Toplum ve İletişim Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 8 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının işlevlerinden biri değildir?


Bilgilendirme
Para kazandırma
Eğlendirme
Haber verme
Yönlendirme

2.Soru

Seçeneklerden hangisinde enformasyon kavramı ile bilgi kavramı arasındaki fark doğru şekilde ifade edilmiştir?


Enformasyon kavramı bilgi kavramına göre daha sığ ve pratik olan bilgiyi ifade ederken, bilgi kavramı daha sistemli bir bilgiyi ifade eder.

Enformasyon daha çok alan bilgisini ifade ederken, bilgi kavramı daha çok dünya bilgisini ifade etmektedir.

Bilgi kavramı enformasyon kavramına göre daha akademiktir ve daha az kullanılır.

Enformasyon kavramı öznelş bilgiyi ifade ederken, bilgi kavramı nesnel bilgiyi içermektedir.

Enformasyon kavramı daha çok pozitif bilimlerde tercih edilirken, bilgi kavramı daha evrensel olarak kullanılmaktadır. 


3.Soru

Reklam iletişim sürecinde ürüne ve/veya kuruma yönelik mesajları kodlayarak iletişimi başlatan unsur aşağıdakilerden hangisidir?


Alıcı

Hedef

Kanal

Mesaj

Kaynak


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplum yararına faliyetlerle farkındalık yaratmayı hedefler ?


Kurumsal reklamcılık
kurumsal itibar
medya ilişkileri
Sponsorluk
Basın toplantısı

5.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi internetin çağın en önemli teknolojik yeniliği olmasına rağmen olumsuz yönlerinin olduğuna dair bir eleştiri değildir?


İnternet sıradan insanlar hakkında kişisel enformasyonun hayal edilmedik düzeyde görünür ve izlenir kılınmasına da yol açmıştır

İnternetin sunduğu geniş yelpaze içerisinde bireylerin kendilerini daha dar merak/hobi alanlarına yoğunlaştırarak giderek özel alana çekilmesiyle toplumsal sorumluluktan uzaklaşmaları tehlikesi belirmiştir

İnsanlar enformasyona erişmek, sorunları tartışmak, seçimlere katılmak ve belki de fiilen oy kullanmak için bilgisayar kullandıkça demokrasi de serpilip gelişecek, merkezi yönetimin otoritesi ve kemikleşmiş bürokrasiler zayıflayacaktır

Enformasyon çeşitliliğin içerikte olumlu bir zenginliğe yol açmadığı, aksine depolitize bir yaşam biçimini yayarak anti-demokratik bir işlev gördüğü de eleştiriler arasındadır

Bireylerin asıl sahip olmaları gereken bilgilerden uzaklaşarak toplumsal olayları analiz etmelerinin güçleştiği yönündeki tespitler dikkate değerdir


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Pazarlama Karması ögelerinden biridir?


Bilgilendirme

Hedef

Kaynak

Dağıtım

Alıcı


7.Soru

Aşağıdaki kuramcılardan hangisi Frankfurt Okulu’u üyelerinin dışında kalır?


Theodor W. Adorno 
Herbert Marcuse
Erich Fromm
Orson Welles 
Max Horkheimer 

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sayısal metinlerin tüketiminde geçerli değildir?


Merkezden kontrol edilir
Özelleştirilmiştir
Bireyselleştirilmiştir
Farklı zamanlarda tüketilir
Farklı kullanıcılar tarafından tüketilir