Topluma Hizmet Eğitimi Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

- Göstermelik halk oyunları taklide dayanan gülünç oyunlardır.
- Dil oyunları oynanır ki bu oyunlarda kaybedenler çeşitli cezalara çarptırılır.
- Hızlı algılama ve kavramaya yönelik dikkati ve karar verme süreçlerini geliştiren oyunlar da vardı.
- Son olarak Arap verme töreni yapılır.
Yukarıda içeriğine yönelik bilgiler verilen kavram hangisidir?


Yaren Meclisi

Sıra Gezme

İmece

Seymenlik

Erfene


2.Soru

Gökhan satranç oynamayı çok sevmektedir. Fakat çevresinde satranç oynayan biri yoktur ve Gökhan satranç oyununu geliştirmekte zorlanır. Gökhan’ın satranç bilgi ve becerisini geliştirmesi için hangi öğrenci kulübüne gitmesi önerilir?


Bilişim ve İnternet Kulübü

Müzik Kulübü

Halk Oyunları Kulübü

Satranç Kulübü

Tiyatro Kulübü


3.Soru

Seçeneklerden hangisi modern toplumlarda sosyal sermaye kavramını doğrudan etkileyen olgulardan biridir?


Eğitim

Kültür

Yardımlaşma

Tarih

Felaketler


4.Soru

Camiler, türbeler, dergâh ve zaviyeler hangi alanda hizmet veren vakıflardandır?


Kent hizmetleri ile ilgili vakıflar

Sağlıkla ilgili vakıflar

İbadetle ilgili vakıflar

Yol Güvenliği ile ilgili vakıflar

Eğitimle ilgili vakıflar


5.Soru

Topluma hizmet eğitimin gerçekleşmesine yönelik standartlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Toplumdaki farklı kesimlerin bireysel ve örgütlü katılımının sağlanması.

Toplumdaki bireylerin sorun ve gereksinmelerini ortak bir akılla daha etkili biçimde belirlemeye yönelik fırsatlar yaratılması.

Eğitim örgütleri ile toplum arasında daha işlevsel bir ilişki kurularak çözüm ve gelecek temelli işbirliği yapılması.

Eğitim sürecinde sadece öğrencilerin öğrenme ortağı olarak kabul edilmesi.

Toplumun gereksinmelerinin belli bir amaç doğrultusunda planlanan ve seçilen etkinliklerle daha iyi gerçekleştirilebilmesine yönelik toplumla ve toplumsal örgütlerle işbirliği yapılması.


6.Soru

Proje tabanlı bir ders olan Topluma Hizmet Uygulamalarının gerçek anlamda hayata geçirilebilmesi için izlenmesi gereken belli başlı aşamalar aşağıdaki hangi seçenekte yoktur?


Konuyu belirleme

Planlama ve Hazırlık

Uygulama

Öz değerlendirme

ARGE çalışmaları


7.Soru

Dewey’e göre deneyimin eğitici olabilmesi, en az iki koşulun yerine getirilmesi ile olanaklıdır. Bu koşullar aşağıdaki hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?


Devamlılık, etkileşim

Sorgulama, yansıtıcı düşünme

Somut/soyut bilgi, yurttaşlık

Demokrasi, büyük bir topluluk

Eğitici bir proje niteliği, etkinlik


8.Soru

Yükseköğretim düzeyinde topluma hizmet uygulamaları ile yetiştirilmesi hedeflenen bireyler için hangisi söylenemez?


Kurumsal aidiyetleri yüksek

Sosyal sorunlara duyarlı

Ayrımcı

Özgüven sahibi

Girişimci


9.Soru

"Refah devleti" kavramı ilk olarak hangi ülkelerde kullanılmıştır?


Fransa-İngiltere

Fransa-Almanya

İngiltere-Almanya

ABD-İngiltere

ABD-Almanya


10.Soru

Tarihsel süreç içinde refah devleti, her ülke geleneğinde farklı tanımlandığı için standart bir tanımlama yapmak oldukça zordur. Ancak genel olarak ekonomik sistem açısından değerlendirildiğinde refah devleti ekonomik pazara hükümetin müdahalesini içeren kapitalist sistemdeki devlet rolü olarak tanımlanmaktadır.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde refah devletinin söz konusu rollerinden biri yer almamaktadır? 


Toplumdaki sosyal dayanışmayı arttırmak.

Toplumda tüm yurttaşlar için sosyal hakları genişletmek.

Ekonomik ve sosyal düzenlemelere müdahale etmemek

Toplumsal sınıflar arasındaki eşitsizlikleri gidermek

Toplumdaki özgürlüğü arttırmak.


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Topluma Hizmet Uygulamaları’nın gerçek anlamda hayata geçirilebilmesi için izlenmesi gereken aşamaların başında yer alır?


Öz değerlendirme

Planlama ve Hazırlık

Uygulama

Konuyu belirleme

Paylaşım


12.Soru

“Sivil toplum yasalara uyan bir devletin içinde yasalar çerçevesinde kurulmuş ortak amaçlar için bir araya gelmiş sosyal yarar amaçlı örgütlenmeler bütünüdür. Bu anlayışa göre artık devlet ve sivil toplum ayrıktırlar. Sivil toplum devletle çelişmez ancak despotik yönetimle çelişir.” Bu ifadeler kurumsal yaklaşıma ilişkin kavramsal yaklaşımlardan hangisini belirtmektedir?


Klasik Yaklaşım

Neo-liberalist Yaklaşım

Modern Yaklaşım

Liberal ve Toplumcu Bakış

Güncel ve Post-modern Yaklaşım


13.Soru

Vakıflar hizmet verdikleri alanlar bakımından sıralandığında aşağıdakilerden hangisi bu sıralamada yer almaz?


İbadetle ilgili vakıflar

Sağlıkla ilgili vakıflar

Siyasetle ilgili vakıflar

Eğitimle ilgili vakıflar

Yol güvenliği ile ilgili vakıflar


14.Soru

Berci kavramı hangisi için kullanılır?


Koyunların boynuna bağlanan mendili dağıtan kişi

Süt sağmaya giden kadın

Koç katılım töreni

Bir kişi felakete uğradığında yapılan yardım

Tutulan çobanlara verilen yıllık ücret


15.Soru

Aşağıdaki önerilerden hangisi topluma hizmet uygulaması dersinin toplumsal yaşama katkılarına ilişkin bir öneridir?


Proje geliştirme, yürütme ile ilgili özendirici önlemler alınması.

Fakülteler arası işbirliği yaparak somut projeler sunmak

Medyadan, araştırma sonuçlarının paylaşımı konusunda etkin olarak yararlanılması ve bu konu ile ilgili olarak televizyon kanallarının özendirilmesi

Standartların belirlenmesine çalışmak.

Halk eğitim merkezleri, gençlik ve toplum merkezlerinin daha işlevsel olması için katkıda bulunmak ve ortak çalışmalar yapmak.


16.Soru

Sosyal Bilgiler Bölümü öğrencileri tarafından gerçekleştirilen “Engelleri Aşmak İçin Kapak Topluyoruz” projesinde, engelli bir vatandaşa tekerlekli sandalye alabilmek için seferber olan öğrenciler, bazı okul ve işletmelere kapak toplama kutuları yerleştirmiş ve 250 kg plastik kapak toplamışlardır. Bu faaliyet hangi Üniversite kapsamında gerçekleştirilmiştir?


Adıyaman Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Fırat Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Celal Bayar Üniversitesi


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Açıköğretim fakültesi İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin uygulama aşamalarından birisi değildir?


Araştırma

Planlama

Uygulama

İzleme

Değerlendirme


18.Soru

Proje yazımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmasına gerek duyulmamaktadır?


Proje içerisinde kullanılan ifadelerin açık ve anlaşılır olmasına dikkat edilmeli.

Proje içerisinde etiketlere yer verilmemeli.

Yazım aşamasında teknik terimlere yer verilmemeli.

Araştırmaya katılım vurgulanmalı.

Cinsiyet rollerine dikkat edilmeli.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi proje yöneticisinden beklenen kişilik özelliklerindendir?


Aktif dinleme

Sosyallik

Dürüstlük

Sabırsızlık

İnatçılık


20.Soru

I. Eğitime ilişkin etkinlikler. II. Sağlık alanındaki etkinlikler. III. Çevre ile ilgili etkinlikler. IV. Sosyo-ekonomik etkinlikler. V. Siyasal boyutlu etkinlikler.

Yukarıdakilerden hangileri, sivil toplum kuruluşlarının topluma hizmet etkinliklerindendir?


I, II, III

II, III, IV

III, IV, V

I, II, III, IV

I, II, III, IV, V