Türk Dili 2 Final 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişme bölümünün özelliklerinden biridir?


Okuyucuyu yazıya bağlar.

Düşünceye dayalı anlatımlarda ana düşüncenin ifade edildiği yerdir.

Konuyla ilgili örnek verilen yerdir.

Her paragrafta aynı uzunluktadır.

Okuyucunun üzerinde etki bırakan bölümdür.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pekiştirme sıfatlarına örnektir?


Hızlı hızlı
Kopkoyu
Düşe kalka
Eğri büğrü
Defter mefter

3.Soru

“Dinleyicinin sözlü tepkide bulunmadan, sessizce dinleme etkinliğinde bulunması” hangi tür dinlemeyi tanımlar?


Aktif dinleme
Pasif dinleme 
Empatik dinleme
Yaratıcı dinleme
Amaçlı dinleme

4.Soru

Sorgulayıcı dinleme ile eleştirel dinleme arasındaki fark aşağıdakilerden hangisinden doğru verilmiştir?


Eleştirel dinleme; konuşanı eleştirmeyi, sorgulayıcı dinleme; dinleneni eleştirmeyi amaçlar
Eleştirel dinleme; dinleneni eleştirmeyi, sorgulayıcı dinleme; konuşanı eleştirmeyi amaçlar
Eleştirel dinleme; dinleneni değerlendirme amaçlı eleştirmeyi, sorgulayıcı dinleme; dinlenenin içinden ilgi ve ihtiyaca yönelik öğelerin seçilmesini amaçlar
Eleştirel dinleme dinleneni değerlendirme amaçlı eleştirmeyi, sorgulayıcı dinleme dinlenenin mantıksal sorgusunu yapmayı amaçlar
Eleştirel dinleme; anlatılanların tutarlılığını sorgulamayı, sorgulayıcı dinleme; konunun tarafsız bakış açısıyla ele alınıp alınmadığını sorgulamayı amaçlar

5.Soru

Bilim ve sanat alanlarInda genel veya belirli bir tema etrafInda sunum yapmak üzere bir araya gelen alan uzmanlarInIn topluluk karşısında gerçekleştirdikleri konuşma türüne ne denir?


Forum
Sempozyum
Kurultay
Açık oturum
Münazara

6.Soru

"Dinlenenlerin çok yönlü bakış açısıyla tarafsız bir şekilde ele alındığı, sorgulandığı, değerlendirildiği, karşılaştırmaların yapıldığı" hangi tür dinlemeyi tanımlar?


Seçici dinleme
Sorgulayıcı dinleme
Empatik dinleme
Not alarak dinleme
Eleştirel dinleme

7.Soru

Aşağıdakilerin hangisinde pekiştirme sıfatının yazımı yanlıştır?


Tüm uğraşlarımın sonucunda elde ettiğim koskoca bir hiç olmuştu.

Bir türlü susmasını beceremiyor, ikidebir öğretmeninin sözünü bölüyordu.

Pespembe güller kokusuyla herkesi büyülüyor, odaya bahar getiriyordu.

Dosdoğru eve gel, sakın geç kalma!

Teslim olun, etrafınız çepeçevre sarıldı.


8.Soru

Aşağıdakilerden hangileri içerdikleri konulara göre ayrılan şiir türü örneklerindendir? 1. Lirik 2. Epik 3. Pastoral 4. Dramatik


Yalnız 1
Yalnız 1,4
1,3,4
2,3,4
Hepsi

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hazırlıklı konuşma türlerinden birisi değildir?


İş görüşmesi
Nutuk
Toplantı
Konferans
Forum

10.Soru

17.yy. Fransız yazarı Moliere’in "Cimri, Hastalık hastası" oyunları hangi komedi türüne dahildir?


Töre
Entrika
Romantik
Karakter
Kahramanlık

11.Soru

Bilim, sanat, siyaset, spor vb. alanlarının herhangi birinde tanınmış kişilerin, kendi yaşamını anlattığı yazı türüne ne denir?


deneme
otobiyografi
eleştiri
makale
tez

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi temel dil becerilerinden biri değildir?


Dinleme
Konuşma
Görme
Yazma
Okuma

13.Soru

7. Önceden belirlenen bir konuda karşıt iki görüşün izleyiciler önünde tartışıldığı konuşma türü hangisidir?


Münazara
Seminer
Kurultay
Açık oturum
Sempozyum

14.Soru

I.Metnin ana ve ara başlıkları arasında ilişki kurmak
II.Metni klasik müzik eşliğinde okumak
III.Metnin konusunu belirlemek
IV.Metin yazarının bakış açısını belirlemek
Hangileri okuma sürecinde metnin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak, okuduğunu anlamayı destekleyecek, anlama hızını artıracak çalışmalardandır?


I-II

II-IV

I-II-III

II-III-IV

I-III-IV


15.Soru

Dinlenenlerin çok yönlü bakış açısıyla tarafsız bir şekilde ele alındığı, değerlendirildiği, birbirleriyle karşılaştırıldığı dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?


Eleştirel dinleme
Pasif dinleme
Seçici dinleme
Not alarak dinleme
Empatik dinleme

16.Soru

Bilimsel yazı stili hangi formatta olmalıdır?


IMRAD
İtalik
11 punto
Herhangi bir stilde olabilir.
Üniversitenin isteğine göre belirlenir.

17.Soru

1- Aşağıdakilerden hangisi okumanın temel ilkelerinden değildir?


Okuma anlam kurma sürecidir.
Okuma akıcı olmalıdır.
Kişi okumaya güdülenmelidir.
Okuma dönemsel olmalıdır.
Okuma yaşam boyu devam etmelidir.

18.Soru

Hangisi hemen her tür sözlü iletişim ortamında
bireyin ortak kurallar arasında yer almaz?


İçten olunmalıdır.

Küçük düşürücü davranışlardan kaçınılmalıdır.

Beden diline özen gösterilmelidir.

Yerli yersiz özel meseleleri konu yapmaktan
kaçınılmalıdır.

Bireylerin hataları gözlemlenmeli ve her fırsatta
dile getirilmelidir.


19.Soru

I- Olay ağırlıklı değildir.
II- Serim düğüm çözüm aşamalılığı vardır.
III- Bu tür öykülerde okur, günlük yaşamdan seçilmiş değişik durumlarla karşılaşır.
IV- Entrikalar ve çatışmalar yer alır.
Yukarıda durum öyküleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnız II

Yalnız III

I ve III

II ve IV

I ve IV


20.Soru

Yazılı kompozisyonla ilgili, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


Konunun sınırlandırılması, kompozisyon yazmada izlenecek adımlardan biridir.
Her şey, yazılı kompozisyonun konusu olabilir.
Kompozisyonda, konunun türlü yönlerden ele alınması gerekir.
Kompozisyonda, etkili yazmak için deyimlerden yararlanılabilir.
Kompozisyonda, biçimden çok içerik önemlidir.