Türk Dili 1 Ara 38. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Türkçe kökenli sözcüklerin özellikleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Türkçe kökenli sözlerde /j/ bulunmaz.
Söz basında /c, f, g, h, j, l, m, n, ñ, p, r, s, v, z/ ünsüzleri bulunmaz.
Birinci heceden sonra o/ö ünlüleri bulunan sözcükler yabancı kökenlidir.
Türkçede iki ünsüz yan yana gelemez.
Sözcük sonunda /b, c, d, g, g/ ünsüzleri bulunmaz.

2.Soru

Bugünkü bilgilerimize göre Türkçenin ilk yazılı belgesi MS 687-692 yıllarına tarihlenen C¸oyr yazıtıdır.

Aşağıda verilen dillerin, ilk kaynaklarına ilişkin bilgilerden hangisi doğrudur?


Japonca -  Tihanyi Vakıfnamesi, MS 1057.

İngilizce - En eski belgesi MS 8. yüzyıla aittir.

Fransızca ile Almanca - Nihon S¸oki, MS 712.

İtalyanca – En eski belgesi 843 yılına aittir.

Macarca -  17. yüzyılda oluşmuştur.


3.Soru

“Ön-düz-dar” şeklinde özellikleri olan ses aşağıdakilerden hangisidir?


t

i

b

e

ü


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ters türetmeye örnektir?


kilo

ordonat

baymak

selpak

ODTÜ


5.Soru

Lozan antlaşmasıyla kullanımına son verilen alfabe aşağıdakilerden hangisidir?


Grek alfabesi

Ermeni alfabesi

İbrani alfabesi

Brahmi alfabesi

Tibet yazısı


6.Soru

Ötümsüz, diş, süreksiz (patlayıcı) ve ağız özelliklerine sahip olan ünsüz aşağıdakilerden hangisidir?


b

d

k

p

t


7.Soru

I. BurunII. AğızIII. KarınIV. ŞükürV. ÇiçekHece Düşmesi, sözcükte birbirinin ardından yer alan ve birbirine benzeyen veya birbirleriyle özdeş olan hecelerden birinin ses ve hece tekrarını önlemek, vurgusuzluk vb. nedenlerle düşmesidir. Buna göre , yukarıdaki kelimelerden hangileri hece düşmesine örnek olarak gösterilebilir?


Yalnız II
Yalnız V
III ve V
I, II ve V
I, II, III ve IV

8.Soru

I. Artlık/Önlük II. Düzlük/Yuvarlaklık III. Sürekli/süreksiz IV. Titreşimli/titreşimsiz V. Darlık/Genişlik Yukarıdaki özelliklerden hangisi ünlülerin sınıflandırılmasında kullanılan ölçütlerden değildir?


Yalnız III
Yalnız I
II ve III
d) I, IV ve V
e) III ve IV

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan manevi ögeler arasında gösterilebilir?


toplumsal inançlar

araç gereçler

el sanatı ürünleri

mimari

geleneksel kıyafetler


10.Soru

'Çalışma dili, resmî dilden farklı olarak ulusüstü, uluslararası kuruluşların kendi birimleri arasındaki iletişimde yazılı ve sözlü olarak yaygın biçimde kullandığı dildir' bu tanıma göre NATO'nun resmi çalışma dilleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Almanca-İngilizce
İngilizce Rusça
Fransızca- Almanca
İngilizce Fransızca
Rusça-Almanca

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kullandığı alfabelerden değildir?


Köktürk

Mani

Uygur

Kanji

Süryani


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 'evrensellik' sözcüğünün tabanıdır?


ev

evren

evrensel

evrenselli

evrensellik


13.Soru

Biçim bilgisi, dilin hangi bileşenini ifade etmektedir?


Harf-ses ilişkisi
Morfoloji
Sintaks
Semantik
Pragmatik

14.Soru

Ka^şgarlı Mahmut’un, 7000’den fazla Türkçe kelimenin Arapça karşılığını vererek şiirlerle, atasözleri ve deyimlerle zenginleştirdiği, Türk kültürünün hazinesi olarak değerlendirilen Di^va^nü Lüga^ti’t-Türk, Türkçenin hangi döneminde yazılmıştır?


Çağatay Türkçesi

Orta Türkçe Dönemi

Kuzey Türkçesi

Hun Türkçesi

Eski Türkçe Dönemi


15.Soru

Sümerce ve Türkçe ile Sümerler ve Türkler arasındaki ilişkiler konusunda 
Osman Nedim Tuna'nın yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


Sümerce ve Türkçede 128 ortak kelime vardır ve bu kelimeler, akrabalıktan ya da kelime alışverişinden kaynaklanmış olabilir.

Diller arasındaki ortaklıklar, ya akrabalık ya da komşuluk ilişkisi sonucunda oluşur.

Türklerin en az MÖ 3500’lerde Türkiye’nin doğu bölgesinde bulunduğu tespit edilmiştir

Türk dilinin zamanımızdan 5500 yıl önce müstakil ve iki kollu bir dil olarak varlığı
ispatlanmıştır.

Bugün, yaşayan Dünya dilleri arasında, en eski yazılı belgelere sahip olan dil, Türk Dili'dir.


16.Soru

‘Yazın’ sözcüğünü dil bilgisel bilgi bakımından incelediğimizden aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?


Eylemden ad

Addan belirteç

Addan sıfat

Addan eylem

Eylemden eylem


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ek eylem kiplerinden ‘duyulan geçmiş zaman’ örneğidir?


Adaymışız
Adayım
Adaysınız
Adaydık
Adaysak

18.Soru

Türk dilleri coğrafi, genetik, etnik ve tipolojik ölçütleri esas alınarak yapılan sınıflandırmasında altı gruba ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi bu gruplardan biri değildir?


Kuzeybatı, Kıpçak Türkçesi

Güneybatı, Oğuz Türkçesi

Güneydoğu, Uygur Türkçesi

Ortadoğu, Tibetçe Türkçesi

Halaçça, Argu Türkçesi


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili edat (ilgeç) öbeği diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır ?


Çantayı seni mutlu etmek için almış.

Burası size göre bir yer değil.

Sınava kadar her gece çalıştı.

Şimdi geldiğin gibi git.

Sevdiği kızın evinin bahçesine karşı oturup dikkatlice onu seyretti.


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Batı’ da morfoloji olarak adlandırılan  çalışma alanının Türkçedeki karşılıklarından biri değildir?


biçim bilim

biçim bilgisi

kelime bilgisi

cümle bilgisi

şekil bilgisi