Türkiye Ekonomisi Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I- Tarımsal üretim seviyesini ve verimliliği artırmak, sektörün gelişme hızını sürdürülebilir kılmak

II- Tarımsal üretimde mümkün olduğunca kendine yeterli bir düzeye ulaşmak ve toplumun dengeli bir şekilde beslenmesini sağlamak

III- Tarıma dayalı sanayinin, tarımsal girdi ihtiyacını yurt dışından karşılamak

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kalkınma planlarında tarım politikaları ile gerçekleştirilmek istenen amaçlar arasındadır? 


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

I ve III

II ve III


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mahalli idareler bütçeleri kapsamında değerlendirilmez?


Elektrik dağıtım şirketleri

Su ve kanalizasyon idareleri

İller bankası

Belediyeler

İl özel idareleri


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  “Temel fiyatlar üzerinden çıktı ile alış fiyatı üzerinden ara tüketim (ham madde ve diğer ara girdiler) arasındaki fark” ifadesine aittir?


Gayri Safi Katma Değer
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
Gayri Safi Milli Hasıla
İşgücü 
İstihdam

4.Soru

Türkiye'deki işgücü piyasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


2000-2012 döneminde istihdamda tarımın payı hızla azalmıştır.
2000-2012 döneminde hizmetler sektörünün istihdamdaki payı yükselmiştir.
Türkiye'de kırsal kesimdeki işsizlik oranı kentlerdeki işsizlik oranından daha yüksektir.
İşgücüne katılım oranı düştükçe, bağımlılık oranının yanı sıra işsizlik de artmaktadır.
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde genç bağımlılık oranı daha fazladır.

5.Soru

Türkiye’de hayvancılık faaliyetleri ile üretilen et ürünlerinin büyük çoğunluğu aşağıdaki hayvan tiplerinden hangisine aittir?


Sığır
Koyun
Keçi
Manda
Tavuk

6.Soru

Yukarıda tabloya göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?


Sağlık sektörüne en düşük bütçe 2010-2012 yılları arasında ayrılmıştır.

2002-2004 yıllar arasında eğitim ve savunmaya ayrılan bütçe birbirine eşittir.

Türkiye bütçesinde savunma her zaman en yüksek payı almıştır.

Eğitime en yüksek pay 1992-1994 yılları arasında ayrılmıştır.

2008-2010 yılları arasında savunmaya sağlıktan daha fazla pay ayrılmıştır.


7.Soru

Dünya genelinde ticareti yapılan kaç maden Türkiye’de bulunmaktadır? 


90
77
81
45
67

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tarım politikaları ile gerçekleştirilmek istenen amaçlar arasındadır?


Tarımsal üretim seviyesini ve verimliliğini artırmak
Tarımsal nüfusun kente göçünü hızlandırmak
Tarım sektörünün toplam üretimdeki payını düşürmek
Tarım sektöründe ar-ge harcamalarını sınırlamak
Tarıma dayalı sanayinin hammaddesini ithalatla karşılamak

9.Soru

Toplam tahıl üretiminin yaklaşık %60'ını aşağıdakilerden hangisi oluşturmaktadır?


Arpa

Buğday

Mısır

Çavdar

Çeltik


10.Soru

Ülke nüfusunun çalışma çağındaki nüfusu için kullanılır ve 15-64 yaş arasındaki bireylerden oluşan gruba ne ad verilir?


Genç nüfus 

Aktif nüfus

Optimal nüfus 

Kurumsal olmayan nüfus 

Kurumsal nüfus


11.Soru

Lorenz eğrisi ile köşegen (mutlak eşitlik doğrusu) arasında kalan alanın, köşegenin (mutlak eşitlik doğrusunun) altında kalan
toplam alana oranlanmasıyla elde edilen değer aşağıdakilerden hangisidir?


Yüzdelik hanehalkı/fert grupları

Yüzde paylar analizi

Gelir payı

Gini katsayısı

Yüzde payları göstergesi


12.Soru

Eğitim aşağıdakilerden hangisini doğrudan etkiler?


Beşeri sermayenin gelişmesini sağlar.
İhracatı arttırır.
İthalatı arttırır.
Rezervleri arttırır.
Savunmayı güçlendirir.

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki tarımsal işletmelerin sahip olduğu ortama arazi büyüklüğünü göstermektedir?


24 hektar

6 hektar

12 hektar

22 hektar

54 hektar


14.Soru

Kamu mülkiyetindeki ekonomik kuruluşların yönetim ve mülkiyetinin özel sektöre devredilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


Kamulaştırma
Rekabet
Piyasa
Özelleştirme
Toplumlaştırma

15.Soru

Belirli bir mal ve hizmet sepetinin satınalınması için gereken ulusal para tutarlarının birbirine oranı şeklinde hesaplanmakta olan gelire ait yöntem aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


Harcamalar yönüyle GSYH
Gelir yönüyle GSYH
Üretim yönüyle GSYH
GSYH zimni deflatörü
Satın Alma Gücü Paritesi

16.Soru

Aşağıdaki kurumlardan hangisinin kurulması ile nüfusun tamamına eşit, kolay ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunumunu amaçlayan genel sağlık sigortası sisteminin oluşturulması hedeflenmiştir?


İşçi Sigortaları Kurumu
Sosyal Güvenlik Kurumu
Emekli Sandığı
Sosyal Sigortalar Kurumu
Bağ-Kur

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi her çağda gelir eşitsizliği ile birbirini besleyen diğer toplumsal sorundur?

 


Tarımda yeterli gelişimin sağlanamaması

Bilinçli tüketicinin olmaması

Sanayi sektörünün önde gitmesi

Devletin toplumun her kesimine yeterli hizmet götürememesi

Yoksulluğun baş göstermesi


18.Soru

Nüfus ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi mutlak doğrudur? 


Ülke nüfusu ekonominin işgücü kaynağını oluşturur. 

Günümüzde Türkiye’de nüfus sayımı de facto yönteme göre yapılmaktadır. 

 Nüfus artışının yüksek olması demografik yatırımların azalmasına neden olur.

Türkiye’de genç nüfusun toplam nüfus içindeki payı giderek artmaktadır. 

Genç nüfusun yüksek oranda olduğu Türkiye’de tasarruf eğilimi yüksektir


19.Soru

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk bütçesi hangi yıl yapılmıştır?


1923
1924
1926
1928
1930

20.Soru

Türk tarım sektörü içerisinde tahıllar dışındaki diğer bitkisel ürünlere bakıldığında; üretim miktarları bakımından aşağıdakilerden hangisi en büyük değere sahiptir?


Patates

Pamuk

Şeker pancarı

Ayçiçeği

Kuru baklagiller