Turizm Pazarlaması Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde turizm ürününü oluşturan unsurların hepsi bir arada verilmiştir?


Çekicilik ve etkinlikler

Ulaşılabilirlik, turizm işletmeleri ve imaj

Etkinlikler, ulaşılabilirlik, imaj ve çekicilik

Turizm işletmeleri ve çekicilik

Çekicilik, etkinlikler, ulaşılabilirlik, turizm işletmeleri ve imaj


2.Soru

Müşterilerin satın alma kararlarını en çok etkileyen, turizm işletmesinin yeri ve turizm bölgesinin coğrafi özellikleri aşağıdaki boyutlardan hangisi ile ilişkilidir?


İklim

Ulaşım olanakları

Coğrafi alan

Altyapı

Üstyapı


3.Soru

I. Otomasyon sağlanabiliyor olması

II. Emek-yoğun bir nitelik göstermesi

III. Kanıtlayıcı öğelerin önemli olması

IV. Duygusal satın almalarla ilişkili olmaması

V. Yüksek sabit maliyetli olması

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri turizm hizmetlerinin özellikleri arasında sayılmaktadır?


I, II ve IV

II, III ve V

I, III ve V

I, II, III ve IV

II, III, IV ve V


4.Soru

Değişimi izleyen süreçte tüketicinin satın aldığı ürün veya hizmetin, tüketici istek ve
ihtiyaçlarına uygunluğu ve ihtiyaçları karşılama derecesinin bir ölçüsü olarak tanımlanan pazarlamanın temel kavramı aşağıdakilerden hangisidir ?


Müşteri Memnuniyeti

Müşteri Sadakati

Değer

İstek

Talep


5.Soru

İki hizmetin tamamen aynı olması mümkün değilse bu durum hizmetin hangi özelliğiyle ilgilidir?


Ayrılmazlık

Bozulabilirlik

Heterojenlik

Soyutluk

Eş zamanlılık


6.Soru

Ağızdan ağıza reklam hangi reklam ortamına dahildir?


Görsel-işitsel ortamlar

Yazılı reklam ortamları

Dış mekan araçları

Elektronik reklam ortamları

Diğer reklam ortamları


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama olgusunun temelini oluşturan kavramlar arasında yer almamaktadır?


Satın alma

Ürün/hizmet

Talep

Müşteri sadakati

Değer


8.Soru

Turizmde kitlesel üretimin ilk uygulayıcısı olarak hangi otel zinciri kabul edilmektedir?


Hilton

Sheraton

Marriott

Holiday-Inn

Novotel


9.Soru

Turizm işletmeleri müşteri tatminini nasıl sağlamalıdır?


Fiyatları ucuzlatarak

Kampanyalar yaparak

Personelin memnuniyetini artırarak

Tur şirketlerine indirim için baskı yaparak

İşletmenin temizliğine özen göstererek


10.Soru

bir turizm işletmesinin görevlileri tarafından doğrudan doğruya yerine getirilen
ikna edici tutundurma faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir ?


Kişisel satış

Halkla ilişkiler

Satış tutundurma 

Doğrudan pazarlama

Reklam


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hizmet işletmelerinin tutundurma başlığı altında ele alınan faaliyetleridir?


Pazarlama yönlü iletişimler

Halkla ilişkiler

Personel işleri

Maliyet çalışmaları

Fiyat stratejileri


12.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi pazarlama karmasının temel elemanlarından biridir?


Project

Product

Purpose

Participate

Proportion


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hizmetin en temel özelliklerinden biridir?


Soyutluk

Homojenlik

Stoklanabilirlik

Kişiye göre değişmezlik

Somutluk


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama olgusunun temel kavramlarından biri değildir?


Müşteri memnuniyeti

Müşteri sadakati

İhtiyaç

Talep

Tavsiye


15.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir İnternet sitesinin belirli bir kısmını kaplayan ve ziyaretçiler tarafından kapatılmadığı sürece ekranda kalan reklama verilen addır?


Banner

Pop-up

Splash

Flash

Duyurum


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin, niteliği açısından ürünlerden farklılaşması nedeniyle geleneksel pazarlama karmasına eklenen 3P’den birisidir?


Ürün

Dağıtım

Tutundurma

Fiyat

Fiziksel kanıt


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama olgusunun temelini teşkil eden kavramlardan değildir? 


İhtiyaç

Beklenti

İstek

Talep

Ürün


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme içi makro çevre faktörleri arasında yer almaz?


Muhasebe-finansman

Dağıtım

Üst yönetim

İnsan kaynakları

Araştırma ve geliştirme


19.Soru

Hizmet personeli ve müşterilerin sosyalleşmesi sürecinin amacı nedir?


İşletmenin hedef kitlelerine olumlu ve tutarlı bir imaj sunmaktır.

Çalışanların arkadaş edinmelerini sağlamaktır.

Hizmetleri ucuza mal etmeye çalışmaktır.

Kamu otoritelerini memnun etmektedir.

Çalışan sayısını arttırmaktır.


20.Soru

Aşağıda turizm ürünü ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


Yapısı itibarıyla daha çok soyut yönü ile öne çıkar.

Büyük oranda hizmet ve deneyimlerden oluşmaktadır.

Tur operatörlerinin oluşturdukları paket turlar birer turizm ürünüdür.

Üretildiği yerde tüketilmesi zorunlu olan bir üründür.

Turizm ürünü, sadece fiziksel nesnelerden ibarettir.