Toplu İş Hukuku Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Toplu iş sözleşmesinin tarafları hakkında yetki itirazı mahkemeye ne kadar sürede yapılmalıdır?


Altı işgünü içinde 

Bir haftada

On günde

Üç işgünü içinde

On beş günde


2.Soru

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda toplu hak uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde ................ açılabileceği öngörülmüştür.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Yorum davası ve eda davası

Eda davası ve ceza davası

Ceza davası ve tazminat davası

Tazminat davası ve yorum davası

Ticaret davası ve eda davası


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde bir uyuşmazlık olmaması halinde toplu iş sözleşmesinin safhaları doğru sırayla verilmiştir?


Çağrı - toplu görüşme - arabuluculuk

Yetki tespiti - çağrı - toplu görüşme - imza

Çağrı - arabuluculuk - toplu görüşme - imza

Yetki tespiti - çağrı - toplu görüşme - arabuluculuk - imza

Arabuluculuk - çağrı - toplu görüşme - imza


4.Soru

İşçi (İ)'nin ücret alacağına dair işveren (A) ile meydana gelen uyuşmazlığın çözümü için, (X) sürece dahil olmuştur. Ancak (X), yalnızca tarafların anlaşmasına yardımcı olmaya çalışmış ve taraflar anlaşamayınca süreci sonlandırmıştır. Bu bilgiler ışığında (X)'in faaliyeti için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Arabuluculuk

Uzlaştırma

Tahkim

Hakem 

Hakim 


5.Soru

Kuruluşlar genel kurulları kararıyla nakit mevcudlarının yüzde kaçına kadar sanayi ve ticaret kuruluşlarına yatırımda bulunabilirler?


20
30
40
50
60

6.Soru

Toplu iş sözleşmelerinin yürürlülük süresi sona erdiğinde bu sözleşmeden doğan haklar da sona ereceğinden yeni bir toplu iş sözleşmesi yapılmamışsa ortaya bir boşluk çıkar, bu boşluk nasıl doldurulur?


Sona eren toplu iş sözleşmesinin bireysel iş sözleşmesiyle ilgili normatif hükümlerinin yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi hükmü olarak devam eder.

Toplu iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra ve öncesinde yapılan tüm sözleşmeler dikkate alınır ve iş sözleşmesi hükmü gibi işlem görerek devam eder.

Toplu iş sözleşmesinin çalışma koşullarında yeksenaklık sağlamak amacıyla asıl işlevi olan işçinin korunması değil işyerinin korunması uygulanır bu geçişte ise iş sözleşmesi hükümleri geçersiz kabul edilir.

Toplu sözleşme süresince uygulanan bireysel iş sözleşmeleri değil uygulanmamış olan bireysel iş sözleşmesi hükümleri geçerli kabul edilerek uygulanır.

Toplu sözleşme sosyal menfaatlere dönüşür hakka dönüşmüş olan tüm durumlar hukuk düzenini korunması adı altında verilir ve uygulanır.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplu iş sözleşmelerinin işlevlerinden biri değildir?


Koruma işlevi
Düzen işlevi
Barış işlevi
Adil gelir dağılımı işlevi
İç denetim işlevi

8.Soru

İş koşullarının tekrar tartışmaya açılamaması, toplu sözleşmede yer alan bir barış hükmü gereği sadece toplu sözleşmede kararlaştırılan iş koşullarıyla sınırlı olmasına ne ad verilir?


Koruma borcu
Eşitlik borcu
Düzen borcu
Mutlak barış borcu
Nispi barış borcu

9.Soru

Bir toplu iş sözleşmesinin yorumundan doğan uyuşmazlıklarda açılacak yorum davasında İş Mahkemesi kararını ne kadar süre içinde verir?


10 gün

1 ay

2 ay

3 ay

6 ay


10.Soru

Hak uyuşmazlığıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Hak uyuşmazlığı yalnızca işçinin haklarının yerine getirilmemesi sebebiyle ortaya çıkar. 

İşverenin toplu iş sözleşmesinde belirlenen fazla çalışma ücretini ödememesi hak uyuşmazlığına örnektir. 

Hak uyuşmazlıklığı, daha önce olmayan yeni bir hakka ilişkin yeni bir düzenleme yapılması nedeniyle ortaya çıkar. 

Yıllık izin sürelerinin toplu iş sözleşmesiyle artırılması hak uyuşmazlığına örnektir.  

Hak uyuşmazlığı, yalnızca toplu iş sözleşmesinde öngörülen hakkın yerine getirilmemesi sebebiyle ortaya çıkar.

 


11.Soru

I.  Toplu iş sözleşmesine taraf olan sendikanın tüzel kişiliğinin sona ermesi  halinde toplu iş sözleşmesi sona erer.

II. Toplu iş sözleşmesi bulunmayan bir işyerinin işletme toplu iş sözleşmesi tarafı olan
bir işverence devralınması durumunda işyeri, işletme toplu iş sözleşmesi kapsamına
girer .

III. Sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hükümleri, yenisi yürürlüğe girinceye kadar “iş sözleşmesi hükmü olarak” devam eder (m.36/II).

Toplu iş sözleşmesinin taraflarındaki değişikliklerle ilgili olarak hangisi/hangileri doğrudur?


Sadece II

Sadece III

I-II

I-III

II-III


12.Soru

Grevden söz edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi şarttır?


iş verenin grevi onaylaması

işçilerin topluca çalışmamak suretiyle işi bırakmaları

sendikaların ortak karara varması

iş bırakma süresinin en az 1 ay olması

işçilerin sendikalar ile birlikte hareket etmesi


13.Soru

Grevin kanuni bir grev niteliğini taşıması için mutlaka kim tarafından Kanunda belirlenmiş usule uygun olarak alınmış bir iş bırakma kararının mevcut olması gereklidir?


İşçi sendikası tarafından

Muhtarlık tarafından

İşçinin kendisi tarafından 

Belediye tarafından

Valilik tarafından


14.Soru

Toplu iş sözleşmelerinde iş sözleşmelerine aykırı hükümlerin bulunması halinde iş sözleşmelerinin işçi lehindeki hükümleri geçerlidir bu durum hangi kanuna göre belirlenmiştir?


Toplu İş Sözleşmeleri

Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanunu

İş Sözleşmesi Hükümleri

Normatif Etkili Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu

Toplu İş Kanunu


15.Soru

Taşınmaz satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda asıl yetkili olan sendika organı aşağıdakilerden hangisidir?


Yönetim Kurulu

Genel Kurul

Disiplin Kurulu

Denetleme Kurulu

Ayniyet Kurulu


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin toplu iş sözleşmesi yapma hakkı yoktur?


İşçi sendikası

İşveren sendikası

İşveren

Konfederasyon

İşveren vekili


17.Soru

Toplu görüşme için kararlaştırılan ilk toplantı tarihinden itibaren ................. toplu görüşme süresi içerisinde tarafların anlaşamadıklarını bir tutanakla tespit etmeleri halinde tarafların grev ve lokavta ya da zorunlu tahkim yoluna gitmelerinden önce olağan arabuluculuk yoluna başvurmaları gerekmektedir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


15 günlük

30 günlük

45 günlük

60 günlük

90 günlük


18.Soru

I- İşye­rinde çalışan işçi sayısı kapsamında, işyerinin ana faaliyet konusu olan işte çalışan işçiler, yardımcı iş­lerde çalışan işçiler dahil olmak üzere bütün çalışan işçiler dikkate alınmalıdır.

II-Tam süreli ve kısmi iş sözleşmesi ile çalışan bütün işçiler dikkate alınma­lıdır.

III-İşyerinde alt işveren veya alt işverenler varsa, alt işverene bağlı olarak çalışan işçiler, çoğun­luk tespitinde dikkate alınmayacaklardır.

İşçi sendikaları açısından toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi ve işye­rinde çalışan işçi sayısı kapsamı ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


19.Soru

I. Grev Cumhurbaşkanınca ertelendiğinde

II. Grevin işverenler tarafından grev oylaması yoluyla uygulanmaması sağlandığında

III. Mahkeme kararıyla grev durdurulduğunda 

Yukarıda verilen durumlardan hangisi veya hangileri grev engeli ortaya çıkaran faktörler arasında yer alır?


Yalnızca II

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


20.Soru

I. Koruma işlevi, II. Düzen işlevi, III. Barış işlevi, IV. Uyum işlevi, Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri toplu pazarlığın işlevleri arasında yer alır?


I, II ve III

I, II ve IV

I, III ve IV

II, III ve IV

III ve IV