Toplu İş Hukuku Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Uygulamada işverenin kontrolü altında kurulan veya faaliyette bulunan sendikaya ne ad verilmektedir?


Bağlı sendika

Bağımlı sendika 

Sarı sendika

Güdümlü sendika

Elverişli sendika


2.Soru

Kanunların emredici hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, çalışma koşullarını serbestçe belirlemeye iş sözleşmeleri ile  hak tanınmıştır, bu bağlamda toplu iş sözleşmeleri nasıl karşımıza çıkmış olur?


Toplu iş sözleşmelerinin uygulama alnındaki bireysel iş sözleşmelerinin objektif kriterlere göre nitelendirildiği bir yapı olarak karşımıza çıkar.

Toplu sözleşmelerde borç doğurucu hükümleri de içine alan borçlar kanunu sözleşme niteliği kazanmış bir sözleşme olarak karşımıza çıkar.

İşçilerin ve işverenlerin karşılıklı olarak çalışma koşullarını serbestçe belirleyebilmelerinin aracı olarak karşımıza çıkar.

İşçilerin ve işverenlerin kollektif norm sözleşmesi niteliği taşıdığı durumlarda genel ve objektif hukuk normları olarak karşımıza çıkar.

Aykırı hükümler ve toplu iş sözleşmelerine uygun hükümler olarak karşımıza çıkar.


3.Soru

İşverenin işçilere karşı, onların sendika üyeliğiyle bağlantılı olarak sergilediği haksız ayırımcı tutumun Türk Ceza Kanununda karşılığı nedir?


Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası

Altı aydan bir yıla kadar hapis cezası

Bir aydan üç aya kadar hapis cezası

Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası

Altı aydan iki yıla kadar hapis cezası


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Toplu iş sözleşmesinin yapılmasındaki safhalar arasında yer almaz?


Yetki tespiti

Görev tespiti

Toplu görüşmeye çağrı

Toplu görüşme

Toplu iş sözleşmesinin imzalanması


5.Soru

Sendikanın iç denetimiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Sendikayı  en üst düzeyde denetleme yetkisi kuruluşun yönetim kuruluna aittir.

Yönetim kurulunun ibrasını denetleme kurulu yapar. 

İç denetimden yönetim kurulu dışında, sendikanın üyelerinin yüzde birini oluşturan üyeler de sorumludur. 

Denetimde, yönetim ve işleyişin, gelir, gider ve bilançoların kanun, tüzük ve genel kurul kararlarına uygunluğu incelenir. 

Sendikaların iç denetim organları bulunmaz.


6.Soru

Türkiye’de ilk toplu sözleşme modelinin düzenlendiği ilk kanun aşağıdakilerden hangisidir?


5018 sayılı Sendikalar Kanunu

1938 tarihli Cemiyetler Kanunu

1845 tarihli Polis Nizam

Tatili-i Eşgal Kanunu

818 sayılı Borçlar Kanunu


7.Soru

".........................", sendikanın üyeleri üzerinde otoriteyi sağladığı organdır.

Yukarıda adı geçen organ aşağıdakilerden hangisidir?


Genel kurul

Disiplin kurulu

Yönetim kurulu

Denetleme kurulu

Başkanlık kurulu


8.Soru

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre, kuruluşların gelir ve giderlerine ilişkin bağımsız kuruluşlarca mali denetim en geç kaç yılda bir yapılmalıdır?


1
2
3
4
5

9.Soru

I-Toplu iş sözleşmelerinin işçi tarafı, işçi sendikalarıdır.

II-İşveren tarafı işveren veya işveren sendikasıdır.

III-İşçi sendika­larının toplu iş sözleşmesi ehliyetleri kurulu bu­lundukları işkolu ile sınırlıdır.

Toplu iş sözleşmesi tarafı olma hakkı ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


10.Soru

I-İş sözleşmesinde işverenin her ay ödemeyi üstlendiği bir aylık ücret tutarındaki ikramiyeyi veya toplu iş sözleşmesiyle öngörülen yakacak yardımını ödememesi,

II-Toplu iş sözleşmesinde, fazla çalışma yapılması halinde her bir saatlik fazla çalışmanın karşılığı olarak İş Kanununda belirtilen %50 zamlı ücret yerine %75 zamlı ücretin ödeneceği hüküm altına alınmasına rağmen, işverenin fazla çalışma ücretini %50 zamlı ödemesi hali,

III-Yıllık izin sürelerinin arttırılması veya çalışma sürelerinin azaltılması,

Hak uyuşmazlığı ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin hangileri doğrudur?


I ve II

I ve III

I, II ve III

II ve III

Yalnız III


11.Soru

Aşağıdaki sistemlerin hangisinde uyuşmazlığın taraflarının öncelikle barışçı yolları deneyerek bir çözüme varmaları, barışçı yolların kullanılmasıyla herhangi bir sonuç alınamayan hallerde ise Kanundaki sınırlamalara uymak şartıyla uyuşmazlık taraflarının grev ve lokavta gidebilecekleri kabul edilmektedir?


Karma sistem

Uzlaştırma

Özel tahkim

Arabuluculuk

Zorunlu tahkim


12.Soru

İşletme toplu iş sözleşmesi yapılacak işyerlerinin aranılan niteliğe sahip olup olmadıkları hakkında çıkan uyuşmazlıklar i kaç gün içinde karara bağlar?


7 gün

10 gün

15 gün

30 gün 

60 gün


13.Soru

I- Türkiye’de toplu çıkar uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde karma sistem benimsenmiştir.

II- Barışçı çözüm yolları (arabuluculuk ve tahkim) ; Mücadeleci çözüm yolları (grev ve lokavt)’dır.

III- İşçi ile işveren arasındaki bireysel iş ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıklardır.

Toplu çıkar uyuşmazlıkları ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin hangileri doğrudur?


I ve II

I ve III

I, II ve III

II ve III

Yalnız III


14.Soru

I- Uyuşmazlık kesin olarak çözüme kavuşturulur.

II- Özel (gönüllü) tahkim ve zorunlu (resmi) tahkim olmak üzere iki türü vardır.

III- Uyuşmazlığın çözümü bakımından öneri ve tavsiyelerini sunar.

Toplu çıkar uyuşmazlıklarının ortadan kaldırılmasında kabul edilen barışçı çözüm yollarından biri olan tahkim ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin hangileri doğrudur?


I ve II

I ve III

I, II ve III

II ve III

Yalnız III


15.Soru

I. İş koşullarının tekrar tartışmaya açılamaması, toplu sözleşmede yer alan bir barış hükmü gereği sadece toplu sözleşmede kararlaştırılan iş koşullarıyla sınırlı olması mutlak barış borcudur. II. Toplu iş sözleşmesinde düzenlenmeyen konularda dahi toplu iş sözleşmesi süresince yeniden menfaat uyuşmazlığı yaratılmasının yasaklanması nispi barış borcudur. III. İşçi ve işveren taraflarının toplu iş sözleşmesi süresince tekrar menfaat uyuşmazlığıçıkarmamak üzere sulh olmaları barış borcunun gereğidir. Yukarıdaki önermelerden hangi veya hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II ve III


16.Soru

Her ne sebeple olursa olsun sona eren toplu iş sözleşmesinin bireysel iş sözleşmesineilişkin (normatif) hükümlerinin yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesihükmü olarak devam etmesine ne denir?


Toplu iş sözleşmesinin ileriye etkisi

Toplu iş sözleşmesinin normatif etkisi

Toplu iş sözleşmesinin ard etkisi

Toplu iş sözleşmesinin işçiye yararlılık ilkesi

Toplu iş sözleşmesinin düzenleyici etkisi


17.Soru

toplu iş sözleşmelerine, süresinin sona ermesinden sonra hak yaratmak üzere hüküm konamaması toplu iş sözleşmesinin hangi işlevinin bir yansımasıdır?


Koruma işlevi

Barış işlevi

Ekonomiyi etkileme işlevi

Düzen işlevi

Art etkisi


18.Soru

I. Nisbi barış borcu; işçi ve işveren taraflarının toplu iş sözleşmesi süresince tekrar menfaat uyuşmazlığı çıkarmamak üzere sulh olmalarıdır. 

II. Barış borcu; iş koşullarının tekrar tartışmaya açılamaması, toplu sözleşmede yer alan bir barış hükmü gereği sadece toplu sözleşmede kararlaştırılan iş koşullarıyla sınırlı olmasıdır.

III. Mutlak barış borcu; toplu iş sözleşmesinde düzenlenmeyen konularda dahi toplu iş sözleşmesi süresince yeniden menfaat uyuşmazlığı yaratılmasının yasaklanmasıdır.

Yukarıda barış borcuna ilişkin verilen tanımlardan hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnızca III

I ve III

I ve II

II ve III

I, II ve III


19.Soru

  1. Toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasının tüzel kişiliği sona ererse artık dayanışma aidatı ödenmeyecektir.
  2. Dayanışma aidatı, üyelik aidatından düşük olmamak kaydıyla sendika tüzüğünde belirlenir.
  3. Dayanışma aidatını işçinin ücretinden kesip işçi sendikasına göndermek işverenin sorumluluğundadır.

Yukarıda dayanışma aidatı ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II ve III


20.Soru

I. Kapsam dışı bırakılan işçiler,
II. İşveren vekilleri,
III. Greve katılan işçiler,
IV. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine işvereni temsilen katılan işçiler,

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri toplu iş sözleşmesinden faydalanamayacak işçiler arasında yer alır?


I, II ve III

I, II ve IV

I, III ve IV

II, III ve IV

III ve IV