Türk Dili 1 Ara 34. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Arapça ve İngilizce, yapı bakımından aynı grupta yer alan dillerdir.
II. Yalınlayan dillerde sözcüğün biçimi değişmez.
III. Bükünlü diller, tek heceli dillerdir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi yapı bakımından diller ile ilgili olarak doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I, II

II, III


2.Soru

"Verilecek görevlere ilişkin bir bilgisi yoktu." cümlesinde altı çizili sözcüğün türü aşağıdakilerden hangisidir?


Ad

Sıfat

Edat

Bağlaç

Zamir 


3.Soru

Düzeltme işareti aşağıdakilerden hangisinde diğerlerinden farklı bir görevdedir?


Kâğıt

Âlem

Tezgâh

Dükkân

Hikâye


4.Soru

Aşaıdaki kelimelerden hangisi Türkçe kökenli değildir?


okul

sınıf

bahçe

kolej

kurs


5.Soru

Devlet Dili: Gerek ana dil konuşurları gerekse diğer dillerin konuşurları tarafından devlet yönetminde ve kamu alanında yasal ve zorunlu olarak kullanılması gereken dil veya dillerdir.Resmî Dil: Bir ülkenin tamamında veya bir bölgesinde yönetim dili olarak kullanılan ve yasal statüsü bulunan dildir.Buna göre;I. Her devlet dili aynı zamanda bir resmî dildir.II. Her resmî dil aynı zamanda bir devlet dilidir.III. Resmî dilin kullanım alanı devlet diline göre daha geniştir.IV. Devlet dili o ülkenin halkının konuşmak zorunda olduğu dildir.V. Bir devletin devlet dili ile resmî dili farklı olamaz.maddelerinden hangisi veya hangileri doğru kabul edilebilir?


Yalnız III
I-III
I-III-V
IV-V
II-V

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi durum eki almıştır?


Kapıcı
Kapılar
Kapıcılık
Kapısız
Kapıyı

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe de kullanılan yapım eklerinden biri değildir?


Addan ad yapma ekleri
Addan eylem yapma ekleri
Eylemden ad yapma ekleri
Eylemden eylem yapma ekleri
Eylemden fiil yapma ekleri

8.Soru

"Yeni Lisan" hareketi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Ömer Seyfettin ve Ali Cenap tarafından başlatılmıştır.

Konuşma dilinde şiirler yazılmıştır.

Bilimsel terimlerin Türkçe karşılıkları bulunmuştur.

Çağdaş Türkiye Türkçesinin oluşumundaki ilk adımdır.

Osmanlı İmparatorluğunun yükseliş devrinde yaşanmıştır.


9.Soru

Türk Dili Tetkik Cemiyeti (Türk Dil Kurumu) kaç yılında kurulmuştur? 


1926
1931
1932
1935
1936

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tarz ve bağ anlamı taşıyan zarf fiillere örnek olarak gösterilebilir?


tanıdık
geldiğinde
yürürken
bilerek
yedikçe

11.Soru

Zamanda hareket noktasını konuşanın, konuştuğu andan bir başka zamana aktarmasıyla ortaya çıkan eylem çekimi aşağıdakilerden hangisidir?


Görünüş
Tarz
Çatı
Kip
Belirteç

12.Soru

Göz-gözlük kelimeleri arasındaki ilişki hangi biçim bilgisi türüne örnektir?


Gövde

Eklenme

Taban

Ek

Kök


13.Soru

İnsanların doğuştan itibaren yakın çevresinden öğrendiği ve geliştirdiği dile ne ad verilir?


Ölçünlü Dil
Ana Dili
Yazı Dili
Lehçe
Argo

14.Soru

Aşağıdaki sözcüklerin hangisi eşitlik durumu eki almıştır?


Sınıfa

Sınıfta

Sınıfı

Sınıfça

Sınıfın


15.Soru

"Türkiye’de pek çok bilim adamınca kabul edilen bir görüş; Türkçenin yaşının bugünden en az _____ yıl geriye gittiği şeklindedir. Söz konusu olan bu süre, Türkçenin, bugün yeryüzünde yaşayan diller içerisindeki en yaşlı dillerden biri, belki de birincisi olduğunu gösterir."

Verilen cümle aşağıdaki sayılardan hangisi ile tamamlanmalıdır? 


400

4000

5000

6500

8500


16.Soru

Johanson ve Csató (2006) coğrafi, genetik ve tipolojik ölçütleri esas alarak yaptığı sınıandırmada Türk dillerini kaç gruba ayırır?


5

6

7

8

9


17.Soru

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde eylemden eylem yapma eki kullanılmıştır?


gezegen

sürünceme

esirgemek

yadırgamak

yıkanmak


18.Soru

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde dar orta hece ünlüsü düşmesi meydana gelebilir?


ağaç

çiçek

kitap

fikir

kabul


19.Soru

- Avrupa’da bir fabrikada çalışan Türk işçinin, Türk arkadaşıyla Türkçe konuşurken patronun yanına geldiğinde Almanca konuşmaya başlaması. 

- Aile bireyleriyle samimi bir dille konuşan birinin iş yerinde resmi konuşması. 

- Memleketinde yerel şiveyle konuşan bir kimsenin büyükşehirlerde bu şiveyi kullanmaması. 

Toplum dil biliminde, yukarıdaki durumları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? 


Şive değiştime

Dil Değiştirme

Kod Değiştirme

Lehçe Değiştirme

Gösterge Değiştirme


20.Soru

Ata dil olarak da bilinen ve bir dilin veya dil ailesinin tarihî gelişim sürecinde kuramsal olarak var olduğu düşünülen en eski şekline ne ad verilmektedir?


Ana dil

Diyalekt

Ölçünlü dil

Yazı dilii

Sözlü dil