Toplum ve İletişim Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Tüketim, doğal ihtiyaçların mal ya da hizmet aracılığıyla tatmin edilmesi olarak değil, kodlar ve kurallarla düzenlenmiş küresel ve tutarlı bir göstergeler sistemi olarak ele alınır

Yukarıdaki ifadeye göre, aşağıdaki seçeneklerden hangisi, tüketimin hangi anlamdaki ifadesidir?


Pazarlama anlamında

İktisat anlamında

Semiotik anlamda

Bireysel anlamda

Toplumsal anlamda


2.Soru

Medya çalışanlarının kurumlardan gelen basın bültenleri ya da basın toplantılarında topladıkları bilgilerden haber yapmaları ve böylelikle kurumların bedel ödemeksizin medyada yer almalarına verilen isim hangisidir?


Duyurum
Sponsorluk
Kurumsal Reklam
Mesaj Tasarımı
Kurumsal Kimlik

3.Soru

Her hangi bir görsel yada işitsel bilginin kendi içerisinde, başka bilgileri ağ bağlantısı yoluyla işaret ederek bunlara ulaşım olanağı vermesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle tanımlanmaktadır?


multimedya
etkileşimlilik
hipermetin
senkronize medya
etkileşimli ortam

4.Soru

Bir bilgi ya da haber kitle iletişim aracından geçerken bu iletiye müdahale eden(ler)dir. Bu kişilerin ana işlevi, halka iletilecek haber ve bilgileri süzgeçten geçirmektir. Burada hangi kavram tanımlanmaktadır? 


Yerel basın
Gazeteci
Basın
Yaygın basın
Eşik bekçisi

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iknanın temel unsurlarından biri değildir? 


Tutumlar 
Nedenler 
Mantık 
Duygular 
Sonuçlar 

6.Soru

Televizyon haberciliğinde izleyici çekmek için hangi yöntem kullanılmaktadır?


Haberlerin içine eğitici bölümler yerleştirilir.

Haberlerin içine eğlendirici bölümler yerleştirilir.

Her seyirci kitlesine uygun saatte yayın yapılır.

Haberler mümkün olduğunca kısa yayınlanır.

Haberlerin içine bol reklam koyarak izleyicinin dikkati sürekli uyanık tutulur.


7.Soru

II. Dünya Savaşı'nın televizyon yayınlarına etkisi ne şekilde olmuştur?


Televizyon programlarını çoğaltmıştır.

Televizyonun gelişimini hızlandırmıştır.

Televizyon sistemleri üzerine yapılan araştırmaların kesintiye uğramasına yol açmıştır.

Renkli televizyonun bulunuşunu sağlamıştır.

Televizyonda ilk kez ticari reklamlar yayımlanmaya başlanmıştır.


8.Soru

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu hangi tarihte kurulmuştur?


1953

1963

1964

1972

1984


9.Soru

E-postaların ve online sohbetlerin basit bir internet ağıyla ve bilgisayar yazılımı aracılığıyla yapılması, cevap verme süresinin bir kaç aniyeden daha uzun olmaması ve eş zamanlı bir diyaloğun olması, izleyicinin ya da alıcının izlediği medya içeriği üzerinde kontrolünün olduğu bir iletişim ortamı sayısal medyanın amaçları çerçevesinden bakıldığında aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade etmektedir? 


Ağ toplumu 

Etkileşim 

İletişim 

Geri bildirim  

Tek yönlü iletişim 


10.Soru

İnternet; ilk kez ___________________________’nde ve esas olarak askeri amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere geliştirilmiş, 1969’da “İleri Araştırma Projeleri Yerel Ağ›” (ARPANET) olarak başlamıştır. Aynı ülkenin Savunma Bakanlığı’nca çeşitli askeri birimler ve üniversitelerin işbirliğiyle geliştirilen ve bugün ilkel bir iletişim ağı olarak hatırlanan bu yerel ağ, savaş ve hatta nükleer saldırı koşullar-ında yok olmayacak bir sistem oluşturma ihtiyacına yönelik planlanmıştır.


Hollanda
Amerika Birleşik Devletleri
Slovakya
İngiltere
Avusturalya

11.Soru

Orta Çağ’da hangi kurumunun, düşünce üzerindeki sınırlayıcı etkisini aşmada matbaa yoluyla çoğaltılan kitapların etkisi vardır?


din
dil
ırk
kültür
bayrak

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeni medyayı geleneksel medyadan ayıran özellikler arasında yer almaz?


Çoklu ortam

Sanallık

Yayılım

Kitleleştirme

Etkileşimlilik


13.Soru

Telekominikasyon, medya ve bilgisayar teknolojisi ile alt yapılarının bir araya gelmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle tanımlanmaktadır?


bütünleşme
dijitalleşme
hipermedya
birleşme
yöndeşme

14.Soru

  1. Bilgi yaymak
  2. Haber vermek
  3. Eğlendirme
  4. Eğitim
  5. Tüketici durumuna getirme

Yukarıdakilerden hangileri kitle iletişim araçlarının işlevleri içerisinde yer alır?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I ve IV

Hepsi


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeni medya değildir? 


İstediğini İzle Sistemi (Video-on-Demand) 
Karasal TV 
Öde ve İzle Sistemi (Pay-Per-View) 
Internet Protokol TV 
Mobil TV 

16.Soru

Gazete okuyan bir kişi için gazete sayfasından aktarılanlar iletişim sürecinde aşağıdakilerden hangisine karşılık gelmektedir?


İleti

Kaynak

Alıcı

Kanal

Geri Bildirim


17.Soru

Seçeneklerden hangisi İnternetin sosyo-ekonomik etkilerinden biridir?


E-ticaret olgusunun insan hayatına girmesi 

İstihdam artışı sağlaması

Ticaretin yerel şirketler aracılığıyla yapılması

Tüketici kitlesinin sınırlanmış olması

Girdi maliyetlerinde ciddi artışların olması


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  kurumların sponsorluk uygulamalarını tercih etme nedenlerinden biri değildir?


Reklam maliyetlerine göre daha düşük maliyetinin olması
Sponsorluk faaliyetlerinin başarısının onaylanması
Desteklenen olayın medyada yer alması
Geleneksel medyada reklam izleme konusundaki genel isteksizlik
Hedef kitleye eğlenceli ortamlar sunması

19.Soru

Bir nesnenin fiziksel ve kimyasal yollarla üretilen kopyasına ne ad verilir?


Analog

Soyutlama

Sayısal

Yoğunluk

Eşleştirme


20.Soru

Televizyonda yayınlanacak farklı türlerdeki programların yayın sıraları, saatleri ve sürelerinden oluşan planlamaya ne ad verilir?


Yayın Akışı

Yayın Süresi

Yayın Sürekliliği

Etkileşimli Yayın

Tematik Yayın