Türk Dili 1 Final 22. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Türkçe yapı bakımından nasıl bir dildir?


Çekimli

Kaynaştıran

Eklemeli

Yalınlayan

Bükünlü


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ölçünlü dilin doğru tanımıdır?


Devlet yönetimi, eğitim, ekonomi vb. bütün alanlarda kullanılan, yasal, kurumsal, toplumsal desteği, edebî geleneği, ortak yazım sistemi, genel kabul gören sözlüğü, yazım kılavuzu, ortak söyleyiş sistemi vb. bulunan dildir.
Bir dil topluğunda söyleyiş, yazım ve söz varlığı vb. belirli alanlarda ortak ve resmî kabulün sağlanmasıdır.
Dil konuşma ve dinleme işlevlerini gerçekleştirmek üzere birbirleriyle bağlantılı ses, biçim, söz dizimi, anlam vb. alt sistemlerin oluşturduğu, üzerinde inceleme yapılabilen bir bütündür.
Dilin kurallarının tanımına göre dilin kullanılmasını savunan yaklaşımdır. Bu yaklaşımda dil bilgisi bir amaçtır.
Bir dil ailesi içinde yer alan ancak coğrafi bakımdan ailenin diğer üyelerine kom- şu ya da yakın olmayan ya da eldeki dil bilimsel verilere göre herhangi bir dil ailesi içinde yer almayan veya aynı dil ailesi içinde yakın akrabası bulunmayan dildir.

3.Soru

Karamanoğlu Mehmet Bey'in "Şimden gerü divanda, dergahta, bargahta, çarşıda ve bazarda Türkçe'den başka dil konuşulmaya" şeklinde ferman çıkarmış olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Yabancı düşmanlığı

Yabancı dil bilmiyor olması

Türkçe konuşan nüfusun azalıyor olması

Türkçe karşı yaşanan duyarsızlığın artması

Türkçe'nin dönemin bilim dili olması


4.Soru

Hangi cümlede belirtili nesne yoktur?


Şehir dışına çıkmak bu insanları olumlu şekilde etkileyecektir.

Mor dövmelerle işlendi göğsümüze karlı dağların şanlı bayrağı.

Sayısız kitabın bulunduğu bu kütüphaneyi geçen yüzyılın başlarında Avrupalı bilim adamları ziyaret etmişler.

Burada yoldan denize kadar inen büyük kayalar üstünde oturup, akşam saatlerini geçirmeyi severdi.

Yazar en güzel şiirlerini deniz kıyısındaki küçük evde mehtaplı gecelerde yazdığını söylüyor.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi terimin tanımıdır?


Sanat alanında bir konuyla ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan sözcük
Bilim, sanat, spor ve meslek dallarına ait kullanılan özel sözcük
Günlük konuşma diline ait kullanılan szöcük
Mecaz, yan ve deyim anlamları olan günlük konuşma diline ait kullanılan sözcük
Bilim, sanat, spor, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan sözcük

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde, atasözlerinin yapı ve anlam özelliği birlikte verilmiştir?


Az sözcükle çok şey anlatır.
Kesin bir yargı belirtmez.
Nesilden nesle aktarılır.
Yaşanılan bir olaydan sonra yaratılmıştır.
Sözcüklerin sıralanışı kulağa hoş gelir.

7.Soru

Bir sözcüğün ses, hece, ton, vurgu bakımından söylenme biçimi olarak tanımlanan dil bilgisi terimi aşağıdakilerden hangisidir?


Yazım

İmla

Terim

Söz varlığı

Söyleyiş


8.Soru

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi mertlik ile ilgilidir?


Yuvayı dişi kuş yapar.

Aman diyene kılıç kalkmaz.

Çocuğun yediği helal, giydiği haram.

Baban varken dost tanı, atın varken yol tanı.

Gelmek misafirin, gitmek ev sahibinin elinde.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İngilizcenin dünya dili olmasını sağlayan özelliklerdendir?


İngilizce, güç anlaşılan bir dildir.
İngiltere'nin coğrafi konumu, dilin yaygınlaşmasını sağlar.
İngiltere, dünya pazarlarında kendini kabul ettirmiştir.
İngilizce, diğer dillerden çok etkilenmemiştir.
İngilizce, en köklü dillerden biridir.

10.Soru

Dillerin zaman içerisinde başka dillerle çeşitli biçimlerde ilişkiye girmeleri ve bu ilişkiler sonucunda birbirlerinden sözcükler almalarına ne ad verilir?


kelime koşması 

ikiz kelime 

ödünçleme 

iç alıntılar 

ilişki sözleri 


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özne ile ilgili yanlış bir ifadedir?


Aynı yükleme bağlanmış birden fazla kişi veya varlık özne olabilir. Bunlar birbirlerinden virgül veya bağlaçla ayrılır ve tek bir öge (özne) olarak kabul edilir.

Özne, yükleme açıklayıcısı ile birlikte de bağlanabilir.

Özne bir sözcük olabileceği gibi bir sözcük öbeğinden de oluşabilir.

Geçişli iken edilgen çatıya sokulan eylemlerle kurulan cümlelerde nesne bulunmalıdır.

Yüklemi gereklilik kipinin teklik 3. kişisi olan bazı cümleler de özne almazlar.


12.Soru

Çok yüksek bir anlatım gücüne sahip olan Orhun Yazıtları'nda günümüzde kullanılan deyimlerin kökleri de bulunmaktadır. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? 


Tükçenin köklü yapısı 

Yazılı kaynakların önemi

Türkçenin zenginliği 

Tarihi eserlerin varlığı 

Türkçenin soyutlama gücü


13.Soru

İlk ögesi yaklaşma (yönelme) durum eki taşıyan kısaltma öbeği aşağıdakilerden hangisidir?


İlgi öbeği

Belirtme öbeği

Yaklaşma öbeği

Bulunma öbeği

Ayrılma öbeği


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hem kitle ileşitim araçlarında hem de sosyal medyada Türkçe'nin kullanımı ile ilgili yaşanan ortak bir sorundur?


Ünlü harfleri yazmadan ünsüzlerle yazışma
Büyük harfle ilgili kurallarda aykırılık
Söyleyiş bozuklukları
Sözcüklerin yazımında özensizlik
Kısa mesajlardaki karakter sınırlaması

15.Soru

Türk yazı dili aşağıdakilerden hangisi ile başlar?


Divan-ü Lügati't Türk 

Orhon yazıtları

Atabetü'l Hakayık

Kutadgu Bilig

Uygur Yazıtları


16.Soru

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü daralması vardır?


seviyor
ağlıyor
koşuyor
gülüyor
bakıyor

17.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi sözcük öbeklerinin özelliklerinden biri değildir?


Sözcük öbekleri iki ve/ya daha fazla sayıda sözcükten oluşabilir.

Öbekleri oluşturan sözcükler, kurallı bir biçimde bir araya gelir.

Sözcük öbekleri yargı bildiriler.

İkiden fazla sözcükten oluşan öbeklerde iç içe geçmiş öbekler bulunabilir.

Sözcük öbeklerinde çekim ekleri öbeğin son ögesine getirilir.


18.Soru

Aşağıda verilen atasözlerinden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?


Ağaç yaş iken eğilir

Kaynana pamuk ipliği olup raftan düşse gelinin başını yarar

Ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına

Aman diyene kılıç kalkmaz

Yuvayı dişi kuş yapar


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe'nin anlatma gücünü oluşturan hususlardan biri değildir?


Mecazlı anlatım

Sözcükler

Deyimler

Harfler

Atasözleri


20.Soru

Türkçede kaç adet atasözü bulunmaktadır?


1.500

2.500

3.500

4.500

5.000