Türk Dili 1 Final 41. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  1. Köktürk
  2. İbrani
  3. Grek
  4. Soğut
  5. Brahmi

 Yukarıda verilen alfabelerden hangileri inanç sisteminin etkisiyle Türkler tarafından kullanılmış alfabelerden­dir?


I-II-III

I-II-IV

II-III-V

II-IV-V

III-IV-V


2.Soru

Birden çok sözcüğün cümle içinde tek işlevle kullanılacak şekilde bir araya getirilerek belirli kurallar içinde yan yana dizilmesinden oluşan yargısız dil birimlerine ne ad verilir?


Sıfatlar

Cümleler

Bağlaçlar

Sözcük öbekleri

İkilemeler


3.Soru

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ünlü türemesi vardır?


biricik

küçücük

sıcacık

yüksek

minicik


4.Soru

Türkçeye, yabancı dillerin etkisi aşağıdaki dillerden hangisiyle başlamaz?


Çince

Sanskritçe

Japonca

Soğdca

Hintçe


5.Soru

Yardıma gelecekleri beklerken yavaş hareket etmeyi öğütleyen atasözü ağağıdakilerden hangisidir?


“Endik üme evlikni ağırlar”

“Bir karga birle kış kelmes”

“kişi sözleşi yılkı yıdlaşu”

"tag tagka kavuşmas, kişi kişige kavuşur"

"kanıg kan birle yumas"


6.Soru

Toplumların hayatın akışı içerisinde oluşan bilge yönlerini, kazandıkları deneyimleri, dünyaya bakışlarını, anlatım yeteneklerini yansıtan ve çok uzun süre düşünce dünyasında yaşamaya devam edebi^len kalıplaşmış sözlere ne ad verilir?


Atasözü

Deyim

Argo

İkileme

Kargış


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçede ikili çokluk bulunmamasına, bu durumun sayı sıfatlarıyla kurulan tamlamalarla ifade edilmesine karşın Arapçadan ikili çokluk biçimin de alıntılanmasına örnektir?


kütüb

şuara

devleteyn

eytam

memurin


8.Soru

Türkçenin söz dizimi özelliklerini etkileyen yabancı dilden etkilenmeye örnek olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?


Salih Kebabchi
Rainbow Kasabı
Gönül Berberi
Eczane Derman
Yoğurtlu Köfte

9.Soru

"Alkış", eski dilde dua; "kargış" ise beddua anlamlarına gelmektedir. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? 1. Ağ sakallı baban yeri uçmağ olsun. 2. Kanatların uçları kırılmasın. 3. Akar iken akmaz olsun. 4. Yerli kara dağların yıkılmasın.


1. Alkış 2. Alkış 3. Alkış4. Kargış
1. Alkış 2. Alkış3. Kargış4. Alkış
1. Kargış 2. Alkış3. Kargış4. Alkış
1. Alkış 2. Kargış3. Kargış4. Alkış
1. Kargış2. Alkış 3. Alkış4. Alkış

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin bilim dili olmasının önündeki engellerden biri değildir?


Pek çok bilim dalında Arapça sözlerden türetilmiş terimlerin olması
Öğretim üyelerinin türkçe kitaplar ve makaleler yazması
Öğrenim dili olarak Fransızcanın kullanılması
Bilim terimlerinin latince kökenli isimlerden alıntılanması
Bilimsel araştırmaların yabancılar tarafından keşfedilip adlandırılması

11.Soru

Bir ad/ad soylu sözcük ve onu izleyen çekim edatının bir araya gelmesi ile oluşan sözcük öbeğine ne ad verilir?


Ünvan öbeği

Sayı öbeği

Bağlama öbeği

Tekrar öbeği

Edat öbeği


12.Soru

"Stres sizi yönetmesin, siz stresi yönetin." Yukarıdaki cümle hangi cümle yapısına örnektir?


Emir cümlesi

 Ünlem cümlesi

Soru cümlesi

Olumsuz cümle

Olumlu cümle


13.Soru

Kişinin konuştuğu dil ile o kişinin dünyayı nasıl algıladığı ve nasıl davrandığı arasında sistemli bir ilişki olduğu görüşü aşağıdakilerden hangisidir?


Safir-Whorf varsayımı
Ding-dong kuramı
Güneş dil kuramı
Lingua franca
Ölçünlü değişke

14.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi edilgen çatılıdır?


Ahmet çamaşırlarını haftasonu teyzesine yıkatırdı.
Kütüphanenin rafları yeniden boyandı.
Polisi gören eylemciler dört bir yana kaçıştı.
Her sene aynı yerde buluşmak için sözleştiler.
Kardeşler babalarından kalan mirası eşit şekilde paylaştı.

15.Soru

I. Yaşanan söz varlığıyla birlikte tarihsel söz varlığının bütünüyle ortaya konulması. II. Halk ağzındaki sözlerin derlenmesi. III. Yeni kavramları karşılamak üzere sözcük ve terim türetme çalışmalarının yürütülmesi. IV. Anlatım gücünü gösterecek dil bilgisi ve dil bilimi araştırmalarının gerçekleştirilmesi. V. Eğitim düzeyi ile dilin kullanımı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Dillerin değerlendirilmesinde, yukarıdaki ölçütlerin hangileri ele alınmalıdır?


I, II, III
I, II, III, IV
I, II, III, V
II, III, V
III, IV, V

16.Soru

Türkçenin bilim dili olarak gelişmesi uğrunda önemli kararlar alınarak uygulama alanına sokulması hangi aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleştirilmiştir?


1923 - Cumhuriyet'in İlanı

1908 - II. Meşrutiyet

1933 - Üniversite Reformu

1932 - Köy Enstitülerinin Kurulması

1945 - II. Dünya Savaşı'nın sona ermesi


17.Soru

Anlatıma açıklık kazandıran ve renk katan söz varlığı ögelere ne ad verilir?


Atasözü

Deyim

Ön Söz

Son Söz 

Sonuç


18.Soru

I. Öğretim üyelerinin Türkçe ders malzemesi sağlama zorunluluğu. II. Öğretim üyelerinin Türkçe kitaplar, makaleler yazması. III. Bilimin Türkçe yapılması. IV. Yabancı uyruklu öğretim üyelerinin üç yıl içinde Türkçeyi öğrenme zorunluluğu. Yukarıdakilerden hangileri, 1933 yılında yapılan üniversite reformunda alınan kararlardır?


I, II
II, III
III, IV
I, II, III
I, II, III, IV

19.Soru

Türk Dil Kurumunun 2011 yılında yayımladığı on birinci baskı Türkçe Sözlük’te madde başı ve madde içi
toplam kaç adet sözcük bulunmaktadır?


92.290

92.291

92.292

92.293

92.294


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anlatım gücünü artırmak, anlamı pekiştirmek, kavramı zenginleştirmek amacıyla aynı ya da benzer sözcüklerin tekrar edilmesine verilen addır?


İkileme
Birleşik sözcük
Türetme
Deyim
Atasözü