Temel Veteriner Genetik Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Büyük gruplarda görülen varyasyonu, genetik değişimleri, sebeplerini ve tarihi geçmişlerini ele alan genetiğin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?


Populasyon genetiği

Moleküler genetik

Klasik (temel) genetik

Kantitatif genetik

Aktarım genetiği


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi genotip ve fenotipin farklı olmasının sebeplerinden biri değildir?


İklim
Hastalık
Beslenme
Mitoz bölünme
Gen etkileşimi

3.Soru

Homozigot uzun sarı (TTGG) ve kısa yeşil (ttgg) genotipli bezelyelerin çaprazlanmasıyla elde edilen heterozigot uzun sarı (TtGg) bezelyelerin birleştirilmesi sonucunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Birleştirme sonucunda 6 adet uzun sarı bezelye bulunmaktadır

16 bireyden 4 ü kısa yeşil bezelyedir

5 farklı fenotip görülmektedir

Genotip oranı 9:3:3:1'dir

12 farklı genotip bulunmaktadır


4.Soru

Mendelin deneyinde heterozigot yapılı sarı tohumlu bezelyeler kendi aralarında birleştirildiğinde oluşan yeni nesillerin üçe bir oranında sarı ve yeşil renkte olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?


Ayrışma yasası

Bağımsız kalıtım yasası

Birleşme yasası

Gizlilik yasası

Benzerlik yasası


5.Soru

Mendel prensibine göre, geri melezleme hangi bireyler arasında yapılmaktadır?


Homozigot dominant F1 x Homozigot resesif birey

Heterozigot F1 x Heterozigot resesif birey

Homozigot resesif F1 x Heterozigot birey

Heterozigot F1 x Homozigot resesif birey

Homozigot F2 x Heterozigot birey


6.Soru

Allel olmadıkları halde bazı genler birbirleriyle etkileşim halinde olabilirler. Bu etkileşime ne ad verilmektedir?


Epistazis

İncomplete dominaslık

Kodominaslık

Intermedier kalıtım

Over dominaslık


7.Soru

Kendileşme nedir?


Hem erkek hem de dişi organı üzerinde bulunduran canlı anlamına gelmektedir.

İstenmeyen tozlaşmayı engellemek amacıyla, başçıkların veya erkek organların; çiçek tozu polen saçacak duruma gelmeden önce yani olgunluğa erişmeden önce çeşitli yöntemler kullanılarak kesilip uzaklaştırılmasıdır.

Aynı bitkinin erkek ve dişi organları arasında meydana gelen tozlaşmadır.

Çekinik, allel genlerin heterozigot olduğu durumlarda, etkisini fenotipte gösteremeyen gendir.

Fenotipik olarak birbiriyle aynı özellikleri taşıyan, birbirine tıpatıp benzeyen fertlerdir.


8.Soru

 Homozigot sarı renkli (SS) bezelye tohumu ile homozigot yeşil (ss) renkli bezelye tohumunun birleştirilmesi sonucunda, F1 bezelyelerinin genotipi aşağıdakilerden hangisidir? 


Sss 
SS
ss
Ss 
SSs 

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Meristik karakterdir?


Süt verimi
Yağ oranı
Yumurta sayısı
Kalça çıkığı
Canlı ağırlık

10.Soru

1990 yılında başlayıp 2001 yılında Science ve Nature'da yayımlanan İnsan genom projesinin çalışmaları sonucunda, insan genomunda yaklaşık olarak kaç bin gen bulunmaktadır?


10.000-15.000

20.000-30.000

50.000-75.000

100.000-200.000

100.000-1.000.000


11.Soru

Farklı iki canlı arasında üç karakter açısından yapılan birleşmelere ne ad verilir?


Dihibrit birleşmeler
Trihibrit birleşmeler
Monohibrit birleşmeler
Dihibridimus
Monokromit birleşmeler

12.Soru

Kalıtım biliminin babası olarak bilinen bilim adamı kimdir?


Gregor (Johann) Mendel

Charles Darwin

Richard Dawkins

Louis Pateur

Francis Crick


13.Soru

Bir fenotipin oluşmasında etkili olan çok sayıda genin toplamalı bir etkiyle kalıtımına ne ad verilir?


Letalite

Polimorfik kalıtım

Polimerik kalıtım

Pleiotropik kalıtım

Eş baskınlık


14.Soru

 Aşağıdakilerden hangisi anneden geçen, anneden kalıtılan, anneye ait anlamında kullanılır? 


Ekstranükleer 
Maternal 
Ekstrasellüler 
Parantal 
Mitokondrial 

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fenotipik olarak birbiriyle aynı özellikleri taşıyan, birbirine tıpatıp benzeyen fertlere verilen isimdir?


Genotip

Heterozigot

Homozigot

İzotip

Hermafrodit


16.Soru

1. Mendel deneyini kontrollü olarak değil rastgele yapmıştır 2. İki homozigot bireyi çaprazlamıştır 3. Heterozigot bireylerde fenotip baskın bireyinözelliğini taşır Yukarıdaki ifadelerden hangileri Mendelin monohibrit birleştirme deneyi için doğrudur.


Hepsi
Hiçbiri
Sadece 3
1, 2,3
2 ve 3

17.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi krossing over için doğrudur?


Prokaryotlarda görülmektedir
Daha çok mitoz bölünme sırasında görülür
Homolog kromozomlar arasındaki parça değişimi krossing over dır
Eşeysiz üreyen canlılarda görülür
Krossing over mayoz II safhasında görülür

18.Soru

Bezelyeleri (Pisum sativum) çaprazlayarak renk, şekil gibi karakterlerle yaptığı deneysel çalışmalarında kalıtsal maddenin bağımsız birimlerden oluştuğunu kanıtlayan bilim adamı kimdir?


Charles Darwin

Hugo de Vries

Gregor J Mendel

Hofmeister

Leeuwenhoek


19.Soru

Mendel’in 1856 yılında bezelyeler üzerinde yaptığı monohibrit çaprazlama deneyleri ne kadar sürmüştür?


2 yıl

3 yıl

5 yıl

6 yıl

8 yıl


20.Soru

Yetişkin bir canlıdan alınan hücre çekirdeğinin, hücre çekirdeği çıkarılmış bir embriyo hücresine aktarılmasıyla verici canlının kopyalanması işlemine ne ad verilir?


Genetik ıslah
Embriyo
Klonlama
Kantitatif genetik
Varyasyon