Türk Dili 1 Ara 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe’nin Anadolu’da yazım dili olduktan sonra zaman zaman ihmal edildiğini eserlerinde dile getiren şairdir?


Devletoğlu Yusuf

II. Murat

Bergamalı Kadri

Hoca Mesut

Aşık Paşa


2.Soru

_____ alfabesinin Grek alfabesinden doğduğu kabul edilmektedir. Bu alfabe, Türkçenin yazılmasında çeşitli coğrafyalarda XIV. yüzyıldan beri kullanılmaktadır. Türklerin kendi dillerini bu alfabeyle yazmalarına ise XX. yüzyıl başlarından itibaren rastlanır.

Açıklamada bahsedilen alfabe aşağıdakilerden hangisidir?


Köktürk alfabesi

Ermeni alfabesi

Kiril alfabesi

Latin alfabesi

Arap alfabesi


3.Soru

Aşağıdaki kavramlardan hangisi mısra başı uyağı da denilen, şiirde dört dizenin de aynı seslerle başlamasına verilen isimdir?


Zihaf

Redif

Vezin

Aruz ölçüsü

Altay aliterasyonu


4.Soru

I. Ziya GökalP

II. Fuat Köprülü

III. Hüseyinzade Ali Bey

IV. Mesaroş Yula

V. Necip Asım

VI. Mehmet Emin Yurdakul

Yukarıdaki bilim insanlarından hangileri 1926 yılında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de toplanan Birinci Türkoloji Kurultayı’nda Türkiye’yş temsil etmek için gönderilmiştir?


I, II, III, VI.

II, IV, V.

III, IV, V.

II, III, IV.

IV, V, VI.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ait olduğu grubun tek yazı dilidir?


Halaçça

Çavuşça

Oğuz Türkçesi

Kıpçak Türkçesi

Uygur Türkçesi


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dilin özelliklerinden biri değildir?


Dilin üretim yetisi çok kısıtlıdır

Dil, bir sistemdir

Dil, sözlü anlatım aracıdır

Dilde nedensizlik ilkesi esastır

İlkel dil, gelişmiş dil ayrımı yoktur


7.Soru

Kazakçanın, Karakalpakçanın ve Nogaycanın bağlı bulunduğu Türk yazı dili aşağıdakilerden hangisidir? 


Oğuz Türkçesi 
Kıpçak Türkçesi 
Uygur Türkçesi
Sibirya Türkçesi 
Bulgar Türkçesi

8.Soru

Aprınçur Tigin’e ait olup Türk edebiyatının ilk aşk şiiri kabul eden eser hangi döneme aittir?


Köktürk

Uygur

Karahan

Kıpçak

Eski Oğuz


9.Soru

İzole dil, bir dil ailesi içinde yer alan ancak coğrafi bakımdan ailenin diğer üyelerine komşu ya da yakın olmayan ya da eldeki dil bilimsel verilere göre herhangi bir dil ailesi içinde yer almayan veya aynı dil ailesi içinde yakın akrabası bulunmayan dildir.

Aşağıdaki dillerden hangisi izole dillerdendir?


Urduca

Bretonca

Felemenkçe

İnguşça

Baskça


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde tür ve görev bakımından sözcük türleri yer almaktadır? 1. Ad, sıfat, zarf, zamir, edat, bağlaç, ünlem, eylem. 2. Ad, zarf, sıfat, terim, edat, eylem, bağlaç, zamir. 3. Aktarma, argo, terim, yerlileştirme, soyut anlam. 4. Birleştirme, türetme, kalıplaşma, örnekseme. 5. Aktarma, birleştirme, soyut anlam, mecaz anlam.


Yalnız 1
2 ve 3
Yalnız 3
4 ve 5
Yalnız 5

11.Soru

Bir dil topluğunda söyleyiş, yazım ve söz varlığı vb. belirli alanlarda ortak ve resmî kabulün sağlanmasına ne ad verilmektedir?


Ölçün

Ölçünleştirme (standartlaştırma)

Dil

Kuralcı yaklaşım

Betimleyici yaklaşım


12.Soru

Türkçede sözcükler kaç türde toplanmaktadır?


8
7
5
4
3

13.Soru

Türkçe'nin Tarihi dönemleri düşünüldüğünde Orta Türkçe Dönemi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Bu dönemde İslamiyet benimsenmiştir

Bu dönem Budizm ve Maniheizm dinleri etkisindedir

Uygur Dönemini kapsamaktadır

Kıpçak Türklüğünün hakim olduğu dönemdir

Köktürk Dönemini kapsamaktadır


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi parçalar üstü ses birimlerinden biridir?


Ünlü sesler

Ünsüz sesler

Ünlü uyumu

Durak

Hece düşmesi


15.Soru

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde addan ad yapma eki bulunur? 


çoğal

düzel 

parılda 

kızarma

dışarı 


16.Soru

Türklerin en yoğun ve en yaygın olarak kullandığı alfabeler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?


Soğd, Mani, Brahmi alfabeleri
Köktürk, Uygur, Arap, Latin ve Kiril alfabeleri
Tibet, Süryani, Grek alfabeleri
Ermeni ve İbrani alfabeleri
Uygur, Arap ve İbrani alfabeleri

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Çağatay Türkçesinin günümüzdeki devamı olarak kabul edilmektedir? 


Kıpçak Türkçesi 

Kazak Türkçesi 

Kırgız Türkçesi 

Özbek Türkçesi 

Tatar Türkçesi 


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Batı Türkçesi döneminde eser veren isimlerden biri değildir?


Sultan Veled

Yunus Emre

Gülşehrî

Hüseyin Baykara

Aşık Paşa


19.Soru

Türkçede kaç tane ünlü harf vardır?


6

7

8

9

10


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeni lisan hareketinin temel prensiplerinden biri değildir?


Yazı dilini konuşma diline yaklaştırmak, mümkün olduğu kadar İstanbul halkının

konuştuğu gibi yazmak.

Öteki Türk lehçelerinden kelimeler almak.

Dilimizdeki Arapça ve Farsça gramer kurallarını kullanmamak

Yabancı kelimeleri Türkçedeki söylenişiyle yazmak, bilim terimlerinde Arapça ke-

limelerden yararlanmak.

Bu kurallardan hareket ederek milli^ bir dil ve milli^ bir edebiyat meydana getirmek.