Turizm Pazarlaması Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Pazarlama kavramı Ingilizcedeki “marketing” kelimesinin karsılıgı olarak Prof. Dr. Mehmet Oluç tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Sözlükte, “iki veya daha fazla taraf arasında gerçeklesen bir değişim sürecidir” seklinde tanımlanmaktadır. Pazarlama bağlamında bir değişimden söz edebilmek için beş temel unsurun sağlanması gereklidir. Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlardan biri değildir?


Hedef pazarın büyük olması gerekmektedir

Değişim sürecinde en az iki taraf bulunmalıdır.

Taraflar sunabilecekleri değere sahip olmalıdır.

Değişim sürecine katılan taraflar birbirlerinden haberdar olmalıdır.

Taraflar teklifler arasından seçim hakkına sahip olmalıdır.


2.Soru

Hizmetlerin ürünlere göre duyu organlarıyla daha zor algılanması  olan soyutluk ilkesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 


Tüketiminde sahiplik duygusu vardır.

Hizmetler stoklanamaz.

Fiyat en önemli pazarlama bileşenidir.

Hizmetlerin farklılaştırılması kolaydır.

Marka sadakati yüksektir.


3.Soru

"Tatmin edilemez insan dürtüsü" olarak tanımlanan temel pazarlama kavramı aşağıdakilerden hangisidir?


İhtiyaç

Ürün/hizmet

Tüketici

Değer

Talep


4.Soru

Aşağıda yer alan işletme çevresi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?


Bazı işletmeler reaktif yaklaşım sergiler

Bazı işletmeler proaktif yaklaşım sergiler

Açık sistemler olarak işletmelerin, yalnızca makro çevre faktörleriyle etkileşim halinde oldukları kabul edilir

İşletme çevresi, işletmelere sürekli olarak fırsatlar sunan ya da tehditler ortaya çıkaran
bir yapıya sahiptir

İşletme çevresi, işletmenin içinde bulunduğu ve o çevrenin farklı aktörleriyle her türlü iktisadi ve iktisadi olmayan ilişkide bulunduğu ortamdır


5.Soru

Bir ülke ya da yörenin sahip olduğu tüm doğal, tarihi ve turistik kaynakların bütününe ne ad verilir?


Hizmet

Turistik ürün

Turizm destinasyonu

Turizm çekiciliği

Turizm talebi


6.Soru

Turizm ürününün yaşam sürecinde; ürünün artık pazarda benimsendiği, satışların ve kârlılığın arttığı ve rakiplerin sayısının da artmaya başladığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Pazara giriş dönemi

Büyüme dönemi

Olgunluk dönemi

Düşüş dönemi

Pazardan çekilme dönemi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hizmet seneryolarının sağladığı bulgular arasında yer almaz?


Hizmet karşılaşmalarını planlamak

Hizmet sürecine ilişkin amaç ve hedefleri belirlemek

Hizmet üretim maliyetlerini azaltmak

Hizmet sürecinin başarısı ve verimini arttıracak davranış kalıplarını tespit etmek

Mevcut hizmet sürecinin etkinliğini değerlendirmek


8.Soru

İşletme, sınırlı sayıda aracıdan yararlanır. Marka tercihinin önem kazandığı ürünler için uygun bir dağıtım kanalı stratejisidir. Yukarıda açıklaması yer alan dağıtım kanalı stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?


Yoğun Dağıtım

Seçici Dağıtım

Ayrıcalıklı (İmtiyazlı) Dağıtım

Dolaylı Dağıtım

Aracılı Dağıtım


9.Soru

Hizmet işletmeleri açısından hizmet süreçlerinin tanımlanabilirlik, yinelenebilirlik ve tutarlılık olmak üzere üç temel özelliğinden bahsedilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi tanımlanabilirlik özelliğiyle ilişkilidir?
 


 Süreçte ortaya çıkabilecek olası sapmaları tespit etme
Müşterlerin ihtiyaç ve beklentilerine bağlı olarak sürece dâhil edilmesi gereken girdileri tanımlamak
 
Süreç kapsamındaki faalyetlerin tanımlanması
 
İşletme tarafından arzulanan çıktıların elde edileblmesi için maliyetlerin kontrol altında tutulması
Süreç kapsamındaki uygulamaların uygulayıcılar tarafından bilinmesi
 

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi turistik ürünü oluşturan unsurlardan biri değildir ?


Çekicilik

etkinlikler

ulaşılabilirlik

imaj

fiyat


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi turizm işletmeleri tarafından yapılan fiyatlamanın amaçlarından biri değildir ?


Rekabeti karşılamak

mevcut durumu korumak

turizm pazarına nüfus etmek

turizm pazarından bağımsız olmak

kar elde etmek


12.Soru

Ülkemizde kamu sektörü çalışanları tatile çıkmak için genellikle yıllık izin dönemlerini beklemekte ve yıllık izinlerini turizm için yüksek sezon olan yaz dönemlerinde kullanmayı tercih etmektedir.

Yukarıda yer alan durum hangi demografik çevre unsuru ile bağdaştırılabilir?


Nüfus

Yaş 

Meslek

Cinsiyet

Medeni durum


13.Soru

Hava yolu şirketleri ya da oteller birbirlerine çok benzeyen hizmet paketleri sunmaktadır. Örneğin; aynı tip uçaklarla aynı destinasyonlara ve aynı havaalanlarına uçuşlar gerçekleştirmektedir. Böyle bir durumda hangisi rakiplerden farklılaşmayı sağlamanın yollarından biri olamaz


Hizmeti sunma biçimi farklılaştırılmalıdır

Çalışan tatmini sağlanmalıdır

Müşterilerle uzun dönemli ilişki geliştirilmelidir.

Hizmeti sunan personel doğru seçilmelidir

Personel sayısı arttırılmalıdır


14.Soru

Kayak merkezindeki hizmetlerden birinin aksaması tüm departmanları etkiliyorsa bu durum turizm hizmetlerinin hangi özelliğiyle ilgilidir?


Turizm hizmetleri ve duygusal satın alma

Turizm hizmetlerinde kanıtlayıcı öğelerin önemi

Turizm hizmetlerinin birbirine bağımlılıkları

Turizm hizmetlerinde sabit maliyet

Turizm hizmetlerinin emek-yoğun niteliği


15.Soru

“….., müşterilerin hizmet işletmesi ile ve hizmet personeli ile doğrudan etkileşimde bulunduğu zaman dilimi olarak tanımlanabilir.”

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken kavram aşağıdakilerin hangisidir?


Hizmet imalatı

Hizmet sunumu

Hizmet karşılaşmaları

Hizmet tüketimi

Hizmet pazarlaması


16.Soru

Belli bir ücret karşılığında bir işletmenin veya hizmetlerinin kitle iletişim araçlarıyla hedef pazardaki tüketicilere ve aracılara tanıtılması aşağıdakilerden hangisidir?


Marka

Reklam

Afiş

Tanıtım

Sosyal Medya


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fiyatlamanın amaçları arasında yer almaz?


Rekabeti karşılamak

Savunmak

Kâr elde etmek

Mevcut durumukorumak

Diğer sektörlerde yer edinmek


18.Soru

Hong Kon'un iş turizmiyle, İstanbul'un kültür turizmi ve iş turizmiyle, Yalova'nın termal turizm ile anılması, turizm ürününü oluşturan unsurlardan hangisinin kapsamında yer almaktadır?


Çekicilik

Etkinlikler

Ulaşılabilirlik

Turizm işletmeleri

İmaj


19.Soru

Hizmet deneyimi üzerinde en fazla etkiyi aşağıdakilerden hangisi yapar?


Hizmet süreçleri

Fiziksel kanıtlar

Tutundurma

Fiyat

Hizmet sunanla alanlar arasındaki temaslar


20.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi turizm işletmelerinin, fiyatlama yaparken göz önünde bulundurduğu amaçlardan biri değildir?


Rekabeti karşılamak

Kendini savunmak

Kâr elde etmek

Mevcut durumu korumak

Üstünlük sağlamak