Toplum ve İletişim Final 21. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Türkçe olarak basılan ilk gazete Takvim-i Vekayi'dir. Haftalık basılan gazetenin içeriği imparatorluktan haberler, askeri işler, dış haberler, bilimler ve din adamlarının atanması ve ticarettir. 11 Kasım 1831 de yayınlanmıştır. Bu gazete modern gazeteciliğin hangi haber değerlerini yerine getirememiştir?


Tekrarlanan olaylar
Yakınlık
Olumsuzluk
Önemlilik
Zamanlılık

2.Soru

Orijinalinden fiziksel ve kimyasal yollarla yeniden yaratılan bir kopyayı ve orijinalle kopya yada kopyalar arasındaki mukayeseyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


çoğaltım
oran orantı
analog
sayısal
üretim

3.Soru

İnternetin bugünkü şeklini almasını sağlayan gelişme seçeneklerden hangisidir?


Uzak veri tabanlarına erişim

İletim denetleme protokolü

Internet Protokolü

Alan isim sistemi

Dünya çapında ağ


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi analog kitle iletişiminde izleyicinin özelliğidir?


Pasif
Homojen
Tanınabilir
Parçalanmış
Etkin

5.Soru

Tarihte ilk düzenli iletişim sistemini kimler kullanmıştır?


Romalılar

Ahamenidler

Bizanslılar

Mısırlılar

Çinliler


6.Soru

İlk kıtalar arası radyo sinyali hangi tarihte gönderilmiştir?


1888

1895

 1901

1912

1937


7.Soru

Ürün, hizmet, fikir ya da bir yerin kişisel olmayan yöntemlerle ve medyada bir bedel ödeyerek yapılan sunuma ne denir?


Halkla ilişkiler

Kişisel satış

Reklam

Satış teşviki

Enformasyon


8.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi "bilgi ve ağ ekonomisi" için doğrudur?


Hiçbir ürünün aynı olmadığı kişiselleştirilmiş ürünler yaygınlaşmakta
Sermayenin küresel hareketliliği ekonomilerin işleme sistemini etkilemez
Bilgi ürünleri doğası gereği rakipsiz değildir
Bilgi ürünleri kopyalanamaz
Ağ endüstrileri az gelişmiştir

9.Soru

İnternetteki sosyal ağlar aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?


Sorumluluk duygusunu geliştirme
"Üstben"den gelen toplumsal baskılardan kurtarma
Yalnızlık duygusunu hafifletme
Yabancılaşmayı artırma
Sosyal ilişkileri azaltma

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yöndeşme tanımı içinde yer almaz?


Kopyalama
Sayısallaştırma
Bilgisayar teknolojisi
Telekomünikasyon
Veri iletişimi

11.Soru

Siber alan/siber uzman terimini ilk kez kim kullanmıştır?


William Gibson

ARPANET

Amerikan Savunma Bakanlığı

Bill Gates

Mark Zuckenberg


12.Soru

Kuleşov'un deneyi sinemanın hangi anlatım aracıyla ilgilidir? 


Işık 
Kurgu 
Kamera 
Mizansen 
Oyunculuk 

13.Soru

Metin, ses, fotoğraf ve görüntü gibi her türlü bilginin 0 ve 1’lere dönüştürülmüş haline ne denir?


Analog
Dijital
Mikro İşlemci
İletim Sinyali
IPTV

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeni medyanın sahip olduğu sayısal bilginin özelliklerinden biri değildir?


somutluluk
yönlendirilebilirlik
ağa bağlanabilirlik
yoğunluk
sıkıştırılabilirlik

15.Soru

Almanya 1939 yılında kaç milyon kayıtlı radyo alıcısına ulaşmıştır?


7.5

8

8.5

9

9.5


16.Soru

Infotainment haber bülteni formatı hangi yönden eleştirilmektedir?


Gerçeği yansıtmaması
Asıl habere odaklanmaması
Kavramların içinin boşaltılması
Eğlence odaklı olması
Reyting savaşları yaratması

17.Soru

Aşağıda reklam ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Bu reklamlar hedef kitle üzerinde bilişsel, duygusal ve davranışsal değişim sağ- lamayı hedeflemektedir.

Tutundurma karmasının en önemli işlevlerinden biridir.

Herhangi bir bedel olmaksızın kitle iletişim araçlarında gösterilirler.

Kurum dışındaki hedef kitleye yönelik olarak hazırlanır.

Bir bedel karşılığında medyada yer almak üzere yapılan iletişim çalışmalarıdır.


18.Soru

İnternet ilk olarak İleri Araştırma Projeleri Yerel Ağı adıyla ne zaman kullanılmaya başlamıştır?


1969’da

1982’de

1984’de

1975’de

1960’da


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişiminde iknanın temel unsurları arasında değildir?


Fiyatlar

Nedenler

Duygular

Mantık

Tutumlar


20.Soru

Infottainmentt nedir?


İngilizce independentt (bağımsız) ve entterttainmentt (eğlence) kelimelerinin birleşmesinden ortaya çıkan, bağımsız haberi ifade eden bir kavramdır.

Belgesel programlara verilen bir addır.

İngilizce informattion  (malumat)  ve  entterttainmentt (eğlence) kelimelerinin birleşmesinden ortaya çıkan, haberlerin eğlendirici öğelerle verilmesini ifade eden bir kavramdır.

Tarafsız haberi ifade eden bir kavramdır.

Haber sunucularının ortak adıdır.