Temel Veteriner Genetik Final 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Birisi anadan diğeri babadan gelen ve homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında bulunan genlere ne ad verilir?


Dominant gen

Resesif gen

Allel gen

Genotip

Fenotip


2.Soru

Aşağıda verilen azotlu bazlardan hangisi DNA yapısında yer almaz?


Adenin 

Guanin

Urasil

Timin

Sitozin


3.Soru

Biyoreaktör hayvanların üretimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I- Bazı insan proteinleri ile ilgili genler aktarılarak elde edilmektedirler.

II- Mikroenjeksiyon yöntemi ile üretilmektedirler.

III- Biyoreaktör amaçlı üretilen transgenik hayvanlar en sık tarım ile ilgili kimyasalların üretiminde kullanılmaktadır.

IV- Çok miktarda rekombinant protein üretmektedirler.


I ve III

II ve III

I, II ve III

I, II ve IV

I, III ve IV


4.Soru

DNA’nın segmentleri olan genlerin kromozomlar üzerinde yerleştiği bölgelerin spesifik adı nedir?


Genom

Dislokasyon

Çöp DNA

Lokus

Polipeptit


5.Soru

Sentezlenen RNA primerinin serbest 3’OH grubuna hangi enzim tarafından nükleotitler eklenir ve DNA zinciri uzamaya başlar?


RNA Primeri

RNA Primaz

DNA Ligaz

DNA Polimeraz

DNA Giraz


6.Soru

Holştayn sığırlarında görülen BLAD ve Citrullinemia hastalıklarında, mutant geni homozigot olarak taşıyan bireyler doğduktan kısa bir süre sonra ölmektedir.
Yukarıda açıklanan durum protein fonksiyonu üzerine etkilerine göre hangi mutasyon tipine örnek olarak verilebilir?


Fonksiyon kaybı mutasyonları

Fonksiyon artışı mutasyonları

Dominant negatif mutasyonlar

Letal mutasyonlar

Geriye-tersinir mutasyonlar


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi translasyonda görev almaz?


Aminoasitler
RNA polimeraz
Ribozom
tRNA
Aminoaçil sentetaz

8.Soru

DNA ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?


Yüksek pH’ye sahiptir.

Tek sarmallı yapıdadır.

100 C°’den yüksek sıcaklıklarda denatüre olmaya başlar.

Düzlemsel değil üç boyutlu bir yapısı vardır.

Yapısında adenin ile guanin karşılıklı yer alır.


9.Soru

Y kromozomu üzerinde bulunan genlerin oluşturduğu kalıtımsal duruma ne ad verilir?


Intermedier kalıtım

Holoandrik kalıtım

Ekstranükleer kalıtım

Ekstrasellüler kalıtım

Dominant kalıtım


10.Soru

Bir hücredeki kromozomlaın, homolog eşleriyle yan yana getirilerek belli bir düzene göre sıralanmasına ne ad verilir?


Genozom
Kromatidleme
Kromozom
Gonozom
Karyotipleme

11.Soru

Ortalama 50-60 ya da daha az sayıdaki nükleotitin birleşmesi ile oluşan yapı aşağıdakilerden hangisidir? 


Oligonükleotit 
Polinükleotit 
Nükleozit
Nükleozom 
Sentrozom 

12.Soru

Jel elektroforezinde, katı alan oluşturmak amacıyla genelde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?


Agaroz

Tampon

Selüloz asetat

Nişata

Oligonükleotit


13.Soru

Calico renklilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Calico renkli kedilerde siyah ve turuncu renklerin her ikisi de görülmemekte, üçüncü bir renk oluşmaktadır
Calico renkli kedilerde X kromozomu üzerinde bulunan genlerden biri dominant etkilidir
Dişi kedilerde, X kromozomu üzerinde bulunan eş baskın genlerden her ikisi de siyah pigmentasyonu belirlemektedir
Dişi kedilerde, X kromozomu üzerinde bulunan eş baskın genlerden her ikis de turuncu pigmentasyonu belirlemektedir
Calico renklilik bir çift X kromozomunda oluştuğundan, erkek kedilerde görülmemektedir

14.Soru

Genellikle floresan boyalarla işaretlenerek bir reaksiyonun oluşumunu kontrol için kullanılan ve 20-30 nükleotid uzunluğundaki DNA parçalarına ne ad verilir?


Prob

Por

Faj

Mikroarray

Marker


15.Soru

 Cinsiyete bağlı kalıtım ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Eşeysiz üreme sonucunda görülür. 
Pangenezis sonucunda görülür. 
Sadece dişilerde görülebilir.
Sadece erkeklerde görülebilir
Hem erkeklerde hem dişilerde görülebilir. 

16.Soru

Cinsiyete bağlı kalıtım ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Eşeyli üreme sonucunda görülür. 
Pangenezis sonucunda görülür. 
Sadece dişilerde görülebilir. 
Sadece erkeklerde görülebilir. 
Hem erkeklerde hem dişilerde görülebilir. 

17.Soru

Antimorphic bir gen ürünü sentezlenen mutasyon aşağıdakilerden hangisidir?


Fonksiyon artışı mutasyonları
Dominant negatif mutasyonlar
Letal mutasyonlar
reverse mutasyonlar
Fonksiyon azalışı mutasyonları

18.Soru

Translasyon sırasında oluşan başlama kompleksinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?


Ribozom küçük alt birimi
Ribozom büyük alt birimi
mRNA
tRNA
RF1

19.Soru

Translasyonu başlatan başlama kodonu aşağıdakilerden hangisidir?


AUC

UGA

AGU

UGA

AUG


20.Soru

DNA replikasyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Helikaz enzimi DNA çift sarmalını açar.
Sentezlenen yeni iplik 5’-3’ yönündedir.
Primaz enzimi tarafından RNA primeri sentezlenir.
Sentezlenen yeni iplik 3’-5’ yönünde sentezlenir.
Yeni sentezlenen kesikli DNA parçalarına Okazaki parçaları denir