Türk Dili 2 Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Türkçenin yazım kurallarının oluşması sürecinde basılan İmla Lügatı hangi yıl basılmıştır? 


1923

1924

1926

1928

1930


2.Soru

Aşağıda verilen düşünce yazısı türlerinden hangisinin açıklamasında bir yanlışlık yapılmıştır?


Anı; kişilerin yaşadıkları önemli olayları, duyguları ve düşüncelerini kendi bakış açısına göre günü gününe yazdıkları yazılardır.

Gezi yazısı, yazarın gözlem ve bilgiye dayalı olarak gezip gördüğü yerleri çeşitli yönleriyle, özenli bir anlatımla yansıttığı yazılardır.

Söyleşi, yazarın kendi eğilimleri doğrultusunda seçtiği herhangi bir konu hakkındaki görüşlerini, konuşma doğallığı içinde, senli benli bir dil kullanarak, anlattığı yazılardır.

Fıkra, gazete ve dergilerde yayımlanan belgelendirme ve kanıtlama gereği duyulmadan günlük olayları, ülke sorunlarını veya yazarın bir konu hakkındaki görüşlerini çeşitli yönlerden inceleyen ve yorumlayan kısa yazılardır.

Röportaj, tanınmış kişiyi yeri veya sanat dalını geniş okur kitlelerine, kendi görüş ve düşünceleriyle birleştirerek araştırma, inceleme yoluyla tanıtan, ayrıntılı bilgi veren yazılardır.


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, metni yeniden yapılandırarak sorgulama, yorumlama vedeğerlendirme işlevini yerine getiren bir eylemdir?


Özetleme
Eleştirel okuma
Seçici dinleme
Tanımlama
Öznel açıklama

4.Soru

Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Paşa hangi türün öncülerindendir?


Makale

Deneme

Fıkra

Eleştiri

Röportaj


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okuma anlama sürecinin özelliklerinden biri değildir?


Ön bilgiler
Anlama
Etkin bir süreç
Düşünme
Yazma süreci

6.Soru

Aşağıdakilerin hangisinde düzeltme işaret “^” yanlış yerde kullanılmıştır?


kâğıt parçası

kâr tanesi

lodos rüzgârı

kâmil insan

dergâh önü


7.Soru

Adını bir enstrümandan alan , duyguları coşkulu bir dille anlatan şiir türü seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Didaktik
Epik
Dramatik
Pastoral
Lirik

8.Soru

Bir ulusun başından geçen olayları, savaşları, büyük göçleri, ayaklanmaları, toplumla ilgili sorunları, olağan üstü olayları ve bu tür olaylarda kahramanlık gösterenleri, yurt sevgisini coşkulu bir dille anlatan şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?


Lirik şiir

Pastoral şiir

Epik şiir

Didaktik şiir

Satirik şiir


9.Soru

"Sesleri doğru çıkarmak, yine o sesleri sözcüklere dönüştürürken doğru boğumlamak, sözcükleri cümlelere dönüştürürken iletilmek istenen mesaja göre doğru vurguları yapmaktır. İletilmek istenen mesajın anlamı bakımından karmaşıklıktan kaçınılır."Yukarıdaki ifade doğru güzel ve etkili konuşmanın özellikleirnden hangisini tanımlamaktadır?


İnandırıcılık
Doğallık
Üslup
Vurgu
Açıklık

10.Soru

I- Özel mektup
II- Kapalı mektup
III- Edebi mektup
IV- Dilek mektubu
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri mektup grupları arasında yer alır?


Yalnız II

Yalnız III

I ve IV

I ve III

II ve IV


11.Soru

Yazarın metinde yer vereceği kaynakta okuduğu bilgileri kendi anlatımı ile ifade etmesine ne ad verilir?


Doğrudan aktarım

Kaynak gösterme

Dipnotlu kaynak gösterme

Dolaylı aktarım

Paragraf içi kaynak gösterme


12.Soru

I. Konuşma sırasında diğer bireyleri küçümseyen, küçük düşüren söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.II. Sözlü iletişimin her aşamasında; sorulan sorularda veya sorulara verilen cevaplarda, üzüntünün veya mutluluğun paylaşıldığı durumlarda içten olunmalıdır.III. Konuşma sırasında diğer bireylerin yaşı, cinsiyeti, statüsü gözetilmeli, seçilen ifadelere, üsluba ve iletişimde çok önemli yeri olan beden dilinin kullanımına özen gösterilmelidir. IV. Diğer bireylerin hatalarını gözeten ve her fırsatta dile getiren, buna bağlı olarak da diğer bireyleri daima uyarma eğilimde olan söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır. Yukarıdaki seçeneklerden hangileri sözlü iletişim ortamında bireyin uyması gereken kurallardandır?


Yalnız II
II ve III
I ve II
I, III ve IV
I, II, III, IV

13.Soru

I. İşitilebilirlik
II. Esneklik
III. Akıcılık
IV. Hoşagiderlik
Hangi seçenekte doğru, güzel iyi bir sesin sahip olması gereken temel özelliklerin tamamı verilmiştir?


Hiçbiri

I-II-III

I-III-IV

II-III-IV

I-II-III-IV


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dünyada geçerliliği olan yazım stillerinden biridir?


DCF
APA
AAA
BBB
BNM

15.Soru

Aşağıda verilen üslup çeşitlerinden hangisinde cümleler uzun olup içeriğinde eğlenceli unsurlar barındırmaz?


Övünme üslubu

Ağır üslup

Hissi üslup

Ziyafet üslubu

Çekingen üslup


16.Soru

Bir sesi başka seslerden ayırmamızı sağlayan fiziksel nitelik nedir?


Üslup
Tını/Renk
Pes ve Tiz Ses
Vurgu
Ezgi

17.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’de’’ nin yanlış yazılmasından kaynaklanan bir yazım yanlışı bulunmaktadır?


Yurtta öğrencilerle birlikte birkaç öğretmende varmış.

Çok kızıp da yanlış bir şey yapmandan endişe ediyorum.

Bakanlık, Cuma gününü de bayram tatiline eklemiş.

Yepyeni bir hizmet ya da mal üretmek için düşünmeye başlamışlar.

Ben olacakları önceden söyledim de dinleyen kim?


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dünyada kabul görmüş yazım stillerinden olan Amerikan Psikoloji Birliği'nin kısaltmasıdır?


APP
APC
APV
APA
ACV

19.Soru

Yazarın konuyu hoşça vakit geçirtme amacıyla kaleme
aldığı izlenimi yaratan, içten bir söyleyişin hakim olduğu
deneme türü aşağıdakilerden hangisidir?


Klasik Deneme

Edebi Deneme

Felsefi Deneme

Eleştirel Deneme

İzlenimsel Eleştirel Deneme


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri dünya romanına yön veren Amerikan edebiyatçılarındandır? 1. James Joyce 2. Mark Twain 3. John Steinbeck 4. Jack London


1,3,4
2,3,4
1,2,3
2,3
1,2,3,4