Uluslararası Politika 1 Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Devletlerin, askeri yöntemler yerine, kendi değerlerini ve ideolojilerini başkalarına benimseterek istediklerini yaptırabilme yeteneği aşağıdaki kavramlardan hangisidir?


Güç dengesi
Göreceli güç
Mutlak güç
Yumuşak güç
Güvensizlik güç

2.Soru

Realistlere göre uluslararası bir sistemi diğerinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? 


Sistemdeki Kutuplaşma

Sistemdeki eşitsiz dağılım

Ortak kimlik

Biz duygusu

Karşılıklı bağımlılık


3.Soru

Hangi kavram devletin ülkesinde yegâne kuvvet kullanma yetkisine sahip birim olmasını tanımlamak için kullanılır?


Dış egemenlik

İç egemenlik

Devletlerin Eşitliği

Ülke Bütünlüğü

Saldırmazlık


4.Soru

Devletlerin askeri yöntemler yerine, kendi değerlerini ve ideolojilerini başkalarına benimseterek istediklerini yaptırabilme yeteneği anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Güç öğeleri
Güç kapasiteleri
Güç kaynakları
Yumuşak güç
Sert güç

5.Soru

Uluslararası İlişkiler disiplininde Liberalizmin gelişmesine katkıda bulunmuş, Daimi Barış adlı eseri ile Dünya barışının nasıl sağlanacağı konusunda en sistemik yaklaşımı geliştirmiş olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? 


Kenneth Waltz

Hugo Grotius

David Ricardo

Adam Smith

Immanuel Kant


6.Soru

Siyasal otorite, kaynak aktarmak istediği belirli konuları seçer ve bunları güvenlik konusu olarak tanımlamaya başlar. Toplum da otoritenin güvenlik meselesi olarak tanımladığı meseleyi, eskisine nazaran daha fazla önemser ve o konu için para harcanmasını meşru kabul eder.

Yukarıda bahsi geçen güvenlik anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?


Güvenlik Topluluğu

Yumuşak Güç

Sosyal İnşacı Teori

Liberal Kurumsalcılık

Konpenhag Ekolü


7.Soru

Devletlerin savaş gibi askeri yöntemler kullanarak diğerlerine istediklerini yaptırabilme yeteneği olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Mutlak güç

Yumuşak güç

Sert güç

Göreceli güç

Fiziki güç


8.Soru

Westphalia Antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?


1648
1618
1638
1713
1576

9.Soru

Aktörler arasında, belli prensipler ve etkileşim kurallarına uygun olarak yapılandırılmış ilişkiler bütünü aşağıdakilerden hangisidir?


Uluslararası ilişkiler

Uluslararası hukuk

Uluslararası örgütler

Uluslararası sistem

Uluslararası ittifak


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi devletlerin siyasi bağımsızlıklarını devam ettirmelerinin en önemli araçları arasında değildir?


Askeri gücü arttırmak

Dış ülkelere bağımlılıkları azaltmak

Kendi inanç sistemlerini yaymak

Devletin malları için farklı pazarlar bulmak 

Bilimsel gücü arttırmak


11.Soru

Avusturya dışındaki tüm Alman prenslikleri Prusya etrafında birleştiren devlet adamı kimdir?


Bismarck
Woodrow Wilson
Thomas Hobbes
Galileo Galilei
Rene Descartes

12.Soru

Aşağıdakilerden  hangisi, uluslararası sistemde devletlerin üzerinde kural koyacak bir otorite olmadığı için sistemin anarşik olduğunu ve devletlerin güç kaygıları ile hareket ettiğini savunmuştur? 


Liberaller

Neo-Liberaller

İnşacılar

Marksistler

Realistler


13.Soru

Mahatma Gandi tarafından geliştirilen, Hindistan’daki İngiliz yönetimini sona erdirmek için uygulanan protesto yöntemine ne ad verilir?


Boykot

Ambargo

Direnç

Sivil İtaatsizlik

Toplumsal Ayaklanma


14.Soru

Kosova aşadaki devlet türlerinden hangisine aittir?


Devlet Benzeri

Zayıf Devlet

Çökmüş Devlet

Sömürge Devlet

Vesayet Altında Devlet


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sistemin yapısal özelliklerinden biri olan etkileşim düzeyi hakkında söylenebilir?


Globalleşmenin bir sonucu olarak devletlerin diğerlerinden izole bir şekilde hayatlarını devam ettirmeleri mümkündür.

Günümüzde devletler, ekonomik ilişkiler açısından gittikçe birbirlerine bağımlı hale gelmiştir.

Devletler arasındaki global etkileşim düzeyindeki artış sadece ekonomik ilişkilerde hissedilmektedir.

Modern kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması bireyler arasındaki uluslararası etkileşimin yaygınlaşmasına sebep olmamaktadır.

Seyahat olanaklarının artması bireyler arasındaki uluslararası etkileşimin yaygınlaşmasına neden olan etmenlerden biri değildir.


16.Soru

Ortadoğuda son elli yıldır ortaya çıkan karışıklık ve çatışmaların temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 


Ticaret yollarına sahip olma isteği

Enerji kaynaklarına sahip olma isteği

Bölge devletlerinin siyasi yönetim şekli hakkındaki anlaşmazlık

Mezhebe dayalı dinsel farklılıklar

Su kaynaklarını yönetmek hakkındaki fikir ayrılıkları 


17.Soru

Vatandaşların kitle halinde yasalara uymayı reddettiği, yasaları bilinçli
olarak ihlal ettiği; ancak kesinlikle polise veya orduya fiziksel olarak direnmediği ve şiddet kullanmadığı protesto yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Sivil itaatsizlik

Asimetrik savaş

Psikolojik savaş

Sivil savaş

Barışçıl protesto


18.Soru

Yaygın görüşe göre modern devletler ilk hangi tarihte kurulmuştur?


1513

1648

1680

1793

1800


19.Soru

Rasyonel Karar Alma Modelinde karar vericilerin belli aşamalardan geçerek rasyonel bir karar verecekleri varsayılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu aşamalardan biri değildir?


Problemin tanınması ve tanımlanması

Amaçların belirlenmesi

Amaçlara ulaşmak sahip olunan alternatif stratejileri belirleme

Süreçteki tüm bireylerin onayını alma

En az maliyetle en iyi sonucu doğuracak politikayı seçme


20.Soru

Kongre veya konferansın nerede düzenleneceği, hangi dilde düzenleneceği, tutanakların ve nihai anlaşmaların hangi dilde yazılacağı, salona hangi temsilcilerin önce gireceği, oturma düzeni, anlaşma metnine ilk hangi devletin imza atacağı gibi pek çok protokol kuralının olduğu diplomasi aşağıdakilerden hangisidir?


Üçüncü Taraf Diplomasisi

Zorlayıcı Diplomasi 

Zirve Diplomasisi

Parlamenter Diplomasi

Çok Taraflı Diplomasi