Turizm Pazarlaması Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

" Ürünlerdekine benzer şekilde, standart nitelik ve kalitede hizmet üretiminin oldukça zor olması", hizmetlerin hangi özelliğini ifade etmektedir?


Ayrılmazlık

Heterojenlik

Homojenlik

Soyutluk

Birbirine bağımlılık


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu grupları arasında yer almaz?


Odalar Birliği

Televizyon kanalları

Bankalar

Vakıflar

Dernekler


3.Soru

Makro çevre içinde en hızlı değişen ve gelişen çevre faktörü aşağıdakilerden hangisidir?


Politik ve Yasal Çevre

Teknolojik Çevre

Sosyo-Kültürel Çevre

Ekolojik Çevre

Ekonomik çevre


4.Soru

Bir turizm işletmesindeki peyzaj düzenlemesi hangi tür fiziksel kanıttır?


Tesisi içi fiziksel kanıt

Diğer somut unsurlar

Tesis dışı fiziksel kanıt

Altyapı

Üstyapı


5.Soru

Turizm sektöründe hizmeti sağlayan, hizmeti alan ve hizmeti paylaşanan insan olması turizm hizmetinin hangi özelliğine ilişkindir?


Turizm hizmetlerindeki kanıtlayıcıların önemine

Turizmin emek yoğun niteliğine

Turizm hizmetlerinin çevre değerine

Turizm hizmetlerindeki sabit maliyete

Turizm hizmetlerinin birbirine bağlılığına


6.Soru

I- Hizmet haritasına hizmet sürecini destekleyen stratejik faaliyet ve ekipmanlar eklenmelidir.

II- Personel ile müşteriler arasındaki tüm temas noktaları tesp­it edilmel­id­ir 

III- Hizmet sürecindeki her bir faaliyetin gerçekleştirilme süresi ve hedeflenen süreler beli­rlenmel­id­ir 

IV- Girdi ve çıktı alanları belirlenmelidir.

 V- Personel ve müşterilerin gerçekleştirdiği eylemler ve katkılar akış şemasına eklenmelidir. 

Yukarıdakilerden hizmet haritalarının hazırlanmasında özen gösterilmesi gereken konular arasında yer almaktadır?


III-IV ve V

II ve IV

II-III ve V

I-II ve V

IV ve V


7.Soru

“Müşteriler için değer yaratma, değeri tanıtma ve sunmayı hedefleyen, organizasyona ve onun paydaşlarına fayda sağlama amacıyla müşteri ilişkilerini yönetmeye yönelik bir süreçler dizisi ve örgütsel bir fonksiyondur.” Şeklinde tanımlanan olgu hangisidir?


Ürün

Fiyat

Tutundurma

Pazarlama

Süreç


8.Soru

İşletmenin gelir ve giderlerinin kayıtlarının tutulduğu işletme içi çevre faktörü aşağıdakilerden hangisidir?


Üst yönetim

Fiyat

Muhasebe-finansman

Dağıtım

Tutundurma


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi müşterilerin hizmet işletmesine duyduğu dört farklı güvenden biri değildir?


Sistem güveni

Mali kaynaklı güven

Süreç bazlı güven

Genelleştirilmiş güven

Kişilik temelli güven


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi turizm işletmelerinin kuruluş yeri alt boyutlarından biri değildir ?


Coğrafi alan

İklim

Ulaşım olanakları

Altyapı ve üstyapı

Otopark alanları


11.Soru

Hangisi genişletilmiş pazarlama karmasının elemanlarından yalnızca sunulan deneyimi tüm yönleriyle yaşayan müşteriler tarafından değerlendirilmesini açıklamaktadır?


Fiziksel kanıt

İnsan

Süreç

Tutundurma

Dağıtım


12.Soru

Turizm işletmelerinde ön alan personeli hangi açıdan işletme için önem arz etmektedir?


Reklam ve tanıtım 

Halkla ilişkiler

Kar maksimizasyonu

Ürün standardizasyonu

Rekabet avantajı


13.Soru

Çalışanlara kendi görevlerinin ve sorumluklarının pazarlama süreci içindeki önemini
açıklamaya çalışan; işletmenin pazarlama çabalarının önemli bir girdisi olan çalışanları pazarlama
programlarının geliştirilmesi sürecine dâhil eden pazarlama yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir ?


İçsel pazarlama

Geleneksel pazarlama

İlişkisel pazarlama

İşlemsel pazarlama

Dışsal pazarlama


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tesis içi fiziksel kanıtlardandır?


Peyzaj

Tesisin sınıfı

Otopark alanı

Tesisin mimarisi

Ekipman


15.Soru

Hizmet sisteminin­ sürece dâhil olan farklı kişilerin kendi­ rolleri­ veya bakış açılarından bağımsız olarak anlayabileceği­ ve yönetebileceği­ şekilde gösteren grafiklere ne denir?


Hizmet senaryosu

Hizmet haritası

Krtik olay

Örgüt iklimi

Örgütsel vatandaşlık


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karmasının elemanları arasında yer almaz?


Ürün

Fiyat

Dağıtım

Tutundurma

Pazar


17.Soru

Turizm işletmelerinin pazarlamada kullanabilecekleri "ağızdan ağıza reklam" reklam uygulaması aşağıdaki seçeneklerde belirtilen reklam ortamlarının hangisinin içerisinde yer almaktadır?


Yazılı reklam ortamları

Görsel-işitsel ortamlar

Dış mekan araçları

Elektronik reklam ortamları

Diğer reklam ortamları


18.Soru

Turizm pazarlamasında toptancı kimliğine sahip olan aracı kuruluşlar olup, müşterilere bir paket halinde turizm deneyimi sunan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?


Tur operatörleri

Seyahat acenteleri

Hava yolları bilet satış acenteleri

Otel temsilcileri

Turizm enformasyon büroları


19.Soru

Turizmde tek bir hizmet görevlisinin davranışı tüketicinin sunulan hizmeti tekrar alıp alamayacağını belirleyebilmektedir. Bu durum turizm hizmetlerinin hangi özelliğiyle ilgilidir?


Turizm hizmetleri ve çevre değeri

Turizm hizmetleri ve duygusal satın alma

Turizm hizmetlerinin emek yoğun niteliği

Turizm hizmetlerinin birbirine bağımlılıkları

Turizm hizmetlerinin taklidi ve kopyalanması


20.Soru

Pazarlama iletişiminin diğer adı olan işletme içi çevre faktörü aşağıdakilerden hangisidir?


Tutundurma 

Araştırma-geliştirme

İnsan Kaynakları

Dağıtım

Ürün