Ticaret Hukuku 2 Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Payları borsada işlem görmeyen halka açık anonim şir­ketlerin, halka açık şirket statüsünü kazandıktan sonra en geç kaç yıl içinde paylarının işlem görmesi için borsaya başvurmaları zorunluluğu getirilmiştir?


1

2

3

4

5


2.Soru

Esas sözleşmeyle, kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi hususlarda diğerlerine oranla üstün bir hak veya kanunda öngörülmemiş yeni bir pay sahipliği hakkı tanınmasına ne ad verilmektedir?


Prim

İmtiyaz

İbra

İntifa

İrtifak


3.Soru

Pay sahibinin kullanacağı oyu seçilecek üye sayısına yaymak yerine, seçilecek üye kadar oyu, bir veya birkaç kişide toplayabildiği yönteme ne ad verilmektedir?


Yaygın etkili oy sistemi

D’hondt sistemi

Birikimli oy sistemi

Dağıtımlı oy sistemi

Liste sistemi


4.Soru

Halka açık anonim şirketlerde sermayenin en az % kaçına sahip olmak azlık(azınlık) haklarından yararlanmak için yeterlidir?


%5

%10

%15

%20

%25


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kuruluştaki aykırılık nedeniyle fesih davası açma yetkisine sahip kişilerden biri değildir?


Yönetim kurlu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

İlgili alacaklı

Pay sahibi

Genel kurul


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pay sahibinin katılma haklarındandır?


Özel Denetim İsteme Hakkı

Oy hakkı

Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Önerilmeye Muhatap Olma Hakkı

Tesislerden Yararlanma Hakkı


7.Soru

Fesih davasının, şirketin tescil ve ilanından itibaren ne kadar süre içinde açılması gerekmektedir?


1 ay
2 ay
3 ay
4 ay
5 ay

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi atıl durumdaki küçük tasarrufları bir ara­ya getirerek büyük sermayeler oluşturulan şirket türüdür?


Anonim

Limited

Komandit

Adi ortaklık

Kooperatif


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Ortak Sayısı Bakımından Anonim Şirketlerdendir?

I. Tipik Anonim Şirket

II. Tek Ortaklı Anonim Şirket

III. Kapalı Tip Anonim Şirket

 


Yalnız III

I,II

II,III

I,III

I,II,III


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi olumlu azınlık haklarından biri değildir?


Yönetim kurulunda temsil edilme hakkı

Özel denetçi atanmasını sağlama

Finansal tabloların görüşülmesini erteleme hakkı

Pay senedi basılmasını isteme

Şirketin haklı sebeple feshini talep yetkisi


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir anonim şirket için Türk Ticaret Kanunu'na uygun bir ticaret unvanı değildir?


İthalat-İhracat A.Ş.
İthalat-İhracat Anonim Ortaklığı
Ali Kaya İthalat-İhracat Anonim Şirketi
Ali Kaya İthalat-İhracat A.Ş.
Ali Kaya İthalat-İhracat Anonim Ortaklığı

12.Soru

Genelde aile işletmesi şeklinde yapılanmış, sermayesi düşük, az ya da tek ortaklı anonim şirkete ne ad verilir?


Tipik anonim şirket
Halka açık anonim şirket
Esas sermayeli anonim şirket
Kapalı tip anonim şirket
Kayıtlı sermayeli anonim şirket

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aydınlatıcı haklardan biridir?


Tasfiye payı hakkı

Yeni payları edinmeden öncelik hakkı

Müktesep haklar

Özel denetim isteme hakkı

Tesislerden yararlanma hakkı


14.Soru

Ani Kuruluşta Kuruluş Aşamalarınıın ilk aşaması nedir?


Esas sözleşmenin hazırlanması

Kurucuların imzasının Noterde veya Ticaret Sicil Müdürlüğünde onaylanması

(Varsa) Ayni sermayeye değer biçilmesi

(Gerekli ise) Bakanlık İzni

Pay bedellerinin ödenmesi


15.Soru

I. Teklif

II. İlgili kurumların izni

III. Genel kurul kararı

IV. İmtiyazlı pay sahipleri kurulunun onayı

V. Tescil ve ilan

Yukarıdaki esas sözleşme (ana sözleşme) değişikliklerinden zorunlu olarak yapılacak işlemler hangileridir?


I, II, III ve V

I, III ve V

II, III ve V

I, II, III ve IV

I, II, III, IV ve V


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mal varlığı haklarındandır?


Genel kurula katılma hakkı

Oy hakkı

Tasfiye payı hakkı

Özel denetim isteme hakkı

Dava hakkı


17.Soru

………………. şirkete ait bilgi ve gelişmelerin zamanında ve doğru şekilde kamuoyuna duyurulmasını ve açıklanmasını gerektirir Yukarıdaki boşluğa hangi ifade gelmelidir?


Kamuyu aydınlatma ilkesi

Devletin İlgilenmesi İlkesi

Malvarlığının Korunması İlkesi

Eşit İşlem İlkesi

Kurumsal Yönetim


18.Soru

Genelde aile işletmesi şeklinde yapılanmış, sermayesi düşük, ortak sayısı az olan anonim şirket tipi aşağıdakilerden hangisidir?


Kapalı tip anonim şirket
Tipik anonim şirket
Tek ortaklı anonim şirket
Halka açık anonim şirket
Kayıtlı sermayeli anonim şirket

19.Soru

Yönetim kurulu üyeleri en çok kaç yıl süreyle ilgili göreve atanabilir?


1 yıl

2 yıl

3 yıl

4 yıl

5 yıl


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulunun batıl kararlarından biri değildir?


Eşit işlem ilkesine aykırı olan kararlar

Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları.

Anonim şirketin temel yapısına uymayan veya sermayenin korunması ilkesini gözetmeyen kararlar

Pay sahiplerinin, özellikle vazgeçilmez nitelikteki haklarını ihlal eden veya bunların kullanılmalarını kısıtlayan ya da güçleştiren kararlar

Diğer organların devredilemez yetkilerine giren ve bu yetkilerin devrine ilişkin kararlar