Türk Dili 1 Final 38. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bugün Türkçenin karşı karşıya bulunduğu sorunların bir bölümü onu konuşanların yaşadığı sorunlardır. Aşağıda Türkçenin sorunları ile ilgili tespitlere yer verilmiştir. Bunlardan hangisi Türkçenin kendisi ile değil, doğrudan konuşanla ilgilidir?


Türkçenin özelliklerinin yeterince kavranamaması

Türkçede bazı sözcüklerin yanlış söylenmesi

Türkçede bazı sözcüklerin yanlış yazılması

Bazı sözcüklere yanlış anlamlar yüklenmesi

Olur olmaz her yerde yabancı kökenli sözcüklere yer verilmesi


2.Soru

Ağızlar, zaman zaman ölçünlü dile sözcükler verir. Bu süreç _____ olarak adlandırılır.


Alıntılama

Ödünçleme

İç alıntılama

Lehçe

Şive


3.Soru

I. Yiğitlik II. Deyim III. Konukseverlik IV. İkileme V. Akrabalık Yukarıdaki sıralamaya bakıldığında, Atasözlerinin konuları arasında hangileri yer alır?


Yalnız I
Yalnız V
I ve II
I,III ve V
I,II,III,IV

4.Soru

Türkiye Türkçesinin de içinde yer aldığı Türk yazı dilleri, lehçeleri ve ağızlarının yayılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 


Türk dili konuşurlarının iki yüz yirmi milyona ulaştığı tahmin edilmektedir.

Türk yazı dilleri içerisinde en fazla konuşura sahip Türkiye Türkçesi, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde konuşulmaktadır. 

Türkçe, Osmanlı Devleti döneminde “halk dili” niteliğini kazanmıştır.

Çalışmak amacıyla Avrupa’nın çeşitli ülkelerine giden vatandaşlarımız Türkçenin yapısının bozulmasına neden olmuşlardır. 

Pek çok ülkede yabancı dil olarak öğretilmesi engellenmektedir. 


5.Soru

Gerçeklikte ayrılamaz olanı düşüncede ayırma gücü ne ile açıklanabilir?


Sözcük türetme gücü
Kavramları anlatabilme gücü
Soyutlama gücü
Duyguları anlatabilme gücü
Düşünceleri aktarabilme gücü

6.Soru

“Eski köprü” cümlesi aşağıdaki tamlama türlerinden hangisine dahildir?


Belirtili ad tamlaması

Belirtisiz ad tamlaması

Sıfat tamlaması

Aitlik öbeği

Ünlem öbeği


7.Soru

Üniversite reformu hangi yılda gerçekleştirilmiştir?


1930

1931

1932

1933

1934


8.Soru

Aşağıdaki ikilemelerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?


gelir gelmez

yatıp kalkıp

baştan sona

bitmez tükenmez

yalvarmak yakarmak


9.Soru

Türk Dil Kurumu, 'selfie' sözcüğü yerine 'özçekim' sözcüğünün kullanımını önermektedir. Bu durum Türkçe'nin kullanımında yaşanan sorunlardan hangisi ile ilişkilidir?


Sosyal medyada Türkçe'nin kullanımı
Yabancı sözlerin yoğunluğu
Söyleyiş bozuklukları
Konuşmada ve yazıda kısır söz varlığı
Yabancı dille öğretim

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir dil topluğunda söyleyiş, yazım ve söz varlığı gibi belirli alanlarda ortak ve resmî kabulün sağlanması olarak adlandırılmaktadır?


Ölçünleştirme

Ölçünleştirilmiş değişken 

Ölçünlü dil

Betimleyici dil

Kurallaştırılmış dil


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dile kazandırılan yabancı sözcüklerin sebeplerinden biri değildir?


Politik ilişkiler
Dini ilişkiler
Ekonomik ilişkiler
Teknolojik ilişkiler
Sınırlı ilişkiler

12.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aitlik öbeği kullanılmıştır?


Beyaz bandanalı kız oynuyordu.

Kendisine yün kazak örmüştü.

Kapının kolunu kırmıştı.

Yurttaki arkadaşlarını çağırmıştı telaşla.

Sezer'in işi çok yorucuydu.


13.Soru

Türk Dil Kurumunun verilerine göre Türkçeye en çok hangi dilden sözcük geçmiştir?


Arnavutça
İbranice
Arapça
Japonca
Fransızca

14.Soru

Yeni sözcüklerin yapımında çok kullanılan veya çok sayıda sözcükte bulunan eklere ne ad verilir?


Yapım ekleri

İşlek ekler

Türetim yapabilen ekler

Çekim ekleri

Türetim yapamayan ekler


15.Soru

Radyo ve televizyon yayımlarının yaygınlaşması, dinleme ve izleme oranlarının yükselmesi ile Türkçe'deki söyleyiş bozuklukları, cümle düşüklükleri, yanlış sözcük kullanma, Türkçenin söz varlığında bulunmayan yabancı sözcüklere yer verme, kaba dil ve argo gibi etkiler gözlemlenmiştir. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


1990 yılında başlayan özel yayımcılıkla televizyon ve radyo yayımcılarının seçimindeki niteliğin göz ardı edilmeye başlanması.
Sosyal medyadaki yabancı uyruklu vatandaşların Türkçe konuşmaya çalışması.
Radyo ve televizyon spikerlerinin diksiyon konusunda iyi bir eğitimden geçmesi.
Televizyon dizilerinde kullanılan Türkçe'nin, Türkçe'nin kurallarına uygun olması
Türkçe'nin yetersiz dil yapısı

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Eklemeli bir dil olan Türkçede bütün eklerin son ek olmasına, ön ek bulunmamasına karşın Farsçadan, Arapçadan ön ek ve edatların alıntılanmasına örnek değildir?


bî-baht

na-mert

hem-cins

hikâye-i garibe

la-mekân


17.Soru

Dilde yaşanan etkilenme insanların günlük hayatlarını da dolaylı yoldan etkiler. Aşağıdakilerden hangi durum bu etkilenmeye bir örnek verilemez?


Fast food tarzı beslenmeyle insanların yeme alışkanlıklarının değişmesi

Resiedencelarda yaşamın yayılmasıyla komşuluk ilişkilerinin olumsuz etkilenmesi

Kullanım kılavuzlarında Türkçeye yer verilmemesi sonucu ticari hayatta dilimizin değer kaybetmesi

İnsanların marka ve yabancı ürünlerin tutsağı haline gelmeleri

Borsanın değer kaybedip düşüşe geçmesi


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe kökenli sözlerde bulunmaz?


G Harfi

K Harfi

J harfi

L harfi

Y harfi


19.Soru

Türk Dil Kurumunun yabancı kökenli sözlere önerdiği karşılıklardan hangisi aşağıda doğru olarak eşleştirilmiştir?


Anchorman – ağaç parkı

Mortgage - bezdiri

Arboretum – köprü yol

Selfie - özçekim

Viyadük – ayaküstü


20.Soru

I. Birden fazla sözcük bir araya getirilir. II. Devrik cümle yapısında değildir. III. Belirli kurallarla bir araya getirilen sözcüklerden oluşur. Sözcük öbekleriyle ilgili yukarıdakilerden hangisi söylenebilir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve III

I ve II