Türk Dili 1 Ara 36. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kasıtlı yaratma örneği değildir?


asus,
gaz
cam
kodak
google

2.Soru

Konuşma esnasında cümleler veya sözcükler arasında verilen kısa aralıklara ne ad verilir?


Durak

Vurgu

Sözce

Ton

Perde


3.Soru

"Oku baban gibi eşek olma." cümlesi Türkçenin bir özelliğine dikkat çekmek amacıyla sıkça kullanılmaktadır. Bu özellik aşağıdakilerden hangisidir? 


Vurgu 

Tonlama 

Benzeşme 

Daralma 

Durak 


4.Soru

“Dil atalardan bize kalan bir miras, bir emanettir. Kuşaktan kuşağa aktarılan bu emanete karşı, paha biçilmez, kutsal ve dokunulmaz şeylere karşı duyulan saygı gösterilmelidir”. Bu söz, her dilin konuşucusu için bir kılavuz olmalıdır.” Bu sözü aşağıdaki kişilerden hangisi söylemiştir?


Atatürk
Nietzsche
Ömer Seyfettin
Ali Canip
Mehmet Akif Ersoy

5.Soru

"Kültürü oluşturan ögeler, genel anlamda maddi ve manevi veya somut ve somut olmayan biçiminde sınıflandırılabilir" bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi manevi kültür unsurlarımıza örnek olarak gösterilebilir?


İznik Çinisi
Türk Hamamı
Kaftan
Kına gecesi
Selimiye Camii

6.Soru

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sıfat-fiil bulunur? 


Kardeşim bilişsel bilimlere oldukça meraklı.  

Yemeği ben yapabilirim. 

Sözleşmeye imza atabilmem için tükenmez kalem gerekti. 

Böyle her gün ölmektense hemen ölmeyi tercih ederim.

Gide gide hedefimize vardık. 


7.Soru

Göçmen azınlık dili nedir?


Göç etmeden önce azınlıkların kullandığı resmi dil.
Azınlıkların geliştirdiği dil.
Halkın göç ettiği coğrafyanın resmi dili.
Çeşitli nedenlerle yerli coğrafyalarını terk ederek başka ülkelere göç eden ve bulundukları siyasal coğrafyadaki resmî dilden veya çoğunluğun dilinden farklı bir dili konuşan göçmen toplulukların dilidir.
Yerli halkın geliştirdiği dil.

8.Soru

Gelin sözcüğü, emir kipinde bir cümle veya “evlenmek için hazırlanmış, süslenmiş kız veya yeni evlenmiş kadın” anlamında bir ad olarak anlaşılabilir. Bu farklılığa yol açan aşağıdakilerden hangisidir?


Vurgu

Durak

Tonlama

Sözce

Süreksizleşme


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi siyasal ve etnik bakımdan dil türlerinden biridir?


İzole dil

Yazılı ve sözlü dil

Resmi dil

Ölçünlü dil

Diyalekt


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde en temel ünlü ses ile en zayıf ünlü ses sırasıyla birlikte yer almaktadır? 


/a, ı/

/a, ü/

/a, o/

/e, i/

/e, ü/


11.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir edilgen çatı örneğidir?


Bu pis adam üç gündür ilk defa yıkandı. 

Duvarlar daha geçen ay boyandı. 

Şöför sollama yapmak için gaza yüklendi. 

Çok yorulunca şöyle bir gerindi. 

Söylediklerime çok alındı. 


12.Soru

"Balkan savaşları zamanında Bulgaristan'a yerleşen Türk aileler günümüzde hala bu ülkede yaşamlarını sürdürmektedir" bu bilgiye göre bu ailelerin günümüzde kullandıkları dil için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Çalışma Dili
Yerli Azınlık Dili
Göçmen Azınlık Dili
Uluslararası Dil
Yapay Dil

13.Soru

Johanson ve Csató’nun coğrafi, genetik ve tipolojik ölçütleri esas alarak yaptığı Türk dilleri sınıflandırmasına göre Yakutça, Tuvaca, Hakasça ve Dolganca dilleri hangi gruba dahildirler?


Güneybatı, Oğuz Türkçesi
Kuzeybatı, Kıpçak Türkçesi
Halaçça, Argu Türkçesi
Kuzeydoğu, Sibirya Türkçesi
Güneydoğu, Uygur Türkçesi

14.Soru

Türkçede ünsüz harflerle verilen ses özellikleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


Sözcük kökünde ya da hece sonunda yan yana üç ünsüz bulunabilir.

Çok heceli sözcüklerin sonunda -p bulunabilir.

Sözcük ya da hece sonunda belirli ünsüz çiftleri bulunabilir.

Sözcük kökünde ikiz ünsüz/uzun ünsüz

Türkçede en fazla dört ünsüz yan yana gelebilir.


15.Soru

Kuzey Türkçesinin diğer adı nedir?


Kıpçak Türkçesi

Çağatay Türkçesi

Eski Oğuz Türkçesi

Harezmi Türkçesi

Özbek Türkçesi


16.Soru

10 Haziran 1928’de Dil Encümeni adıyla bir komisyon kurulan komisyonda aşağıdaki ilkelerden hangisi kabul edilmemiştir?


Seslerin uluslararası değerleri değişmeyecek.

Çift harfler bulunmayacak.

Millî bir Türk alfabesi olacak.

İşaretli harflere mümkün olduğunca az yer verilecek.

Ses değerleri konusunda Köktürkçe esas alınacaktır.


17.Soru

Herhangi bir sözcük türüne dahil olmayan, yani eylem, isim, sıfat, zarf gibi sözcük türlerinden birine girmeyen bağımlı biçim birimlerine ne ad verilir?


Ek

Eklenme

Taban

Kök

Gövde


18.Soru

Sözcük yapımının tanımı nedir?


Cümle içinde yüklemin özne veya nesne ile ilişkisini belirleyen süreçlerdir.
Sayıca bir’den fazla varlığı, kavramı ifade eden eklerin oluşturulma sürecidir.
Türemiş karmaşık sözcüklerin yapısının yan sözcüğü oluşturan sözcükten daha küçük biçim bilgisel ögelerin diziliş, bir araya geliş biçimlerinin bir tür sözcük sentaksının (söz dizimi) araştırılmasıdır.
Ad soylu sözcüklerin yüklem olarak kullanılmasını, eylem cümlelerinde ise birleşik çekimler sağlayan sözcüklerin yapım aşamasıdır.
Herhangi bir sözcük türüne dâhil olmayan, yan eylem, ad (isim), sıfat, zarf vb. sözcük türlerinden birine girmeyen bağımlı biçim birimlerinin oluşturulma sürecidir.

19.Soru

Gerek ana dili konuşurları gerekse diğer dillerin konuşurları tarafından devlet yönetiminde ve kamu alanında yasal ve zorunlu olarak kullanılması gereken dil veya dillere ne ad verilir? 


Devlet Dili

Ana Dil

Ölçünlü Dil

Ata Dil

Ana Dili


20.Soru

Kendilerinden daha küçük anlamlı parçalara ayrılamayan, sözlüksel anlam taşıyan ve bir sözcük türüne ait olan biçim birimlerine ne isim verilir?


Gövde
Ek
Taban
Kök
Biçim