Türk Dili 1 Ara 25. Deneme Sınavı

Toplam 11 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki terimlerden hangisi bir dil ailesi içinde yer alan ancak coğrafi bakımdan ailenin diğer üyelerine komşu ya da yakın olmayan ya da eldeki dil bilimsel verilere göre herhangi bir dil ailesi içinde yer almayan veya aynı dil ailesi içinde yakın akrabası bulunmayan dildir?


Kutsal Dil

Jargon

İzole Dil

Azınlık Dili

Göçmen Dili


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi addan ad yapma ekleriyle oluşmamış ,biçimsel olarak farklıdır?


kışla

oyna

bataklık

iyimser

karanlık


3.Soru

Tarihte belgeler ile izlenebilen yaklaşık 1350 yıllık süre boyunca Türkçe kaç değişik alfabe ile yazılmıştır?


13

5

10

25

30


4.Soru

İran, Irak, Suriye, Afganistan gibi ülkeler yazım dili olarak aşağıdaki alfabelerden hangisini kullanmaktadırlar?


Arap alfabesi

Kiril alfabesi

Grek alfabesi

Ermeni alfabesi

İbrani alfabesi


5.Soru

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ötümsüzleşme vardır?


dolabı

hissi

burnu

sapasağlam

sokaktan


6.Soru

I. Dil ve kültürün birbirini yaratması, birbirine örnek oluşturması II. Kültürün varlığını ve devamlılığını sağlamak III. Kültürel öğeleri sonraki nesillere taşımak IV. Siyasi varlığın devamlılığını sağlamak V. Sözlü ve yazılı kültür öğelerini yaratmakDil ve kültür arasındaki ilişki ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangilerini doğrudur?


Yalnız II
Yalnız IV
III ve IV
I, IV ve V
I, II, III ve V

7.Soru

Türkçe'nin aşağıdaki dönemlerinden hangisi Karahanlı-Harezm dönemi olrak da bilinir?


Modern Türkçe

Eski Türkçe dönemi

Kuzey Türkçesi

Doğu Türkçesi

Orta Türkçe dönemi 


8.Soru

Aşağıdaki kelimelerden hangisi Türkçe değildir?


var

hangi

halter

pınar

vur


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür unsurları arasında yer alır? 


İnançlar

Davranış kalıpları

Ahlak anlayışı

Geleneksel kıyafetler

İlişki örüntüleri


10.Soru

Dillerin biçim bilgisel veya söz dizimsel olarak sınıflandırılmasına ne isim verilmektedir?


Slav dilleri
Bitişken diller
Bükünlü diller
Yapı bakımından diller
Köken bakımından diller

11.Soru

Seslerin yazıdaki karşılığına harf denir. Bir dildeki sesleri karşılayan işaretlerin belirli bir sırada  dizilişine alfabedenir. Türkçe, sesçil yazı ilkesine dayanır. Yani, söyleyişle yazılış birbirine yakındır. Türk alfabesinde, 29 harfin yanında, halk arasında ‘şapka’ diye adlandırılan düzeltme işareti (^) de vardır.

Aşağıdakilerden hangisinde, düzeltme işareti yanlış yerde kullanılmıştır?


Dünkü satışlardan büyük kâr elde ettik.

Yarın, çok şiddetli rüzgâr bekleniyor.

Sonuçların açıklanmasını hâlâbekliyoruz.

Arka bahçemize mor leylâklar ektik.

Çocuklar renkli kâğıtlarla oynuyordu.