Türk Dili 1 Final 26. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hangisi sosyal medya veya iletişim kanallarında dilin yanlış kullanımına ait bir örnek değildir?


Ünlü harfleri kullanmama

Kuralsız kısaltmalara yer verme

Büyük harflere dikkat etmeme

Yabancı sözcükleri sık kullanma

Küçük ünlü uyumuna uymama


2.Soru

Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde eş anlamlı sözcüklerden oluşan olan bir ikileme kullanılmıştır?


Pazarda simitleri satarken ağzı dili kurudu.

Uslu uslu oturan çocuğu deliye döndürdüler.

Okuldan ayrılırken arkasına dönüp dönüp baktı.

Harıl harıl çalışarak tüm ödevleri zamanında bitirdi.

Akıllı uslu duran öğrenci birden bağırmaya başladı.


3.Soru

I. Ajràn ‘ayran’

II. Bej ‘bey’

III. Boyadziya ‘boyacı’

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Bulgarcaya Türkçeden geçen kelime çiftleridir?


Yalnız I

Yalnız II

II ve III

I, II ve III

Yalnız III


4.Soru

Kar yağarsa, bu gece yürüyüş yapacağım.

Verilen cümlenin türü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?


Basit cümle

Sıralı cümle 

Şartlı bileşik cümle 

Devrik cümle 

Bağlı cümle 


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi atasözleriyle ilgili yanlış bir ifadedir?


Yeryüzündeki her dilin atasözü vardır.

Toplumsal yaşayış ve insan ilişkileri için öğütler verirler.

Dillerin yaşını gösteren söz varlığı ögeleridir.

İfade edilmesi zor duygu ve düşünceleri açık bir biçimde ortaya koyarlar.

Bazı deyimlerin benzerleri başka dillerde görülebilir.


6.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öge dizilişi "nesne/dolaylı tümleç/yüklem" şeklindedir?


Başkalarından medet umanlar hiçbir şeye sahip olamazlar.
Kendine güveni olmayan bir insana başkaları da güven duymaz
Aşiret ağasının düğününde geline milyonlarca lira takıldı.
Dünkü maçta şiddetli rüzgar maçın oynanmasına izin vermiyordu
Bütün pahalı resimlerimi büyük galerilerde sattım.

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi diş-dudak ünsüzlerindendir?


b, p
d, z
f, v
t, v
m, n

8.Soru

İlk yazılı metinlerden itibaren, aşağıda verilen seçeneklerden hangisi Atasözlerine verilen isimlerden birisi değildir?


Altın söz
Nakıl
Makal
Atar
Dilin gülzarı

9.Soru

Cümle, değişik işlevlerdeki parçalardan oluşan bir bütündür. Bu bütünün parçaları da işlevlerine göre özne, yüklem, nesne, yer tamlayıcısı, zarf tamlayıcısı olarak adlandırılan cümle ögeleridir.

Cümlede iş, oluş, kılış, düşünce, duygu, imge, yargı anlatan sözcük olarak tanımlamanan öge aşağıdakilerden hangisidir?


Özne

Yüklem

Nesne

Dolaylı Tümleç

Zart tümleci


10.Soru

“İşinin değişmesi şansını da değiştirmişti.”

Yukarıdaki cümlede aşağıdaki sözcük öbeklerinden hangisi vardır?


Belirtisiz ad tamlaması

Belirtili ad tamlaması 

Takısız ad tamlaması

Sıfat tamlaması

Aitlik öbeği


11.Soru

Karahanlılar döneminden itibaren Türkçe'ye geçtiği bilinen "haber, nefs, mezalim" gibi kelimeler hangi dilden alınmıştır? 


Arapça

Farsça

Hintçe

Uygurca

Göktürkçe


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi söyleyiş bozukluluklarından biri değildir?


Yerel kullanım etkisiyle bazı sözcüklerin düşürülmesi

Yerel kullanım etkisiyle bazı sözcüklerin kullanımında ses türemesi

Bazı sözcüklerde kalın ünlü olduğu halde ince ünlü olarak telaffuz edilmesi

Kimi sözcüklerin ilk hecesinde uzatma yapılması 

Kimi sözcüklerde fazladan inceltme yapılması


13.Soru

Bir dilin söz varılığına bakılarak aşağıdakilerden hangisi anlaşılabilir?


Hangi inançları benimsediği

Hangi savaşları kazandığı

Hangi siyasi yönetimlerden geçtiği

Hangi coğrafi olaylara uğradığı

Hangi yollarda ticaret yaptığı


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde cümlenin italik yazılı ögesi Türkçe'de sözcük öbeklerine örnek olarak verilebilir?


Giden gemiye ipek mendil sallanmaz.

Seninle eski evin orada karşılaşmıştık.

Araba kapısı kazadan sonra değiştirildi.

Bahçıvan çiçekleri gün aşırı suluyor.

Anadolu'da bir bozkır kasabasında büyümüştü.


15.Soru

“En hakiki mürşit, ilimdir.” cümlesindeki “en” sözcüğünün türü aşağıdakilerden hangisidir?


Zamir 
İsim 
Zarf 
Bağlaç 
Edat 

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin yazıyla izlenebilen dönemlerinden biri değildir?


Hun dönemi
Eski Türkçe dönemi
Orta Türkçe dönemi
Osmanlı dönemi
Altay çağı

17.Soru

Türkçenin, binlerce yıl önce Moğolca ile tek bir dil olduğu varsayılan dönem hangisidir?


Temel Türkçe Dönemi

Ana Türk Dilleri Dönemi

Eski Türkçe Dönemi

Ana Türkçe Dönemi

Ana Altayca Dönemi


18.Soru

_____ toplumda belli bir sosyal sınıfa mensup olanların, daha çok toplum dışı olarak algılanan ve damgalanmış grupların, toplumun diğer kesimlerinden ayrılmak veya gizlenmek içgüdüsüyle kendilerine sözcük ve deyimlerle oluşturdukları konuşma sistemidir.

 


Argo

İlişki sözü

Ağız ögesi

Alıntı söz

Alkış


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dilin sorunlarından biri olamaz?


Sözcüklerin yanlış söylenmesi

Bazı sözcüklere yanlış anlamlar yüklenmesi

Konuşma dilinde ve yazı dilinde cümledeki ögeler arasındaki uyumsuzlukların yol açtığı anlatım bozukluklarının olması

Olur olmaz her yerde yabancı kökenli sözcüklere yer verilmesi

Konuşurların yetersizliği yüzünden dillerini gereği gibi kullanamamaları 


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde "mecazlı kullanım" söz konusudur?


Dost ile ye iç, alışveriş yapma.
Damlaya damlaya göl olur.
Bugünün işini yarına bırakma.
Akıl akıldan üstündür.
Bela geliyorum demez.