Türk Dili 1 Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Türkçedeki sesler kaça ayrılır? 


1

2

3

4

5


2.Soru

Türkçe'nin yazımında kullanılan alfabeler arasında en eski olan aşağıdakilerden hangisidir?


Arap alfabesi

Latin alfabesi

Mani alfabesi

Köktürk alfabesi

Uygur alfabesi


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçede uzun sürelerle ve geniş coğrafyalarda kullanılan alfabelerden biridir?


İbrani alfabesi
Kiril alfabesi
Tibet alfabesi
Mani alfabesi
Süryani alfabesi

4.Soru

Osmanlı döneminde Arapça alfabesinin Türkçenin ses değerini karşılamakta yetersiz kaldığını ilk kez dile getiren ve başka aydınlarla yazı reformundan bahseden kişi kimdir?


Ali Şir Nevai

Evliya Çelebi

Katip Çelebi

Murat Çelebi

Mehmet Çelebi


5.Soru

Aşağıdaki ses olaylarından hangisi ünsüzlerle ilgili değildir?


İkizleşme
Ötümlüleşme
Göçüşme
Daralma
Süreklileşme

6.Soru

I. Genetik kaynak II. Kopyalama III. Rastlantı IV. Üretim yetisi  Yukarıdakilerden hangisi diller arasındaki ortaklıkların sebeplerindendir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I, II, III

I, IV


7.Soru

Daha küçük birimlere ayrılamayan ses ve yapı yönünden anlamlı en küçük ögeler nasıl adlandırılır?


biçim birim

morfoloji

dil bilim

kelime bilgisi

biçim bilim


8.Soru

I-Türk dilini millî kültürümüzün eksiksiz bir ifade vasıtası haline getirmek.

II-Yazı dilinde Türkçeye yabancı kalmış unsurları atmak.

III- Türk dilini evrensel bilim dili haline getirmek.

Yukarıda verilenlerden hangisi/ hangileri Türk Dil Kurumu'nun 17 Ekim 1932’de yayınladığı bildiride dikkat çekilen konulardandır?


I ve II

 Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I, II ve III


9.Soru

XX. yüzyıl başlarında yazılan en önemli Türkçe sözlük hangisidir?


Kamus-ı Türkî
Sarf-ı Türkî
Lisan Kıstasu’l
Kavaid-i Osmaniyye
Emsile-i Türkiyye

10.Soru

Aşağıdaki sözcüklerin hangisi genelleşme yoluyla oluşmuştur?


robot

vileda

baymak

lazer

çim


11.Soru

Türkiye’de pek çok bilim insanı, Türkçenin yaşının en az 8500 yıl geriye gittiğini düşünmektedir. Aşağdakilerden hangisi, Türkçe'nin ilk yazılı izleriyle kaeşılaşılan kaynaklardır?


Kutsal metinler
Sümer tabletleri
Moğol yazıtları
Uygur metinleri
Msır piramitleri

12.Soru

İki sessizlik periyodu arasındaki konuşmaya ne ad verilir?


Vurgu

Sözce

Durak

Tonlama

Birim


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ünsüzlerle ilgili ses olaylarından değildir?


göçüşme

ötümlüleşme

ötümsüzleşme

süreksizleşme

ön damaksıllaşma


14.Soru

Dil ilişkilerinin en sık rastlanan biçimi olan A dilinin, B diline ait sözcük, anlam vb. dil ögelerini kendi sistemine dâhil etmesine ne ad verilir?


Kod değiştirme

Kopyalama

Değişke

Norm

Diyalekt


15.Soru

  1. Yuvarlaklık 
  2. Patlayıcılık 
  3. Genişlik 
  4. Süreklilik 
  5. Artlık

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ünlülerin sınıflandırılmasında esas olan ölçütler ile ilgili olarak doğrudur?


I, III

II, IV

I, IV, V

I, III, V

II, III, IV


16.Soru

Biri bağımsız biçim birim olmak üzere, en az iki biçim birimden oluşan yani

bir veya daha fazla ek alan kök biçim birimlerine ne ad verilir?


Kök

Gövde

Ek

Taban

Eklenme


17.Soru

Ludwig Lazarus Zamenhof tarafından oluşturulan yapay dil hangisidir?


Volapük

Elfçe

Baleybelen

Esperanto

Jeverouse


18.Soru

Aşağıda verilen kelimelerden hangisi ünlü birleşmesine örnek olarak verilebilir?


Pazartesi

Çarşamba

Perşembe

Pazar

Cumartesi


19.Soru

Latin harflerine dayanan Türk Alfabesi hangi tarihte kabul edilmiştir?


17 Ekim 1932
10 Haziran 1928
1 Kasım 1928
1 Aralık 1929
23 Aralık 1929

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi manevi kültüre örnektir?


El sanatları
Mimari
Araç gereçler
Geleneksel giysiler
Örf ve adetler