Türk Dili 1 Ara 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Dil ve toplum arasındaki ilişki için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Toplumsal statü, yaş, eğitim, toplumsal roller, cinsiyet vb. toplumsal ögeler, bireylerin dil davranışlarını da etkilemektedir.
Toplumsal ögelerin, dil kullanımı üzerinde izlenebilen etkilerini toplumdilbilim incelemektedir.
Konuşurken neyi ve nasıl söyleyeceklerimiz başka bir deyişle dil bilimsel tercihlerimiz toplumsal anlam ve mesajları da barındırır.
Toplumsal nezaket mesafe, saygı, dayanışma, yakınlık vb. toplumsal ilişkilerin ile¬tişim kodunda birtakım karşılıklar bulduğu ve birden fazla stratejisi olan bir olgu¬dur.
Dil toplumun yapısından ayrı olarak gelişir ve değişir.

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kültürel değişme süreçlerinin gerçekleştiği aşamalardan biri değildir? 


Norm oluşturma 
Yenilik 
Seçici ayıklama 
Toplumsal kabullenme 
Bütünleşme 

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan öğelerden birisi değildir?


Yeme-içme düzeni

Mimari ve el sanatları

Atasözleri

Dil

Davranış kalıpları


4.Soru

Diller temel olarak kaç grupta sınıflandırılmaktadır?


2

3

4

5

6


5.Soru

"İnsanın ve genellikle annesi bebeklik döneminden birlikte olduğu dil topluluğunun üyeleriyle etkileşim aracılığıyla edindiği dildir". Yukarıda tanımlanan dil biçimi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 


Ağız

Diyalekt

Jargon

Ana Dil

Ana Dili


6.Soru

Belleten (krş. Fr. bulletin), genel (krş. Fr. général), imge (krş. Fr. image), okul (krş. Fr. école) örneklerinde olduğu gibi,  özellikle ses ve biçim bakımından yabancı sözcükleri model alarak yerli biçim birimlerle sözcük üretilmesine ne ad verilir?


Kırpma

Kalıplaşma

Karma

Örnekseme

Kısaltma


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Yeni Lisan hareketini başlatan yazarlardan biridir?


Faruk Nafiz Çamlıbel
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Halide Edip Adıvar
Ömer Seyfettin
Yusuf Ziya Ortaç

8.Soru

Kamus-ı Türkî nedir?


Dil bilgisi kitabı

Sözlük

Dergi

Dilde sadeleşme hareketi

Çeviri metni


9.Soru

Konuşma seslerinin üretimini ve algılanmasını kaç aşamada değerlendirilebilir? 


5

4

3

2

1


10.Soru

I.Eldiven II.Görenek III.Göçebe IV.Yayla V.Bulmaca Yukardaki cümlelerden hangisi veya hangilerinin kökü eylemdir?


I - II
II - III - V
III - V - IV
V - IV
I

11.Soru

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir addan eylem yapma eki almıştır?


kararmak

görkem

büyücek

çekingen

yaramaz


12.Soru

"Kara haber tez duyulur" atasözünde kullanılan "kara" kelimesinin kötülük, uğursuzluk, sıkıntı, terslik, vb. kötü duygular çağrıştırdığı anlaşılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisinde benzer bir ifade söz konusudur?


Kendi düşen ağlamaz.
Ak koyunu kara kuzusu da olur.
Aç gözünü, açarlar gözünü.
Kimi köprü bulamaz geçmeye, kimi su bulamaz içmeye.
Alçak yerde tepecik kendisini dağ sanır.

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde Zemahşeri tarafından yazılan eserin ismi doğru verilmiştir?


Atebetü'l-Hakayık

Divan-ı Hikmet

Kutadgu Bilig

Mesnevi

Mukaddimetü’l-Edeb


14.Soru

Aşağıdaki cümlerlerdeki fillerin hangisi çatısı bakımından diğerlerinden farklıdır ?


Gelir gelmez kombiyi çalıştırdı.

Birbirlerini görür görmez kucaklaştılar.

Seni gördüğüm anda yakana yapışacağım.

Saatlerce halleştiler.

Duvarlar nihayet istediğim renge boyandı.


15.Soru

Eklerin, yani bağımlı biçim birimlerin eklendiği yalın sözcükler, yani bağımsız biçim birimlere ne ad verilir?


Taban

Ek

Kök

Gövde

Sözcük


16.Soru

Divan-ı Hikmet kimin eseridir?


Kaşgarlı Mahmut

Yusuf Has Hacip

Ahmet Yesevi

Yunus Emre

Edip Ahmet Yükneki


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi birçok halkların alfabesine kaynaklık etmiş olan Uygur alfabesini benimsemekle kalmamış; devletlerle haberleşmede de Uygur Türkçesini kullanmıştır?


Moğollar
Hitaylar
Buryatlar
Mançular
Kalmuklar

18.Soru

Aşağıda verilen kelimelerden hangisi söz başında ünlü düşmesine örnek olarak verilebilir?


Devrim

Sıcak

Kavşak

Yalnız

Yanlış


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hava akımının kesintili olduğu ünsüzlere verilen addır?


Titreşimli

Titreşimsiz

Süreksiz

Sürekli

Ötümlü


20.Soru

Karahanlı dönemi Türk edebiyatında aşağıdaki yazar- eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?


Divan-ı Hikmet / Ahmet Yesevi

Atabet'ül Hakayık / Edip Ahmet Yükneki

Kutadgu Bilig / Yusuf Has Hacib

Tercümet'ül Kur'an- Ahmet Yesevi

Divan'ı Lügat'it Türk- Kaşgarlı Mahmut