Turizm Pazarlaması Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Pazar kavramıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?


Alıcıların ve satıcıların bir araya geldiği yerdir.

Sadece kar amaçlı işlemler yapılabilir.

Herkesin serbest bir şekilde bulunduğu yerdir.

Takas usulleri kullanılabilir.

Pazar olgusu bir süreçtir.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın temel kavramlarından biri değildir?


İhtiyaç

İstek

Ürün

Talep

Ekonomik politikalar


3.Soru

Din, ırk ve milliyet işletmenin hangi çevresini oluşturan unsurlardandır?


Demografik çevre

Ekolojik çevre

Sosyo-kültürel çevre

Yasal çevre

Pay sahipleri


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi (leri) turizm pazarlamasında "insan bileşeni" kapsamına girer? I. Hizmet personeli II. Müşteriler III. Destinasyonda yaşayan insanlar


I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi turizm işletmelerinde arka alan faaliyetlerinde görev yapar?


Garson

Otelin Muhasebe personeli

Seyahat acentası çalışanı

Resepsiyonist

Tur rehberi


6.Soru

Turizm pazarlamasında "ürünün varlığa bürünmüş hali" tanımının tam karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?


Çalışan

İnsan

Bilgisayar

Paket tur

Bilgi


7.Soru

Ekonomik kriz dönemlerinde önlem amaçlı fiyatlama yapmak fiyatlamanın hangi amacıyla ilgilidir?


Savunma

Rekabeti karşılama

Mevcut durumu koruma

Kar elde etme

Pazara nüfuz etme


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karmasını oluşturan temel dört elemandan biri değildir ?


Ürün

Fiyat

Dağıtım

Süreç

Tutundurma


9.Soru

Bir turizm işletmesinde tesi­s girişinden odalara, lobi­den asansörlere kadar her alanda kullanılan dekorasyon unsurlarına ne denir?


Tesis içi alan büyüklüğü

Tesis içi alanın işlevselliği

Tesis içi alanların dekorasyonu

Tesis içi atmosfer

Tesis içi tabelalar


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin dış çevresini oluşturan unsurlardan biridir?


İşletmenin finansmanı

İnsan kaynakları

Rakip işletmeler

Pazarlama alanındaki faaliyetler

İşletmenin yönetimi


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi demografik çevre unsurlarından biridir?


Sosyal tabaka

Yaşam tarzı

Etnik yapı

Din

Aile hayat döngüsü


12.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi işletme içi çevre faktörlerinden biri değildir?


Muhasebe-finansman

İnsan kaynakları

Araştırma ve geliştirme

Dağıtım

Aracı


13.Soru

Hangisi çalışanlara kendi görevleri­ni­n ve sorumluklarının pazarlama süreci içindeki önemini açıklamaya çalışan; işletmenin pazarlama çabalarının önemli bir g­irdi­si­ olan çalışanları pazarlama programlarının geliştirilmesi sürecine dahil eden bir pazarlama yaklaşımıdır?


Sosyal pazarlama

Örgütsel Bağlılık

İçsel Pazarlama

Nöro Pazarlama

Post modern pazarlama


14.Soru

İşletmeye yurt içinden ya da yurt dışından ham madde ya da yardımcı madde, yedek parça ve malzeme temin eden firmalara verilen ad nedir?


Tedarikçiler

Aracılar

Rakipler

Kamuoyu grupları

AR-GE


15.Soru

Turizm pazarlamasında aşağıdakilerden hangisin hizmet üretim sürecini etkilediği söylenemez?


Müşterinin kendisinin

Hizmet personelinin

Fiziksel kanıtların

Diğer müşterilerin

Sermayedarın


16.Soru

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi turizm işletmelerinin içinde bulundukları pazarın koşullarına ve finansal güçlerine göre benimseyebilecekleri fiyat politikalarından birisi değildir?


Pazarın kaymağını alma

Pazara girme

Rekabeti karşılama

Psikolojik fiyatlama

İndirim


17.Soru

Booms ve Bitner, dört elemandan oluşan pazarlama karmasına üç adet yeni karma elemanını kaç yılında ilave etmiştir?


1953

1981

1960

1970

2001


18.Soru

Hizmet işletmesinin tamamıyla bir birimi ya da işlevi tarafından gerçekleştirilen süreç adımlarını kapsayan sürece ne ad verilir?


Dikey ve yatay süreçler

Temel ve alt süreçler

Ön alan ve arka alan süreçleri

Hizmet üretimi süreçleri

Hizmet sunum süreçleri


19.Soru

Pazarlama karması elemanlarına 4p adı verilmesi nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?


Produce-price-place-promotion

Product-place-pray-promotion

Product-price-place-promotion

Produce-price-plan-precoution

Produce-pride-place-precoution


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi genişletilmiş pazarlama karmasının elemanları arasında yer alır?


İnsan

Fiyat

Dağıtım kanalı

Ürün

Promosyon