Türkiye Ekonomisi Final 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İngiliz ve Fransız iktisatçılar Colin Grant Clark ve Jean Fourastie, ekonomideki sektörleri altında toplamışlardır?


İki sektör
Üç sektör
Dört sektör
Beş sektör
Altı sektör

2.Soru

2000'li yıllarda aktifler ve pasiflerdeki para ikamesinın azalmasının nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?


Enflasyonun artması

Kurun istikrarsızlaşması

TL'nin güçlenmesi

Yabancı sermaye girişinin azalması

Kredi faiz oranlarının yükselmesi


3.Soru

Türkiye’de ödemeler bilançosu verilerini hangi kurum hazırlamaktadır?


Hazine Müsteşarlığı
Dış ticaret Müsteşarlığı
Sermaye Piyasası Kurulu
Merkez Bankası
Maliye Bakanlığı

4.Soru

Mali hizmetler kaç ana başlıktan oluşur?


İki
Üç
Dört
Beş
Altı

5.Soru

Türkiye ekonomisinde cari işlemler hesabındaki açığın temel kaynağı nedir?


Dış ticaret işlemlerinden (mal dengesinden) doğan açık

Kur farklarından doğan açık

Hizmetler ticaretinden doğan açık

Yurt içi yerleşikler ile yurt dışı yerleşikler arasındaki farktan doğan açık

Ülkeler arasında bağış ve hibe şeklinde yapılan işlemlerden doğan açık


6.Soru

Aşağıdaki sektörlerden hangisinin ekonomi içindeki yeri ve büyüklüğü ülkenin gelişme sürecindeki temel göstergelerinden biridir?


Madencilik

Tarım sektörü

Eğitim sektörü

Hizmet sektörü

İmalat sektörü


7.Soru

2010 yılı itibariyle toplam tarım alanı içerisinde en düşük paya aşağıdaki alanlardan hangisi sahiptir?


Orman alanı
Çayır ve mera arazisi
Nadas alanı
Sebze bahçeleri alanı
Meyve-Zeytin–Bağ alanı

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Dördüncü Sanayi Devrimi'nin dört ana kavramından biri değildir?


Makroekonomik ortam

Esneklik

Çeviklik

İnovasyon ekosistemleri

İnsan odaklı yaklaşım


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal krizlerin kaynağına göre sınıflandırılmasında kullanılan gruplardan biri değildir?


Borç krizleri
Borsa krizleri
Para krizleri
Bankacılık krizleri
Politik krizler

10.Soru

Banka kredilerinin dağılımına bakıldığında; son rakamlarla kurumsal kredilerin payının % kaç olarak gerçekleştiği görülür?


34
45
51
60
68

11.Soru

Türkiye ekonomisinde cari işlemler hesabındaki açığın temel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?


Dış ticaret açığı

Hizmetler dengesi açığı

Birincil gelir dengesi açığı

İkincil gelir dengesi açığı

Sermaye hesabı açığı


12.Soru

Mal ve hizmet piyasalarında ortaya çıkan, enflasyon veya durgunluk şeklinde kendini gösteren dengesizlikler ile üretim faktörleri piyasalarında meydana gelen ve istihdam düzeyini de etkileyen dengesizliklerden oluşan krizlere ne ad verilir?


Finansal krizler

Reel krizler

Para krizleri

Borsa krizleri

Borç krizleri


13.Soru

Türkiye’de kamu harcamalarına ilişkin aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?


Personel giderleri %20’nin üzerinde seyretmektedir.
Faiz giderleri düzenli olarak artmaktadır.
Cari transferler %25’in üzerinde seyretmektedir.
Mal ve hizmet alımları yaklaşık %10 civarındadır
Sermaye transferleri %5’in üzerine çıkmamıştır.  

14.Soru

Türkiye’de ülke ekonomisine en büyük katkı sağlayan sektör aşağıdakilerden hangisidir?


Tarım

Hizmetler sektörü

Sanayi

Otomotiv

Maden


15.Soru

Osmanlı dış ticaret politikasıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?


Ürün bolluğunu esas almaktaydı

İthalatta tarım ürünleri ağırlıklıydı

Temel ihracat ürünleri gıda maddeleriydi

İhracatı arttırıcı bir özelliğe sahipti

İthalatı engelleyici bir özelliğe sahipti


16.Soru

Türkiye, Güney Kore, Tayvan, Hong Kong ve Singapur gibi uzak doğu ülkelerinin ihracata dönük sanayileşme stratejilerini 1960’lı yıllarda benimseyip uygulamaya koymuş olsaydı, bugün sanayileşme konusunda karşılaştığı sıkıntıların büyük bir kısmından uzak kalacaktı. 1963 yılında başlayan planlı ekonomi döneminden günümüze (2019) kadar Türkiye’de 11 adet kalkınma planı hazırlanmıştır. Planların iktisadi felsefeleri ve yaklaşımları kapsamında planları “devletçi, kısmi” olan yıl aşağıdakilerden hangisidir?


1950

1960

1970

1980

1990


17.Soru

1960 öncesi planları ....I...... , 1960-1980 planları .......II...... , 1980-2000 planları ........III...... olarak nitelendirilebilir.

K. liberal, stratejik,

L. karma, bütüncül

M. devletçi, kısmi

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


1-K, 2-L, 3-M

1-L, 2-M, 3-K

1-M, 2-K, 3-L

1-L, 2-M, 3-K

1-M, 2-L, 3-K


18.Soru

Planlı dönemin (1963-1979) dış ticaret bilançosundaki ana kalemleri incelendiğinde, dışa açıklık derecesindeki gelişimin zaman içinde düştüğü görülmektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisini göstermez?


Ülkenin dışa ticari olarak kapandığını gösterir.
Milli gelirdeki artış yıllık bazda hem ihracattaki hem de ithalattaki artışla eşit orandadır.
Eğer yeterli döviz yoksa ise ihracat için gerekli hammadde ve ara malı ithalatı gerçekleştirilemeyecektir
Döviz varlığı bir bütün olarak ülkeyi dışa bağlı hale getirmiştir
İhracatın ithalatı karşılama oranı da bu dönemde büyük düşüşler göstermiştir.

19.Soru

Her yıl ENR (Engineering News Record) tarafından, firmaların bir önceki yıl yurt dışındaki işlerden kazandıkları gelir esas alınarak yapılan performans sıralamasına göre 2017 yılında dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firması sıralamasında Türkiye kaçıncı sıradadır?

 


105.

222.

90.

2.

17.


20.Soru

Ulaştırma sektöründe 1950'li yıllardan sonra ön plana çıkan sektör aşağıdakilerden hangisidir?


Deniz

Hava

Demiryolu

Uzay

Karayolu