Yerel Yönetimlerde CBS Uygulamaları Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Heyelan duyarlılık analizinde girdi olarak kullanılacak veriler, türlerine göre raster veya spatial veri kaynağı operatörleri ile tanımlanarak aşağıdakilerden hangisiyle puanlamaları yapılmaktadır?


Geocalculator

GeoEditör 

Netcad Mimar

Tampon analizi

GeoFunction


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yüksekliğin x ve y yönlerindeki değişiminin derece veya yüzde cinsinden hesaplatılmasıdır?


Yükseklik Analizi

Rölyef Haritası

Eğim

Bakı

Yamaç Yönelimi - Sonlu Farklar Analizi


3.Soru

Nazım imar plan sınırı, "Sayısallaştır/Planlama Sınırları" kategorisi altında yer alan hangi sayısallaştırma menüsü yardımıyla oluşturulur?


Özel proje alan sınırı

Etaplama sınırı

Plan onama sınırı

İmar hakkı aktarım alanı sınırı

İdari sınırlar


4.Soru

Belirli ölçekteki büyük harita, plan veya modeli oluşturan ayrı parçalardan her birine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Kadastro

Münhani

Kot

Şev

Pafta


5.Soru

Tema oluştur diyaloğunda Gradient seçilir ise tema tanımında belirtilen değerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi olur?


Ara renkler oluşur

Kırmızı ve sarı renkler oluşur.

Siyah ve beyaz renkler oluşur

Tek renk oluşur.

Çoklu renkler oluşur.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nüfusun en eski dönemde olduğu gibi kestirim döneminde de aynı yıllık oranla artacağını ya da azalacağını varsayar. Bu yöntemde sabit oran kavramı kullanılır. Dolayısıyla şehrin büyüme oranı %1,36 ise gelecekte de her yıl bu oranda büyüme olacağı kabul edilmektedir?


Nüfus

Nüfus projeksiyonu

Üssel (Geometrik) Yöntem

Aritmetik Yöntem

Zaman Gezgini


7.Soru

..................her bir güzergah içerisinde bulunan poligon noktalarında mira ve nivo aleti yardımıyla ileri ve geri okumalar yapılarak yükseklik değerleri elde edilir. Sözü edilen işlem aşağıdakilerden hangisidir?


krokileme

haritalama

kadastro

kamulaştırma

nivelman


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yer kabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri (üzerinde deprem olan ve hareket eden iki levha ya da levhacık arasındaki ara yüzey) olarak adlandırılır?


Jeolojik Yaş

Deprem

Fay

Aktif (Diri) Fay

Tampon analizi


9.Soru

 ------------------

Verilen şekil aşağıdaki analizlerden hangisini göstermektedir?


Depremsellik analizi

Heyelan duyarlılık analizi

Çoklu tehlike analizi

Jeolojik açıdan yerleşime uygunluk analizi

Jeolojik yaş analizi


10.Soru

Raster formattaki kadastro haritalarının coğrafi referanslanma işlemi sonrası vektör formata dönüştürülebilmesi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılabilir?


Giriş/Çizim Araçları

Giriş/Görüntü Araçları

Giriş/Sorgu Araçları

Detaylar/Dizi Araçları

Detaylar/Etiket Araçları


11.Soru

“Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği (2014)’ne belirtilen usül ve esaslara göre tasarlanmış hattipleri _ _ _ _ _ _ _ ; kentsel fonksiyon alanlarının oluşturulmasında kullanılacak sayısallaştırma menüleri _ _ _ _ _ _ _; fonksiyon alanlarının belirtilmesinde kullanılan semboller _ _ _ _ _ _ _ kütüphanesinde bulunmaktadır.” 

Yukarıdaki boşluklar yerine gelecek terimler aşağıdaki şıklardan hangisinden doğru ve sıralı olarak verilmiştir?


Sembol-Sayısallaştır-Semboloji

Sayısallaştır- Fonksiyon-Sembol

Semboloji-Sayısallaştır-Sembol

Sembol-Sayısallaştır-Fonksiyon

Fonksyion-Sayısallaştır-Sembol


12.Soru

Toplam nüfusun/doğum, ölüm ve göç hareketlerinin ilerideki eğilimleri ile ilgili belli varsayımlara dayanarak, nüfusun gelecek zamanda gelişmesi hakkında sayısal tahminlerin yapılmasına ne ad verilir?


Nüfus projeksiyonu

Üssel (Geometrik) yöntem

Alan dağılım hesabı

Aritmetik yöntem

Nüfus hesabı


13.Soru

Heyelan duyarlılık değerlendirilmelerinde aşağıaki analizlerden hangisine ihtiyaç yoktur?


Temel Bileşen Analizi (PCA)

Sediman Taşıma Kapasite Endeksi (LS)

Yamaç Eğriselliği

Nehir Taşıma Gücü Endeksi (SPI)

Topografik Nemlilik Endeksi (TWI)


14.Soru

Etrafı yollarla çevrili alanların fonksiyon tanımları hangi sekmenin altında bulunur?


Sembolleştir

Fonksiyon

Sembol

Sayısallaştır

İlişkilendir


15.Soru

Belirli ölçekteki büyük harita, plan veya modeli oluşturan ayrı parçalardan her birine ne denir?


Pafta

Rafta

Stpafta

Raster

Netcad


16.Soru

Heyelan riski yüksek alanlar kaç derece eğim değerlerine sahip alanlar olarak değerlendirilmiştir?


10-30

5-35

5-30

10-35

15-30


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplam nüfusun/doğum, ölüm ve göç hareketlerinin ilerideki eğilimleri ile ilgili belli varsayımlara dayanarak nüfusun gelecek zamanda gelişmesi hakkında sayısal tahminlerin yapılmasıdır?


Nüfus

Nüfus projeksiyonu

Üssel (Geometrik) Yöntem

Aritmetik Yöntem

Zaman Gezgini


18.Soru

  1.  Üst Kretase yaşlarına sahip alanlar yerleşim için uygun olmayan alanlar
  2. Üst Kretase – Eosen yaşlarına sahip alanlar yerleşim için uygun alanlar
  3. Orta – Üst Eosen yaşlarına sahip alanlar yerleşim için uygun alanlar
  4. Kuvaterner yaşlarına sahip alanlar yerleşim için uygun olmayan alanlar

Yukarıda verilenlerden hangileri heyelan duyarlılık analizinde girdi olarak kullanılacak jeoloji birimlerinin litolojik özelliklerine göre doğru değerlendirilmiştir?


I - II

II - IV

III - IV

I - IV

I - II - III


19.Soru

Sayısal arazi model üretimine yönelik kullanılan yöntemlerden en çok tercih edileni aşağıdakilerden hangisidir?


Üçgen Model

En Yakın Komşu

Ağırlıklı Ortalama

Polinom

Multikuadrik


20.Soru

Planlama çalışmalarında içerdiği bilgilerden faydalanarak, plan hesaplamalarının otomatik yapılmasını sağlayan güncellenebilir yapıdaki obje tipi aşağıdakilerden hangisidir?


Doküman Nesnesi

Akıllı Nesne

Zaman Gezgini

Netigo

Kontrol Aracı