Türk Dili 1 Ara 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki bilim alanlarından hangisinin dil bilim ile yakından ilişkisi yoktur?


Eğitim bilimleri
Antropoloji
Refleksoloji
Sosyoloji
Felsefe

2.Soru

Aşağıdakilerden hagisi ünlülerin sınıflandırılmasında esas olan boğumlanmayla ilgili belli başlı ölçütlerden biri değildir?


Artlık/Önlük

Darlık/Genişlik

Düzlük/Yuvarlaklık

Uzunluk/Kısalık

Yükseklik/Alçaklık


3.Soru

Dil, kültür ve toplum ilişkisi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Dil, kültürün varlığını ve devamlılığını sağlar.

Dil, sözlü ve yazılı kültür ögelerini bizzat yaratır.

Dil kullanımında toplumsal mesafe belirleyicidir.

Dil davranışları, toplumsal statüden bağımsızdır.

Dil, bireyin dünya görüşünü belirleyen bir olgudur.


4.Soru

I. Dil bilgisinin amaç olduğunu savunur.
II. Bireylerin dil üzerinde belli bir bilgisinin olduğunu kabul eder.
III. Dil ile ilgili temel kurallar değişmez ancak bireylerde bazı farklılıklar görülebilir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi betimleyici dil bilgisi ile ilgili olarak doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I, II

II, III


5.Soru

"ekşi > eşki", "yalnız > yanlız", "kirpik > kiprik" örneklerindeki ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?


Ünsüz düşmesi
Ünsüz türemesi
Ötümlüleşme
Göçüşme
Ünsüz benzeşmesi

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde Türkçede söz başında bulunmayan seslerden birine yer verilmiştir?


b

c

d

k

y


7.Soru

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır?


Benden sana yar olmaz.

Bana öyle bakma.

Kapat gözlerini kimse görmesin.

Ne yaptığını herkes biliyor.

Ne desem yalan olur.


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin ses özelliklerine uygun bir sözcüktür? 


Kolej

Puan

Sert

Horoz

Tavuk


9.Soru

Aşağıdaki kelimelerden hangisi "kalıplaşma" ya örnektir?


okul

tümce

kilo

yakacak

motel


10.Soru

“Giyindim, küreklere asıldık” örneklerindeki gibi, -n- ve –l- ekleri alarak yapılan, yüklemin bildirdiği eylemin özneye döndüğünü, eylemin özne tarafından kendi kendine yapıldığını gösteren çatı aşağıdakilerden hangisidir?


İşteş çatı

Sıklık çatısı

Dönüşlü çatı

Edilgen çatı

Ettirgen çatı


11.Soru

Fiziksel veya motor tanıma göre ciğerlerden gelen havanın göğüs kaslarının kasılmasıyla bir seferde çıkardığı ses ya da seslere ne ad verilir? 


Kök

Hece

Yapım Eki

Çekim Eki

Yüklem


12.Soru

Türkçe'nin en zayıf ünlüsü hangisidir?


/o/

/ö/

/ı/

/i/

/e/


13.Soru

Amerika’da yaşayan Kızılderililerin kullandıkları dil hangi dil türüne aittir?


Göçmen azınlık dili
Yerli azınlık dili
Uluslararası dil
Resmi dil
Yapay dil

14.Soru

Yeryüzündeki diller, çeşitli ölçülere göre sınıflandırılmışlardır. Bu sınıflandırma sonucunda ortaya çıkan kavramlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?


Dil aileleri
Dil lehçeleri
Dil kökleri
Yaşayan diller
Ölü diller

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel açıdan dilin özellikleri arasındadır? 


İlkel dil, gelişmiş dil ayrımı yoktur

Dil toplumdan topluma gelişmişlik gösterir

Dilde çözümleme yapmak imkansızdır

İşaret dili öğrenmek zordur

Bireyler dilde sadeliği tercih etmelidir


16.Soru

Bir dil ailesi içinde yer alan ancak coğrafi bakımdan ailenin diğer üyelerine komşu ya da yakın olmayan ya da eldeki dil bilimsel verilere göre herhangi bir dil ailesi içinde yer almayan veya aynı dil ailesi içinde yakın akrabası bulunmayan dil aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 


İzole Dil

Ağız

Şive

Jargon

Ana Dil


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ünlülerin sınıflandırılmasında esas olan özelliklerden biri değildir?


Önlük

Artlık

Düzlük

Yuvarlaklık

Sıklık


18.Soru

"Önce halıyı silkeledi, sonra yeri sildi." cümlesindeki "silkeledi" kelimesinin fiil çatısı aşağıdakilerden hangisidir?


Sıklık çatısı
Kuvvetlendirme çatısı
İşteş çatı
Dönüşlü çatı
Edilgen çatı

19.Soru

Bir dilin sesleri zaman içerisinde farklı nedenlerle değişebilmektedir. 'İnsanların sözcükleri söylerken mümkün olduğunca az enerji harcama eğilimi' aşağıdaki etkenlerden hangisi ile ifade edilebilir?


Seslerin özellikleri ve işlevleri
Tarihsel süreç
En az çaba yasası
Seslerin birbirini etkilemesi
Yazımın etkisi

20.Soru

Türkiye Türkçesi etnik sınıflandırma içerisinde hangi grupta yer alır?


Türkmen Türkçesi grubu
Azerbaycan Türkçesi grubu
Gagauz Türkçesi grubu
Özbek Türkçesi grubu
Oğuz Türkçesi grubu