yerde geçerli olacak, işletme performansını olumlu etkileyecek en iyi uygulamaların varlığını reddetmektedir.

iii.  İnsan kaynakları yönetimi ile örgüt performansı arasında doğrudan bir ilişki olduğunu ve tüm işletmelere ait insan kaynaklarının yönetiminde “en iyi uygulamayı” tanımlayıp stratejiye adapte ederek daha iyi bir sonuç elde edileceğini savunur. 


Sadece i 

Sadece iii 

i ve ii

ii ve iii

i ve iii


6.Soru

Balanced Scorecard, literatüre kaç yılında girmiştir?


1990

1991

1992

1996

1997


7.Soru

Koşul Bağımlılık Kuramında, örgütsel yapının aşağıdaki boyutlarından hangisi örgütteki işlerin, kural ve yöntemlere bağlılığını ifade eder?


Biçimselleşme

Standartlaşma

Hiyerarşi

Merkezileşme

Bölümlendirme


8.Soru

Örgütün vizyonunu, misyonunu ve genel amaçlarını açıklığa kavuşturma ve anlaşılarak benimsenmesini kolaylaştırma gibi amaçlar, aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?


Yöneticilerin katılımını sağlamak

Rekabet avantajı sağlamak ve sürdürmek

Çevresel değişimlerle baş etmek

Genel işletme stratejisini desteklemek ve güçlendirmek

Stratejik planları eyleme dönüştürmek


9.Soru

Kurumsal karne özellikle hangi kurumlarda ve hangi yıllarda kullanılmaya başlanmıştır?


Kar amaçlı işletmeler-1990

Eğitim kurumları-1992

Dernekler-1995

Sivil toplum kuruluşları-1990

Sağlık kurumları-1980


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme birlikleri, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları gibi örgütlerin beklentilerinin sonucudur?


Taklitçi eşbiçimlilik

Normatif eşbiçimlilik

Zorlayıcı eşbiçimlilik

Ayrı tutma 

Meşruiyet


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi maliyet liderliği rekabet stratejisine yönelik olarak önerilen insan kaynakları uygulamalarından biri değildir?


İş tanımları açık ve sade olmalı, yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan iş karışıklıklarını ortadan kaldırmalıdır.

İş ve süreçlere ilişkin iş bölümü ve uzmanlaşma, işgören verimliliği ve etkinliğini arttıracak yalın bir yapıda olmalıdır.

Kariyer planları yapılırken günün ihtiyaçlarına göre anlık acil aksiyonlar alınmalıdır.

Eğitimler daha çok teknik konularda ve maliyet düşürmeye yönelik olarak verilmelidir.

İşgücü pazarındaki ücret oranları sürekli izlenmelidir.


12.Soru

Örgütsel performansın ölçülmesi 1990’larda temel rekabet konusu haline gelmiştir. Örgütsel performans alanında yapılan çalışmalar, rekabet avantajı elde etmek için performansın sürekli ölçülmesinin ne denli önemli olduğunu ortaya koymuştur. Performans ölçümünün son elli yılındaki gelişimi ele alındığında "Ekonomik katma değer" gelişmesi hangi dönemde yaşanmıştır?


1960’lar

1970’ler

1980’ler

1990-1999

1999-2000


13.Soru

Şirketlerin politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik durumları analiz etme tekniğine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Elmas modeli

GZFT modeli

Temel yetenek analizi

İç çevre analizi

Dış çevre analizi


14.Soru

Aşağıdaki düşünce düzeylerinden hangisi stratejik düşünme seviyesini ifade eder?


Olaylar üzerinde düşünenler

Kişiler üzerinde düşünenler

Trendler düzeyinde düşünenler

Yapı / sistem düzeyinde düşünenler

Evrensel düzeyde düşünenler


15.Soru

Türkiye’de borsada işlem gören halka açık işletmelerin kurumsal yönetişimi hangi kurul tarafından yönetilmektedir?


Sermaye gider kurulu

Sermaye piyasası kurulu

Sermaye bağlama kurulu

Piyasa izleme kurulu

Sermaye izleme kurulu


16.Soru

Niven’e göre, başarı karnesinde kullanılacak performans ölçütlerinin sayısı içsel süreçler boyutunda hangi rakamlar arasında olmalıdır?


üç ile sekiz

üç ile beş

beş ile on

beş ile yedi

dört ile on


17.Soru

Aşağıdakilerden hangi özellikler stratejil yönetim sürecini oluşturan işlevlerdendir?

  1. Planlama
  2. Organize etme
  3. Yöneltme (uygulama)
  4. Kontrol


Hiçbiri

Yalnız I, II, III

Yalnız II, III,

Yalnız I, IV

Hepsi


18.Soru

Odağında insana ilişkin değerleri barındıran ve insan kaynaklarının, işletmenin performans sonuçlarına etkisini ortaya koymayı amaçlayan stratejik ölçüm aracı hangisidir?


Dengeli Sonuç Kartı

İnsan Kaynakları Sonuç Kartı

En iyi uyum

En iyi uygulama

Rekabet Stratejisi


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sektördeki rekabetin durumunu belirleyen güçlerden biri değildir?


Alıcılar

İkame ürünler

Sektöre yeni girenler

Farklılaştırma

Rekabetin şiddeti


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Balanced Scorecard geliştirme aşamalarından değildir? 


Balanced Scorecard uygulaması için gerekli olan materyalin toplanması ve dağıtılması

Misyon, vizyon, değerler ve stratejinin geliştirilmesi veya güçlendirilmesi

Üst yönetici kademesiyle görüşmeler yapılması

Balanced Scorecard boyutlarının her biri için ölçü ve amaçların belirlenmesi

Ölçütler arasında neden sonuç ilişkisinin kurulmaması