Topluma Hizmet Eğitimi Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi yükseköğretim amaç ve görevlerinden birisi değildir?


Çeşitli kademelerde bilimsel öğretim yapmak.

Araştırma ve incelemelerinin sonuçlarını gösteren, bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlayan her türlü yayınları yapmak.

Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini sözle, yazı ile halka yaymak ve yaygın eğitim hizmetlerinde bulunmaktır.

Yurdumuzu ilgilendirenler başta olmak üzere, bütün bilimsel, teknik ve kültürel sorunları çözmek için bilimleri genişletip derinleştirecek inceleme ve araştırmalarda bulunmak.

Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de sosyal politikalara ilişkin temel hizmetleri yürüten kurumlardan biri değildir? 


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Sosyal Güvenlik Kurumu 

Türkiye İş Kurumu 

Türkiye İş Bankası 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 


3.Soru

I. Eğitim fakültelerinin bünyesinde AR-GE birimlerinin oluşturulması. 

II. Toplumsal hizmet çalışmalarını kurum içinden başlatmak. 

III. Topluma hizmet işlevi için kurumsal olarak hazır, istekli ve gönüllü olmak.

IV. Fakülteler arası işbirliği yaparak somut projeler sunmak.

Yukarıda Topluma Hizmet Uygulamalarının bazı yararları verilmiştir. Bu yararlardan hangisi/leri,  üniversite yaşamına katkı bağlamında ele alınmaktadır? 


I ve II

I ve IV

III ve IV

Yalnız IV

Yalnız III


4.Soru

Hangisi vakıf kurumunun geçmişine yönelik doğru bir bilgi değildir?


Vakıf geleneğinin İslamiyet’in yayılmaya başlaması ile kurumlaştığını kabul eden bilim adamları da bulunmaktadır.

Bazı ormanlar, göller, mera ve araziler toplumun ortak malı kabul edilir.

Uygur Türklerine ait belgelerde vakıf örneklerine rastlanır.

Vakıf kurumunun tarihsel geçmişi kesin olarak belli değildir.

Türklerde vakıf kavramına İslamiyet sonrası Türk Devletlerinde rastlanmaktadır.


5.Soru

Esnaflar arasında yardımlaşmayı, eğitimi, dayanışmayı ve toplumsal yardımlaşmayı esas alan kent toplum hizmeti kurumu aşağıdakilerden hangisidir?


Ahilik

Yaren

Erfene

Sıra gezme

Seğmen


6.Soru

Toplumsallaşma sürecinin resmi ve örgütlü kurumlarından biri olan eğitimin en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


Toplumsal yönü

Ekonomik yönü

Davranış yönü

Ailesel yönü

İdari yönü


7.Soru

Millî Eğitim Bakanlığı ilköğretim ve orta öğretim kurumları sosyal etkinlikler yönetmeliği öğrencilere hangi tutum ve beceriyi kazandırmak istediği söylenemez?


İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme

Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme

Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme

Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme

Her öğrencinin üstün başarı elde etmesini sağlayabilme


8.Soru

I. Bilişim ve İnternet Kulübü

II. Felsefe ve Düşünce Eğitimi Kulübü

III. Kooperatifçilik Kulübü

IV. Sualtı Kulübü

V. Motorsporları Kulübü

Yukarıdakiden hangisi/leri yükseköğretim kurumlarında bulunan kulüpler arasında yer alır?


I

II ve III

II ve IV

IV ve V

III ve V


9.Soru

Araştırma sonuçlarına göre aşağıdakilerden hangisi serbest zaman etkinliklerinin öğrencilere sağladığı kesin yararlarından biri değildir?


Kaygı düzeyinin düşmesi

Girişkenlik becerilerinin artması

Akademik başarılarını arttırması

Aktif olma durumlarının artması

Düşüncelerini ifade etme becerilerini gelişmesi


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Yaren meclisinin üyelerinden biri olup her türlü hazırlıklar tamamlandıktan sonra toplantının yürütülmesiyle ilgilenen kişidir?


Başağa

Küçükağa

Çavuş

Seymen

Dölek


11.Soru

Yaren meclisi toplantılarının her türlü hazırlığını yapan kişiye ne ad verilir?


Başağa

Küçük ağa

Çavuş

Yiğit

Değnekçi başı


12.Soru

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununca ilköğretim basamağı hangi yaşları kapsamaktadır?


6-14

5-13

6-15

7-15

7-14


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İlk ve Ortaöğretim kurumları için hazırlanan yönetmelikte önerilen kulüplerden biri değildir?


Kültür ve Edebiyat Kulübü

Müzik Kulübü

Grafik Kulübü

Kütüphanecilik Kulübü

Bilinçli Tüketici Kulübü


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma projelerinde araştırmanın önemini ifade eden unsurlardan biri değildir?


Onun bir uygulamaya ilişkin bilgi vermesi

Bir kuram geliştirmeye katkı getirmesi

Projenin hangi şehirde yapılacağı

Araştırmanın alanda belirli bir uygulamanın değerlendirilmesine imkan vermesi

Güncel ve sosyal sorunlara öneri/katkı getirmesi


15.Soru

Vakfın temelinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır? 


Yardımlaşma

İslam inancı

Islah etme isteği

Sosyal hizmet

İyilik yapma


16.Soru

Açıköğretim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı Topluma Hizmet Uygulamaları kapsamında öğrenciler "Resim ve Seramik Eğitimi" düzenlemişlerdir. Buna göre, bu eğitim, aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi etkinlik kapsamına girmektedir? 


Materyal toplama

Beceri kazandırma

Bilinçlendirme

Toplumla bütünleşme

Kendini geliştirme ve öz-düzeleme


17.Soru

Topluma hizmet eğitiminin öncelikli kuramsal dayanağını oluşturan felsefesi aşağıdakilerden hangisidir? 


İdealizm

Realizm

Pragmatizm

Varoluşçuluk

İlerlemecilik


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, ahi yönergesine verilen addır?


Fütüvvetname

Kararname

Temel İlkeler

Feyz ağacı

Ahi birlikleri


19.Soru

I. İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme.
II. Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme.
III. Yabancılara güvenmeme.
Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme.
IV. Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alma.
V. Kendini tanıyabilme.
Yukarıdakilerden hangileri “İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği” nin amaçlarındandır?


I, II, III

I, II, IV, V

II, III, IV, V

III, IV, V

Hepsi


20.Soru

“Projenin gerçek sorumlusu, dolayısıyla projenin tasarlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında birincil öneme sahip kişi, başarı veya başarısızlığın da gerçek sorumlusu” olarak tanımlanan kişi kimdir?


Araştırmacı

Kaynak Sağlayan Kişi

Yönetici

Proje Yürütücüsü

Sorumlu