Uluslararası Satış Yönetimi Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazar odaklı işletmelerin temel özelliğidir?


Gerçekleştirilen faaliyetlerin odağında tüketici tatmini yer alır

İşletme tüm faaliyetlerinde yalın üretim tekniklerini uygular

İşletme dağıtım kanalının kontrolüne odaklanır

Maliyetleri sürekli azaltmaya çalışmak işletmenin tek amacıdır

İşletme faaliyet gösterdiği coğrafyaları arttırmaya odaklanır


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satış sunumu yaklaşımlarından birisidir?


AIDA Yaklaşımı

Ahlaki yaklaşım

Bütünleşik Yaklaşım

Doğrudan Satış

Tepkisel Yaklaşım


3.Soru

Avrupa ülkelerinin bir kısmında verilen hediye karşılık beklentisi nedeniyle kabul edilmemektedir, bu durum pazarlamanın hangi boyutu ile ilgilidir?


Yasal Boyutu

Ticaret Boyutu

Teknolojik Boyutu

Ahlak Boyutu

Nezaket Boyutu


4.Soru

Küresel pazarlarda iş yapmanın zorluklarından birisi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


Ülkenin Afrika' da yer alması

Ülkenin denizaşırı olması

Bazı ülkelerde yaşlı nüfusun fazla olması

Ülkelerin farklı yasaları olması

Bazı ülkelerde genç nüfusun fazla olması


5.Soru

Bazı kültürlerde ise bireyler kapalı, imalı ve dolaylı bir iletişimi tercih ederler. Gerçekte söylenmek istenen ile söylenenler birbiri ile tam olarak örtüşmeyebilir. Alıcı sadece söylenenlerle yetinmez, ne söylenmek istendiğini de farklı bağlamlara bakarak anlamak durumundadır.

Yukarıda sözü edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Jest

Düşük bağlam

Deyim kullanımı

Yüksek bağlam

Sözsüz iletişim


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi potansiyel müşteri ile satış elemanının müzakere sürecine bakış açılarını içine alan anlaşma öncüllerinden biri değildir?


Ulusal kültürel benzerlik

Geçmiş müzakere deneyimi

Bireysel kişisel farklılıklar

Duyarlı olma

Görüşme öncesi beklentiler


7.Soru

___________farklı kültürlerin bilgi, görgü ve edinilmiş deneyimler; düşünce biçimi, duygu ifade etme şekli, iletişim yaklaşımları ve grup oluşturma yöntemleri; kod ve sembollerle ifade edilebilen aktarımının yapılması; temel yapı taşları olarak kendine özgü bir dil, mitler, inançlar ve değerler gibi kültürel ögeler düzeyinde yaşanan etkileşim ve karşılaşmaları inceleyen bir çerçeve oluşturmaktadır


Kültürlerarasılık

İletişim

Gönderici

Kaynak

Kodlama


8.Soru

Kültürel farklılıklar özellikle hangi pazarlarda önem taşımaktadırlar?


Borsa

Serbest piyasa

Uluslararası

Perakende

Yerel


9.Soru

Avrupalılar için mutluluk,olumlu bir yanıt  Asyalılar ise koşuldan mutlu olmama, r ; Amerika’da minnettarlığı ve kutlamayı; Japonya’da utanmayı, mahçup olmayı ve rahatsız olmayı ifade eden mimik hangisidir?


Göz teması

Gülme

Kaşların kaldırılması

Dinleme göstergesi

Göz iletişimi


10.Soru

"Bacak bacak üstüne atmak, Amerika ve Avrupa’da normal bir davranış iken Araplar ayak
tabanının görünmesine tepki göstermektedirler." bu durumu sözsüz iletişimin hangi öğesiyle açıklayabiliriz?


Mimikler

Jestler

Kişilerarası Mesafe

Dokunma

Duruş


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sözleşmeye dayalı pazara giriş yöntemlerinden biridir?


Ortak Girişim

Montaj Operasyonları

Uluslararası Birleşme ve Satın Almalar

Doğrudan Yabancı Yatırım

Stratejik Birleşmeler


12.Soru

Hayrettin Bey, olağan toplantılardan birinde satışları arttırmak üzere yeni pazarlara açılması gerektiğini üstüne basa basa dile getirdi. Ancak riski azaltmak üzere satış çabalarına başlanacak ülkeyi, özellikle de kültürlerarası iletişim açısından etüt etmelerini pazarlama personelinden talep etti.

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri kültürlerarası iletişimin kapsamına girer?


Yeni açılacak bir pazardaki rakiplerimizin satış stratejileri

Yeni açılacak bir pazarın demografik yapısı

Satış yapılan ülkenin dil yapısı

Satış yapılan ülkenin satışa konu olan ürünlere ilişkin algılamaları

Satış yapılan ülkenin ithalat rejimi


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nihai tüketicilere ürün ve hizmet satışı yapmaktadır?


Toptancı temsilcileri

Perakendeci satış temsilcileri

Tedarik temsilcileri

Üretici temsilcileri

Satın alma temsilcileri


14.Soru

Aşağıdakilerden uluslararası pazarda kişisel satış yetkinliklerinden birisidir?


Kültürel uyum becerisi

Araştırma

Ön hazırlık

Satış sunumu

Pazarlık


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ilişkisel pazarlamanın temel bileşenlerinden biri değildir? 


Bağlılık

Empati

Karşılıklılık

Güven

Yerli üretim


16.Soru

Ürünlerin, hizmetlerin, sermayenin, teknolojinin, bilginin, fikirlerin, kültürün ve bireylerin coğrafi sınırlar ötesine taşınmasına ne denir?


Pazarlama

İhracat

İthalat

Küreselleşme

Franchising


17.Soru

İşletmenin kendi ürün ve hizmetleri veya başka işletmelerin ürün ve hizmetlerinin dış pazarlarda sunumu ve satışına ne denir?


İthalat

İhracat

Pazarlama

Ortak girişim

Sözleşmeli üretim


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satış sürecinin alt aşamalarından birisi değildir?


Araştırma

Ön hazırlık

Görüşme

Sosyalleşme

Sunum


19.Soru

Bir satış görüşmesinde taraflar arasında yaşanan sessizlik hangi ülkede olumsuz karşılanmaktadır?


İzlanda

Türkiye

Rusya

Fas

ABD


20.Soru

İlk kez Edward T. Hall tarafından 1959 tarihli The Silent Language (Sessiz Dil) adlı eserinde kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Etkileşim

Kültürlerarası iletişim

Satış yönetimi

Geribildirim

İletişim kanalı