Türk Dili 1 Final 29. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Dil ve toplum arasındaki ilişki dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir


Dil ve toplum arasındaki ilişkinin bir başka görünümü de toplumsal nezakettir.

Bireylerin dili, davranışlarını etkilemez.

Dil ve toplum birbirinden bağımsızdır.

Dil ve toplum arasındaki ilişkide normlar dikkate alınmaz.

Dil kullanımını etkileyen tüm unsurlar toplumsal ağ olarak adlandırılır.


2.Soru

Başka dillerden Türkçeye kopyası olmayan tek sözcük türü aşağıdakilerden hangisidir?


adlar

sıfatlar

zamirler

zarflar

edatlar


3.Soru

Hangisi Dil etkileşiminin başta gelen nedenlerindendir?


Toplumsal olaylar

Büyük doğa felaketleri

Din

Savaşlar

Devrimler


4.Soru

Türkçeden en fazla sözcüğün geçtiği dil aşağıdakilerden hangisidir?


Sırpça

Bulgarca

Arnavutça

Macarca

Yunanca


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi deyimlerle birleşik sözler arasındaki farklardan değildir?


Deyimi oluşturan iki sözcük kesinlikle bitişik yazılmazken, birleşik sözlerin bir
kısmı bitişik yazılır.

Birleşik sözcüğü oluşturan iki sözcük arasında başka hiçbir ek ya da sözcük giremezken deyimde girebilir.

Birleşik sözcüğü oluşturan iki sözcük de değiştirilemezken, deyimi oluşturan sözcüklerden biri zaman zaman değiştirilebilir.

Anlam bakımından da bu iki yapı birbirinden farklıdır. Deyimler derin anlama
sahip yapılar iken, birleşik sözcüklerin böyle bir özelliği yoktur.

Deyimler ve birleşik sözcükleri oluşturan ikinci sözcük normal bir fiil olarak çekimlenir.


6.Soru

Türkçenin ünsüzleri genel olarak kaç grupta sınıflandırılır?


3

4

5

6

7


7.Soru

1911’de, “Yeni Lisan”düşüncesi Osmanlı Türkçesinin sonunu getirdi. Genç Kalemler dergisindeki yazılarda, İstanbul halkının konuşma diline dayanan yalın bir dil önerildi. Başlangıçta çok büyük tepkilerle karşılaşan bu görüşler zamanla birçok edebiyatçı, bilimci, düşünür tarafından benimsendi.

Aşağıdakilerden hangisi, Yeni Lisan düşüncesini başlatan iki isimdir ?


Aka Gündüz ile Mehmet Akif

Orhan Seyfi ile Yusuf Ziya

Yakup Kadri ile Faruk Nafiz

Ömer Seyfettin ile Ali Canip

Halide Edip ile Reşat Nuri


8.Soru

“U¨lkesini, yüksek istikla^lini korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır...” sözünü söyleyen Atatürk aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir?


Dış güçlerin etkisinden kurtulmak

Türkçe dilinin önemini kavratmak

Bağımsızlığımızı korumak

Türk milletini eşsiz kılmak

Yabancı dillere özentiyi azaltmak


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iyelik eki almış bir sözcüktür?


Evde

Sona

Kalemi

Sıradan

Gelecek


10.Soru

Türkçeden en fazla sözcüğün geçtiği dil, aşağıdakilerden hangisidir?


Arapça

Farsça

Sırpça

Rusça

Boşnakça


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Çoyr yazıtının özelliklerindendir?


İki kardeş arasındaki bir antlaşmadır.
MS 587-592 yıllarına tarihlenir.
Türkçe'nin ilk yazılı belgesidir.
Diğer adı, Tihanyi Vakıfnamesi'dir.
İçeriği, Nihon Şoki'ninkine benzer.

12.Soru

I Yayımlarda kaba sözlere yer verilmesi II Yayımcılığın kısır bir söz varlığıyla yapılması  Yapımcıların seçiminde Türkçeyi doğru kullanma niteliği aranması IIIYukarıdakilerden hangisi veya hangileri radyo ve televizyon yayımlarının yaygınlaşmasıyla Türkçe kullanımında görülen olumsuzlukların sebeplerindendir?


II –III

 I-II

 I-III

 Yalnız III

 Yalnız I


13.Soru

Aşağıda belirtilen atasözleri ve ifade ettikleri anlam eşleşmelerinden hangisi doğrudur?


"sona kalan dona kalır" - İklim değişikliğinden dolayı sağlığa dikkat etmek gerekir.

“bir çiçekle bahar gelmez” - Umut verici küçük bir belirti ile doyurucu sonuca ulaşılır.

"ağlamayan çocuğa meme vermezler" - Bir çaba harcamadan yalnızca tatlı sözlerle oyalamak mümkündür.

"sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer" - En kolay ve rahat yoldan yapmak varken zora sokmak yanlıştır.

"yoldan kal yoldaştan kalma" - Büyük ve zengin kişilerle dost olmayı tasarlayan kişilerin kendi yaşayışını da ona göre ayarlamak zorundadır.


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi alıntı bir sözcüktür?


ulus
yoksul
istasyon
vergi
okul

15.Soru

"İleride görmekte olduğunuz arboretum, 1912 yılında yapılmıştır." cümlesinde geçmekte olan 'arboretum' sözcüğünün Türk Dil Kurumu'nda yer alan Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?


Köprü

Müze

Cami

Ağaç Parkı

Devlet Sarayı


16.Soru

"Komisyon, sınavın son durumunu merak ediyor." cümlesinin öge sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?


Özne - zarf tümleci - yüklem
Dolaylı tümleç -özne- yüklem
Dolaylı tümleç- belirtili nesne-yüklem
Özne-dolaylı tümleç-yüklem
Özne-belirtili nesne-yüklem

17.Soru

Türkiye’nin Latin alfabesini benimsemesi aşağıdakilerden hangisi sonucunda olmuştur?


1924 yılında Türkiyat Enstitüsü kurulmasıyla

XX. yüzyılın başlarında Avrupa ve Rusya’daki Türklük bilimi çalışmalarıyla

Kutadgu Bilig’in bulunmasıyla

1926 yılında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de toplanan Birinci Türkoloji Kurultayı’nda alınan kararlarla

1931 yılında Türk Tarih Kurumu’nun kurulmasıyla


18.Soru

Kuralcı dil bilgisi nedir?


Dilin kurallarının tanımına göre dilin kullanılmasını savunan yaklaşımdır.
Kuralları olan dildir.
Sürekli kural öğrenmeyi gerektiren dildir.
İçinde farklı kültürlerin kurallarını barındıran dildir.
Belirli kurallar içinde öğrenilme zorunluluğu olan dildir.

19.Soru

Aşağıdakilerin hangisinde kısa ünlülerin uzun söylenmesine ilişkin bir yanlışlık yapılmıştır?  


Kovalamacanın ardından katil zanlısı ele geçirildi. 
Uzun yıllar karargahta görev yapmış. 
Alınan kararın iptal edilmesi gerekecek.  
Edebiyatımıza çok sayıda eser kazandırdı. 
Yiyeceklerdeki kimyasal maddeler beni korkutuyor. 

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geniz sesi ile oluşan kelimelere örnek gösterilebilir? 


Çiçek

Makas

Kablo

Yastık

Biblo