Toplum ve İletişim Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Halka açık ilk film gösterisi hangi şehirde gerçekleştirilmiştir?


Londra

Tokyo

Berlin

Paris

Los Angeles


2.Soru

3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun ile Türkiye’deki özel radyo ve televizyon yayıncılığı yasal konuma hangi yıl kavuşmuştur?


1994 yılında

1980 yılında

1996 yılında

1980 yılında

1984 yılında


3.Soru

1. Gazetelerin insanların günlük yaşamlarında haber ve bilgi kaynağı olarak önemi, bir miktar azalmıştır. 2. Gazetelerde ilan ve reklam gelirlerinde önemli artış olmuştur. 3. Yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesi gazetelere tiraj kaybettirmemiştir. 4. İnternetin ucuz ve kolay erişilebilir olması, zaman içinde gazetelerin satışına beklendiği üzere olumsuz yansıyacaktır. Yukardakilerden hangileri Dünya gazeteler birliğinin son 5 yılda dünyada gazetenin durumu ve satışları ile ilgili olarak yaptığı açıklamalardandır?


1 ve 4
2 ve 3
1, 2 ve 3
3 ve 4
1, 3 ve 4

4.Soru

Sabah ve akşam saatlerinde, evle iş arasında geçen kısa yolculuklarda en çok radyo dinlenen zamanı tanımlayan terim aşağıdakilerden hangisidir?


Yayın akışı
Prime time
Drive time
Arkası yarın
Haber saati

5.Soru

İletişim sürecinde, ileti sinyallerini kaynaktan alıcıya taşıyan ögeye ne denir?


Geri bildirim

İletişim

Tepki

Kanal

Kodlama


6.Soru

Kitle iletişim araçlarının toplum üzerindeki etkilerini bu araçların demokratik toplumlardaki yerleri, konumları ve sistemle bütünleşmeleri açısından ele alan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Ampirik akım

Marksistler 

Eleştirel akım

Değişimciler

Tutucular 


7.Soru

Seçeneklerden hangisi bir filmin üretilmesinde yer alan uzmanlaşmış kişilerden biridir?


Sinema salon görevlileri

Sinema projeksiyon operatörleri

Set işçileri

İzleyiciler

Film eleştirmenleri


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devriminin belirleyici ögelerinden biri değildir? 


Bilimsel buluşların ilerlemesi 
Teknolojinin ilerlemesi
 Sosyo-ekonomik gelişmelerin olması 
Kültürel değişimler olması 
Kilisenin etkisinin artması 

9.Soru

Duyguların, düşüncelerin bilgi ve becerilerin aktarılması ve paylaşılması sürecine ne ad verilir?


Kaynak

Alıcı

İleti

 Kanal

İletişim


10.Soru

Ortak menfaatler etrafında birleşen ve bunları gerçekleştirmek için siyasal otoriteler üzerinde etki yapmaya çalışan örgütlenmiş gruplara ne ad verilir?


Kanı önderleri 
Referans grupları
Kamuoyu toplulukları
Hobi grupları
Baskı grupları 

11.Soru

I. Donanmaya ait gemilerin eş güdümlü olarak manevra yapabilmelerini sağlamıştır. II. Ana karadan uzak seferlerde donanma gemilerine hareket kabiliyeti sağlamıştır. III. Buzdağları konusunda uyarıların ulaşmasını sağlamıştır. IV. Sert hava koşullarına yönelik uyarıların ulaşmasını sağlamıştır. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri radyonun kablosuz iletişime olan ihtiyacı karşılamasının denizcilik sektörüne sağladığı faydalardan biridir?


I ve II
Yalnız II
I ve III
II ve IV
I, II, III ve IV

12.Soru

Bir zamanlar radyo çağı olarak adlandırılan, Avrupa ve özellikle Amerika’da yaygın olan bu dönem hangi zaman diliminde popülerliğini kaybetmiştir?


1950’ların başında

1960’lı yıllarda

1980’lerde

2000’de sonra

1940’ların sonlarında


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi radyoyu gazeten ayırır?


İletileri çoğaltır.
İletileri düzenli ve sürekli yayar.
İletileri kitlelere ulaştırır.
İletileri eş zamanlı iletir.
İkna gücü içerir.

14.Soru

Sinema filmi üretiminin ön hazırlık aşamasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?


Film çekimi
Ses efektleri ekleme
kurgu
Post Produksiyon
Senaryo yazımı

15.Soru

Osmanlı İmparatorluğunda ilk gazete hangi padişah döneminde yayımlanmaya başlamıştır?


I. Mahmut

II. Mahmut

I. Ahmet

IV. Murat

II. Abdülhamit


16.Soru

İletişim sürecinde iletiyi oluşturarak gönderen kesimi aşağıdakilerden hangisi tanımlamaktadır?


Alıcı
İleti
Kaynak
Geri bidirim
Kodlama

17.Soru

  1. Sanayileşmeyle ortaya çıkan sınıfsal çatışmalar modern liberalizm ve sosyalizm gibi düşünce akımlarının ortaya çıkmalarına sebep olmuştur.
  2. Sanayi Devriminin döneme damgasını vuran ürün demir, kömür ve bunların birlikteliğinden ortaya çıkan demiryoludur.
  3. Sanayi Devrimi ile birlikte işçi kesiminin yoksulluğu büyük oranda azalmıştır.
  4. Sanayi Devrimi nüfusun merkezlerde, yani kentlerde toplanmasına yol açmıştır.

Sanayi Devrimi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I ve IV

I, II ve IV


18.Soru

Osmanlı İmparatorluğunda ilk gazete hangi padişah döneminde yayımlanmaya başlamıştır?


I. Mahmut

II. Mahmut

I. Ahmet

IV. Murat

II. Abdülhamit


19.Soru

Fizik bilimi, elektrik enerjisinin keşfiyle hangi alana yoğunlaşmıştır?


Kinetik

Elektromanyetik

Akışkan fiziği

Parçacık fiziği

Integral


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir haber değeri değildir? 


Olumsuzluk 
Tarihi bir geçmiş 
Yakınlık 
Rutin olaylar 
Güncellik