Topluma Hizmet Eğitimi Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Proje Değerlendirme
II. Proje Analizi
III. Proje Uygulama
IV. Proje Hazırlama
V. Proje Geliştirme
Proje döngüsünün aşamaları hangi seçenekte düzgün bir sırayla verilmiştir?


I-III-IV-II-V

V-IV-II-III-I

I-II-III-IV-V

II-I-III-V-IV

III-V-I-II-IV


2.Soru

Ayıpları, kusurları ve eksikleri görerek onları insanların yüzlerine vurmama ahilik temel ilkelerinden hangisidir?


Elini açık tut.

Sofranı açık tut.

Dilini bağlı tut.

Gözünü bağlı tut.

Belini bağlı tut.


3.Soru

Amacı şehrin kültürüne, tarihine, ekonomisine, edebiyatına, eğitimine kısaca şehre anlam katan her değerle çalışmak, onları geliştirmek ve tanıtmak olan öğrenci kulübü aşağıdakilerden hangisidir?


Arkeoloji Kulübü

Kentsel Gelişim Kulübü

Karikatür Kulübü

Turizm ve Gezi Kulübü

Çağdaş Eğitim Kulübü


4.Soru

‘Öğrencilerin öğrenimleri boyunca bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda okul içi ve okul dışı etkinliklerde bulunmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan gruplar’ olarak tanımlanan faaliyet birimi aşağıdakilerden hangisidir?


Öğrenci Kulüpleri

Dernekler

Vakıflar

Okul Aile Birliği

Sosyal Hizmet


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi proje yürütücüsünün proje kapsamındaki görevlerinden biri değildir?


Proje konusuna olan gereksinimleri tespit eder.

Proje amaçlarını tanımlar.

Proje ekibinin sosyal yeterliklerini geliştirir.

Proje süresini ve kaynaklarını planlar.

Proje çalışmalarını koordine eder.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangileri projenin tanımlarından biridir?
I. Bir ana hedefi ve tanımlanmış amaçları olan olaylar ve bu hedefe ulaşmak için uzlaşılmış planlar
II. Belirtilmiş amaçlara uyacak belirli başlangıç ve bitiş tarihi olan bir etkinlik
III. Belirli bir ürün ya da hizmet yaratmak için geçici bir çaba


I

II

I ve II

II ve III

I, II ve III


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geçmişte altı temel gereksinim ile ilgili yapılan topluma yardım faaliyetlerinden biri değildir?


Yeme içme ihtiyaçları aşevlerinde sürekli karşılanıyordu

Barınma ihtiyacı ücretsizdi

Seyahat edebilme olanağı vardı

Giyinme ve kuşanmada yardımcı olunuyordu

Eğitim hizmetleri tamamen ücretsiz olarak karşılanıyordu


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi topluma hizmet eğitiminin toplumsal kazanımlara yönelik yararlar arasında gösterilebilir?


Topluma hizmet uygulamaları öğrencilerde sosyal adalet algısının gelişmesine katkı sağlar.

Topluma hizmet eğitimi öğrencilerde olumlu benlik algısının geliştirilmesine yönelik fırsatlar sunar.

Topluma hizmet eğitimi öğrencilerin özsaygılarını geliştirmelerine yönelik fırsatlar sunar.

Topluma hizmet eğitimi öğrencilerin öz yeterlik algılarının geliştirilmesine yönelik fırsatlar sunar.

Topluma hizmet eğitimi öğrencilerin akademik ve sosyal düzeyde elde ettikleri kazanımları farklı farklı bilgi alanlarına uyarlamalarına yönelik fırsatlar sağlar.


9.Soru

“Fakülteye gelen öğrencilere eczacılık mesleğinin tanıtımı (öğrencilere yönelik sunu hazırlamak ve belirlenmiş zamanlarda sunum yapmak, potansiyel eczacılık öğrencilerini bilgilendirmek)”
Yukarıdaki tanım Tepebaşı Belediyesi ile Anadolu Üniversitesi Kentsel Eğitim, Tasarım ve İşbirliği Protokolü (2010) çerçevesinde ortaya konulan serbest proje önerilerinden hangisinin açıklamasıdır?


Genç Pazar Etkinliği

Liselere Tanıtım

İlaçlarla İlgilendirme Çalışması

Tebaşı Belediyesi Çiçek Üretim Projesi

TEGV Gönüllülük Projesi


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Üniversitesi’nde kurulan ve toplum bilincinin oluşturulmasına, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine, liderlik yeteneklerinin geliştirilmesine ve öğrencilerin boş zamanlarının değerlendirilmesine hizmet etmeyi amaçlayan kulüptür?


Arkeoloji Kulübü

Kentsel Gelişim Kulübü

Karikatür Kulübü

Turizm ve Gezi Kulübü

Çağdaş Eğitim Kulübü


11.Soru

Dünyanın en eski sivil toplum kuruluşları aşağıdakilerden hangileridir?


Vakıflar

Sendikalar

Mesleki Kuruluşlar

Dernekler

Okullar


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyo-kültürel alanda hizmet eden vakıf eserlerindendir?


Medreseler

Camiler

Kütüphaneler

Hastaneler

İmaretler


13.Soru

Proje yazımında önyargısız ve doğru bir yazım için dikkat edilmesi gereken öneriler düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi önyargılı ifadelerin azaltılması için proje yazımında dikkat edilmesi gereken bir durum değildir?


Proje içerisinde kullanılan ifadelerin açık ve anlaşılır olması

Proje içerisinde etiketlere yer verilmemesi

Cinsiyet rollerine dikkat edilmesi

Kısa ama öz ifadeler kullanılmalı

Irk ve etnik kimliklerin anlatımında kullanılan ifadelere dikkat edilmeli


14.Soru

Topluma Hizmet Uygulamaları dersi etkili bir şekilde uygulandığı taktirde, aşağıdakilerden hangisi öğretmen adaylarının gelişmesine katkı sağlayan bir özellik değildir?


Özgüven

Kişilerarası ilişkiler

Liderlik

Empati becerisi

Sanatsal beceri


15.Soru

‘Proje özetinde kullanılan cümleler olabildiğince en düzeyde bilgilendirici olmalıdır’ önerisi proje özetinin yazımında dikkat edilecek hususlardan hangisine aittir?


Doğruluk

Kendi içinde yeterlilik

Kısa ama öz ifadeler

Alıntılarla destekleme

Farklı bilgilere yer vermeme


16.Soru

Weiget’e göre topluma hizmet eğitimini uygulama temelli eğitimlerden farklı kılan aşağıdaki özelliklerinden hangisi eğitimle ilgilidir?


Topluma hizmet eğitimi toplumsal yarar açısından önem taşır ve anlamlıdır.

Hizmet etkinliği dersin amaçlarına yöneliktir.

Hizmet etkinliği amaçları karşılar.

Toplumsal gereksinmeler tanımlanır.

Hizmet etkinliği gereksinmeleri karşılar.


17.Soru

“İhtiyaç gruplarına ekonomik yardımların yapılması, eğitim çalışmalarına destek verilmesi, yeniliklerin toplumun bilgilendirilmesi, eğitilmesi” ifadesi topluma hizmet örgütlerinin sosyal sorumluluk alanında destek verdikleri temel etkinlik alanlarından hangisidir?


Toplumsal yardım

Bireysel gelişim

Dezavantajlı kesimlerin desteklenmesi

Sorumluluk alma

Çevre koruma


18.Soru

I. Eğitim kurumlarının katkısı
II. Toplumsal yaşama katkı
III. Üniversite yaşamına katkı
IV. Akademik personele katkı
V. Koordinatörlüğe katkı
Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin yaşama yaptığı katkıların kategorileri düşünüldüğünde yukarıdakilerden hangileri bu kategoride yer almaktadır?


I ve II

I-II ve IV

II-III ve IV

I-II ve III

Hepsi


19.Soru

I. Hammadde gereksinmesinin karşılanmasını organize ederdi. Kente dışardan gelen hammaddenin dağıtımının hakkaniyet ölçüsüne göre yapılmasını sağlardı.
II. Meslek içi eğitim çalışmaları planlanır ve yürütülürdü.
III. Ustalar için yeni işyeri açılması sırasında Ahi birlikleri işyerinin açılmasına maddi ve manevi olarak destek olurlardı.
Yukarıda görevlerinden bazıları verilen kurum hangisidir?


Ahilik

Lonca

Esnaf Odası

Dernek

Ticaret Borsası


20.Soru

“Standartların belirlenmesine çalışmak” Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin hangi alandaki katkılarının geliştirilmesine yönelik bir uygulamadır?


Eğitim kurumuna katkı

Toplumsal katkı

Üniversite yaşamına katkı

Akademik personele katkı

Koordinatörlüğe katkı