Toplum ve İletişim Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Halka açık ilk film gösterisi kaç yılında gerçekleştirilmiştir?


1888

1895

1901

1912

1927


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ikna edici değişkenlerden biri değildir?


Kaynağın tanınmış ve güvenilir biri olması

Mesajlarda çekicilik unsurlarının kullanılması

Görsel ve işitsel  medyanın etkisi

Mesajın doğru alıcıya ulaşması

İletişimin tüm ögelerini içinde barındırması


3.Soru

Geleneksel medyanın analog yapısından sayısal olana geçişine ne ad verilir?


Yeni medya
Çağdaş medya
Çoğul medya
Sayısal medya
Modern medya

4.Soru

Bir kaynaktan, kitleye yönelik olarak yapılan iletişim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


Toplumsal iletişim

Sözlü iletişim

Paylaşımsal iletişim

Bireylararası iletişim

Kitle iletişimi


5.Soru

Seyirci kavramıyla ilgili seçeneklerden hangisi doğrudur?


Ekonomik düzeyi yüksek insanlardan oluşur.

Etkin bir sinema bilgisine sahip bir izleyici kitlesine denir. 

Oldukça farklı gruplardan insanların oluşturduğu heterojen bir kalabalıktır.

Dünyanın her yerinde ortak özellikleri olan bir topluluktur.

Genellikle 18-25 yaş arası gençlerden oluşan bir kitledir.


6.Soru

Netiquette (internet etiği) nedir?


Herhangi bir internet grubunda, üyelerin iletişim kurarken kendilerine uyguladıkları özdenetim mekanizması

Sosyal paylaşım sitelerinde kurulan arkadaşlık ilişkilerinde uyulması gereken yazılı kurallar

Arkadaşlık sitelerinde bireylerin gerçek kimliklerini saklamaması gerekliliğine ilişkin kural

Toplumsal kontrol mekanizmalarının internet ortamına aktarılması

Sanal cemaatlerde uyulması gereken genel kurallar


7.Soru

“Analog” teriminin kökeni nedir?


Yunanca

Romence

Sırpça

Arapça

İngilizce


8.Soru

Kaynağın amaçladığı iletiyi bozan, alıcının kaynaktan gelen iletiyi istenilen şekilde almasını engelleyen şeye ne ad verilir?


Kodlama

Geri bildirim

Gürültü

Tepki

Haberleşme


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel medya ile yeni medya arasındaki farkı doğru bir şekilde ifade etmektedir?


Yeni medyada alıcı ve verici arasında doğrudan bir etkileşim söz konusudur.

Medya araçlarının farklı şekilde seçilmesi mümkün değildir.

İzlenen içerik üzerinde doğrudan izleyici kontrolü söz konu değildir

Çoklu ortam özellikleri kullanılamamaktadır

Alıcı isteklerinin karşılanması ikinci planda kalmaktadır.


10.Soru

1. Televizyonun teknolojik gelişimi savaş sonrasında yol katetmiştir. 2. Savaşla ilgili propagandalar televizyon aracılığıyla yayılmıştır. 3. Gelişmekte olan televizyon yayıncılığı savaş sırasında radyonun gelişimine paralel olarak sürdürülmüştür. II. Dünya Savaşı sırasında televizyon yayınları ile ilgili gelişmelerden hangileri doğrusur?


1 ve 3
sadece 1
1 ve 2
2 ve 3
Hepsi

11.Soru

PAL, SECAM ve NTSC nedir?


Televizyon yayınlarındaki görüntünün oluşturulmasındaki farklılıklar

Televizyon markalarıdır

Televizyon yayın şifreleridir

Televizyon yayınlarında virüs bulma şifreleridir

Televizyon yayınlarının ilk başladığı ülke isimlerinin kısaltılmış halidir


12.Soru

Frankfurt Okulu düşünürlerinin televizyon hakkındaki savunuları aşağıdakilerden hangisidir?


Televizyon kültür endüstrisinin bir parçasıdır

Televizyon kültür üreten bir araçtır

Televizyon aile bireylerini bir araya toplar

Televizyon çocukları eğitmekte kullanılan çok önemli bir araçtır

Televizyon reklamlar sayesinde gençleri eğitir


13.Soru

Bir kurumun ürettiği ürün ya da hizmet tanıtımını ya da satışını içermeyen aynı zamanda bir projenin gerçekleştirilmesi için yapılan yardım ve bağışla sadece kurumun toplum yararına bir faaliyette bulunduğunu göstererek farkındalık sağlayan halkla ilişkiler kapsamındaki uygulama aşağıdakilerden hangisidir?


Reklam

Kurumsal İtibar

Sponsorluk

Kurumsal Kimlik

Kurumsal Sosyal Sorumluluk


14.Soru

Postman, bilgi kirliliğini.............................. olarak adlandırır. Yine Postman’a göre; “yanıltıcı (yersiz, ilgisiz, parçalı veya yüzeysel) , yani insanda bir şey hakkında bilgi sahibi olma illüzyonu yaratan, oysa aslında insanı bilgilenmekten uzaklaştıran demektir.


enformasyon
informasyon
dezenformasyon
dizenformasyon
dezinformasyon

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal reklamların amaçlarından değildir?


Kuruma yönelik farkındalık sağlama
Yatırımcılar üzerinde olumlu etki sağlama ve finansal gücü, sağlamlığı gösterme
Kurumu iyi bir işveren olarak tanıtma
Çalışanları motive etme
Ürünlerini daha yüksek fiyata satabilme

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişimi ile ilgili bir kavram değildir?


Marka Yönetimi

Hedef Kitle

Ürün

Hizmet

Sanal Cemaat


17.Soru

Kişinin kendi kendine yönettiği ve kontrol ettiği kitle iletişim sistemini açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Geri bildirim sistemi
Bireyselleşen kitle iletişimi
Otokontrol yöntemi
Bağımsız iletişim sistemi
Ödemesiz iletişim sistemi

18.Soru

Drive time kavramı aşağıdaki ifadelerden hangisini tanımlamaktadır?


Bant yayın zamanını
Canlı yayın zamanını
Radyo yayın akışını
Zaman dilimini
Yolda radyo dinleme zamanını

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Kurumları reklam vermeye yönelten hedeflerden biri değildir?


Bilgilendirme
Marka imajı oluşturma
Marka bilinirliğini arttırma
Ürün ya da hizmeti satın alma
Çalışanları motive etme

20.Soru

Dijital nedir?


Sayısal, her türlü bilginin soyut sembollere, yani nümerik değerlere dönüştürülmüş halidir.

Orijinalinden fiziksel ve kimyasal yollarla yeniden yaratılan bir kopyayı ve orijinalle kopya ya da kopyalar arasındaki mukayeseyi ifade eder.

Televizyon ve/veya görüntü sinyallerinin genişbant (kablo internet/DSL) kullanıcısı aboneler veya izleyicilere internet protokolü üzerinden dağıtıldığı sistemdir.

Yunanca kökenli olan analog (Analogos) terimi matematikte oran orantı eşitliğini tanımlar.

Metal bir paranın yüzeyine kağıt koyup üzerinden kurşun kalem ile taradığınızda yaptığınız işlemdir.