Türk Dili 1 Ara 40. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kuzey Türkçesinin asıl eserleri kim zamanında yazılmıştır?


Mısır’ da Kölemenler

Karahanlı kağanı Abdulkerim Satuk Buğra Han zamanında

Köktürk döneminde

Hun döneminde

Uygur döneminde


2.Soru

Aşağıdaki kelimelerden hangisi yabancı kökenlidir?


yalan

karın

görev

üye

fuaye


3.Soru

Temel harflerin üstüne, altına veya yanına konulan yardımcı işaret ya da simgelere ne denir?


Harf

Alfabe

Ayırıcı işaretler

Fonetik

Ses


4.Soru

Kendilerinden daha küçük anlamlı parçalara ayrılamayan, sözlüksel anlam taşıyan ve bir sözcük türüne ait olan biçim birimlerine ne ad verilir?


Ek

Gövde

Taban

Kök

Eklenme


5.Soru

Aşağıdaki söz dizimlerinden hangi ikisi Dünyada en yaygın olarak görülmektedir?


NÖY ve YÖN

ÖNY ve YÖN

NYÖ ve ÖYN

ÖYN ve NÖY

ÖNY ve ÖYN


6.Soru

Aşağıdaki iki dilin hangisi NATO'nun resmi çalışma dilleridir?


Almanca-İngilizce

İngilizce-Fransızca

İspanyolca-İtalyanca

Türkçe-İngilizce

Rusça-Fransızca


7.Soru

I. Dil, kültürün devamlılığını sağlar.
II. Kültür ve dil arasında tek yönlü bir ilişki vardır.
III. Dil, toplumların kültürel hafızası sayılmaktadır.
IV. Kültürlerin diller üzerinde belirleyici bir rolü bulunur.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi dil ve kültür ile ilgili olarak doğrudur?


Yalnız I

I, II

III, IV

I, III, IV

II, III, IV


8.Soru

Kendilerinden önceki ad soylu sözcüklere yalın , yaklaşma, uzaklaşma , ilgi  vb. ad durum ekleriyle bağlanarak cümle ögesi olabilen veya diğer sözcük ve sözcük öbekleriyle ilişki kuran, anlamdan çok görev yönü ağırlıkta olan çekimsiz sözcüklere ne ad verilir?


Ünlemler

Zarflar

Edatlar

Zamirler

Bağlaçlar


9.Soru

Karadeniz’in kuze­yindeki Kıpçak lehçesiyle oluşturulmuş ve Avrupalılar tarafından yazılmış olan en önemli eser hangisidir?


Muhakemetü’l-Lügateyn

Orhun Yazıtları

Dîvânü Lügâti’t-Türk

Codex Cumanicus 

Atebetü’l-Hakâyık


10.Soru

Karadeniz'in Kuzeyinde ve Kıpçak Lehçesiyle oluşturulmuş olan aynı zamanda Avrupalıların yazmış olduğu eserin adı nedir?


Mukaddimetü’l-Edeb

Muînül Mürîd

 Hüsrev ü Şirin

Nehcü’l-Ferâdis

Codex Cumanicus


11.Soru

1887 yılında, Ludwig Lazarus Zamenhof’un kurallarını belirlediği Esperanto’nun (Ümit Dili ) türü, aşağıdakilerden hangisidir?


Ana dil

Yerli azınlık dili

Göçmen azınlık dili

Uluslararası dil

Yapay dil


12.Soru

Seslerin gerçek değerini göstermek üzere kullanılan, özel işaretler taşıyan alfabeye ne denir?


Söyleyiş ses bilgisi

Akustik ses bilgisi

Ayırıcı İşaretler

Alfabe

Transkripsiyon alfabesi


13.Soru

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi düzlük-yuvarlaklık uyumuna aykırıdır?


Kovuk

Bölüm

Karpuz

Kurak

Sinek


14.Soru

Türkiye'de siyah renk uğursuzluk, kötülük, Çin'de ise güven ve kaliteyi temsil etmektedir. Renklerin ülkelere göre farklı anlamlar taşıması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?


Siyah rengin diğer renklere göre daha sembolik anlamları barındırması.
Çin kültüründe siyah rengin diğer renklere göre daha baskın olması.
Türkiye'de siyah kedilerin uğursuzluk getireceğine olan inanç.
Renklere yüklenen anlamların kültürel farklılıklar ve gelenekler doğrultusunda şekillenmiş olması.
Çin'in nüfusunun Türkiye'den fazla olması.

15.Soru

İlk yapay dil kim tarafından oluşturulmuştur?


Martin Schumaer

Martin Schyeler

Martin McFly

Martin Ricky

Ludwig Lazarus


16.Soru

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi soyut anlamlıdır?


Işık

Damla

Dil

Maden

Cam


17.Soru

Dil Encümeni adıyla kurulan komisyon Türk-Latin alfabesi ile ilgili hangi aşağıdakilerden hangi esası belirlememiştir?


Milli bir Türk alfabesi olacak.
29 harften oluşacak.
Seslerin uluslararası değerleri değişmeyecek.
İşaretli harflere mümkün olduğunca az yer verilecek.
Çift harfler bulunacak.

18.Soru

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde bulunan ünlüler ön, yuvarlak ve dar ünlü örneklerini içermektedir? 


Gelir 

Doktor 

Güldür 

Kefir

Öğün


19.Soru

Olumsuzluk çatısı: Eylem kök ve gövdelerinden olumsuzluk anlamlı eylemler yapar. Aşağıdaki kelimelerden hangisi buna bir örnektir?


Görüşmek

Almamak

Atışmak

Çıkarmak

Sürüklemek


20.Soru

I. En Az Çaba İlkesiII. İlişkide Bulunulan Dillerin EtkisiIII. Eklenmelerdeki BenzeşmeIV. Seslerin Birbirlerini EtkilemesiV. Yazımın EtkisiYukarıdakilerden hangileri bir dilin seslerinin farklı nedenlerle değişebileceğine örnek olarak gösterilebilir?


Yalnız III
I ve II
III ve IV
I,II ve III
I, II, IV ve V