Türk Dili 2 Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki maddelerden hangisi eleştirel okumayla örtüşmez?


Eleştirel düşünmeyi gerektirir.
Farklı bakış açıları dikkate alınmalıdır.
Konuya önyargılı yaklaşılmalıdır.
Dili doğru kullanma becerisiyle ilgilidir.
Yazarın iç dünyasını anlayabilmelidir.

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde iki nokta yanlış kullanılmıştır?


Düşümde gördüm: Ne kadar uygarlık varsa hepsinde birden yaşıyorum.

Çakırcalı: “Gelme Hüsnü Efendi. Yazık olur sana. Aramızda tuz ekmek var. Gelme!”

18 : 2 = 9

Anadolu Üniversitesinin genel ağdaki adresi: http://anadolu.edu.tr

Ayşe’nin: Murat’ın, Selma’nın, Ali’nin okumadığı kitapları okuması şaşırtıcıydı.


3.Soru

Seçeneklerden hangisi dinleme sürecini etkileyen konuşmacı temelli bir faktördür?


Ses tonu
Ön yargı
Işık
Isı
konfor

4.Soru

Bir sesi başka seslerden ayırmamızı sağlayan fiziksel niteliğe ne ad verilir?


Pes

Tiz

Tını / Renk

Vurgu

Sıklık / Frekans


5.Soru

Bir ulusun başından geçen olayları, savaşları, büyük göçleri, ayaklanmaları, toplumla ilgili sorunları, olağan üstü olayları ve bu tür olaylarda kahramanlık gösterenleri, yurt sevgisini coşkulu bir dille anlatan şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?


Lirik şiir

Pastoral şiir

Epik şiir

Didaktik şiir

Satirik şiir


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Tragedyanın başlıca niteliklerindendir? 1.Konusunu tarihten ve mitolojiden alması 2. Erdemin ve ahlaksal değerlerin ele alınması 3. Kahramanlarının sıradan insanlar yerine seçkin ya da olağanüstü kişiler olması 4. Durumların gülünç yönlerini genellikle eleştirel bir bakış açısı ile ele almak


1,2,3
2,3,4
1,2,4
2,4
1,2,3,4

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dinleme sürecinin aşamalarından biri değildir?


İşitme
Dikkate alma
Anlamlandırma
Soru-cevap
Tepki verme

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dinleme sürecinin etkileyen
faktörlerden kaynak (konuşmacı) temelli faktörlerdendir?


Isı

Dikkat

Işık

Ön yargı

Konuşma bozuklukları


9.Soru

Eleştirmenin değerlendirmek için ele aldığı yapıtı özellikle sanatçının varlığını ölçü alarak yaptığı eleştiri türü aşağıdakilerden hangisidir?


Sanatçıya dönük eleştiri

Yapıta dönük eleştiri

Okura dönük eleştiri

Topluma dönük eleştiri

Çözümleyici eleştiri


10.Soru

Seçeneklerden hangisi sanatsal yazı türlerine örnek gösterilemez?


Şiir
Öykü
Bildiri
Roman
Tiyatro

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde düzeltme işareti (^) diğerlerinden farklı bir amaçla kullanılmıştır?


rüzgâr

hâl

kâr

âşık

vâris


12.Soru

Metnin tamamını okumadan, sözcükler üzerinde durmadan, bir konu hakkında genel bilgiler edinmek için yapılan okuma türü seçenektekilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Sessiz okuma
Göz atarak okuma
Tahmin ederek okuma
İşaretleyerek okuma
Sesli okuma

13.Soru

Konuşmacının sıklıkla duraklaması, boğazının gıcıklanması, her cümlesinin adeta koşudaki bir engel gibi önünde durması şeklinde kendini gösteren üslup çeşidi hangisidir?


Ağır üslup
Delil üslubu
Vaiz üslubu
Çekingen üslup
Çenebaz üslup

14.Soru

insanları, bir konu üzerinde düşündürmeyi, tartışmayı, bu yolla gerçeklere ulaştırmayı amaçlayan yazı türlerine ne denir?


düşünce yazıları
konferans
yazılı anlatım
metin anlatımı
sempozyum

15.Soru

Aşağıdaki kaynakça yazımlarından hangisi doğru olarak yazılmıştır?


Özdemir, Nebi (2012). Kültür Ekonomisi ve Yönetimi. Ankara: Hacettepe Yayınları.

Maviş, İ., Tunçer, A., Selvi, S. Gelişimsel ve Edinilmiş Dil Bozukluklarında Terapi Uygulamaları. (2017). Ankara: Detay Yayıncılık

Buran, A., Oğraş, Ş,. Elazığ İli Ağızları, (2003), Elazığ: Aktan Yayınları

Özdemir, Nebi, Kültür Ekonomisi ve Yönetimi. (2012). Ankara: Hacettepe Yayınları

Buran, A., ve Oğraş, Ş,. Elazığ İli Ağızları, (2003), Aktan Yayınları: Elazığ


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okuma ve dinleme eylemlerinin ortak özelliklerinden değildir?


İkisi de konuyla ilgili hazırlanmayı gerektirir.
İkisi de anlama becerisinin temel bileşenidir.
İkisinde de zihnin ve beynin sorunsuz işlemesi gerekir.
İkisi de alıcı dil etkinliğidir.
İkisinde de bulunulan ortamın niteliği önemlidir.

17.Soru

I- Konuşmacı, konuşma yapacağı konuyla ilgili gerekli temel ve akademik bilgiye sahip olmalıdır.
II- Konuşmacı, konuşmanın süresini, mantıksal düzenini ve verebileceği örnekleri önceden planlamalıdır.
III- Konuşma yapılırken sesler doğru çıkarılmalı, hedef kitlenin yapısı da göz önünde bulundurularak anlaşılır kelimeler kullanılmalıdır.
IV- Konuşmacının, görsel ve işitsel materyaller kullanması konuşanın daha etkili olmasını sağlar.
Yukarıda verilen açıklamalar güzel, doğru ve etkili bir konuşmanın temel niteliklerinden hangileriyle eşleşir?


I-Açıklık, II-Doğallık, III-İnandırıcılık, IV-Yöntem ve plan

I-İlginçlik, II-Ön çalışma, III-Açıklık, IV-Konuşmayı destekleyen yardımcı unsurlar

I-Konuşmacının bilgi ve donanımı, II-Yöntem ve plan, III-Açıklık, IV- Konuşmayı destekleyen yardımcı unsurlar

I- Üslup, II-Açıklık, III-konuşmacının bilgi ve donanımı, IV-Doğallık

I-Yöntem ve plan, II-Üslup, III-Doğallık, IV-İnandırıcılık


18.Soru

I. Karar yazısının başına sırasıyla tarih, gün, karar numarası, oturum saati ve yeri yazılır. II. Giriş bölümünde toplantının gündemi ve konu belirtilir. III. Üyelerin konuya ilişkin görüşleri ve tartışma sonuçları maddeler halinde yazılır. IV. Kararın sonuna sadece toplantı başkanın adı yazılır. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri karar yazısı yazılırken dikkat edilmesi gereken hususlar arasındadır?


I
I, II
I, II, IV
I, II, III
I, II, III ,V

19.Soru

Aşağıdaki okuma ve dinleme süreciyle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?


Her ikisi de alıcı dil etkinliğidir.
İlgi ve istekler her iki bileşende de ortak etkenlerdir.
Çevresel koşullar, her iki bileşen için de önemlidir.
Okuma anlama, dinleme ise anlatma sürecini etkiler. 
Her ikisi de zihnin anlama süreciyle ilgilidir.

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kimseyi, düşünceyi, durumu açık ya da kapalı biçimde iğneli bir dille eleştirme yönü ağır basan şiir türlerinden biridir?


Lirik şiir
Epik şiir
Satirik şiir 
Didaktik şiir
Pastoral şiir